Maandelijkse archieven: september 2020


Alle Zaankanters molenaar

Alle Zaankanters molenaar. Door aandeeltjes te kopen in windenergie, door korting op de energieprijs of doordat het rendement naar Zaanse inwoners toe komt in een heel andere vorm, zoals via maatschappelijke voorzieningen. Gisteravond, tijdens de raadsvergadering omtrent de Wensen en Bedenkingen van Zaanstad over de concept Regionale Energiestrategie (RES), werd het amendement van ROSA (dat wij samen met GroenLinks indienden) waarmee wij deze wens kenbaar maakten, aangenomen. En niet alleen het amendement ‘lokaal eigenaarschap’, werd aangenomen: al onze amendementen én onze motie kregen gisteravond een dikke “Ja” van de raad!* […]


We gaan de energietransitie regionaal aanpakken

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, oftewel de RES, is een uitvloeisel van het Nationaal Klimaatakkoord (2019). En het Klimaatakkoord is weer een uitwerking van de internationale klimaatafspraken in Parijs uit 2015. Nederland is opgedeeld in energieregio’s; wij vallen onder Noord-Holland Zuid. In de RES NHZ wordt onderzocht en afgesproken hoe we in 2030 de CO2-uitstoot kunnen halveren, middels gebruikmaking van duurzame energie. Het einddoel is om in 2050 energieneutraal te zijn. In Zaanstad behandelen we momenteel de concept RES 1.0. Alle partijen konden hun wensen en bedenkingen hierop kenbaar maken. […]


De Week van ROSA – 7 tot 14 september 2020

Debuut Sebas en Geert, fietsvriendelijke horeca, gesneuvelde en te sneuvelen bomen, veilige bruggen, de schijnoplossing die camera heet en we hebben écht meer geld nodig!Kortom: het was een volle week, met een extra raadsvergadering om alle niet behandelde moties van de week ervoor te behandelen en een Zaanstad beraad. MaidenspeechesSebas Kuyper en Geert van Bemmelen mochten als nieuwste steunfractieleden van ROSA afgelopen week voor het eerst spreken tijdens het Zaanstad beraad. En daar hebben we een mooi filmpje van gemaakt. Cameratoezicht als het ei van Columbus?ROSA is een groot voorstander […]


Afwegingsprincipes begroting saai?

Ok, niet iedereen begint juichend te lezen als wij weer een stuk over de begroting plaatsen. Maar de “pot met geld” die jaarlijks verdeeld wordt over alle domeinen ligt wél aan de basis van alle latere politieke besluiten. Dus voor de liefhebber: onderstaand onze bijdrage van afgelopen donderdag, over de afwegingsprincipes die gebruikt gaan worden bij het opstellen van de begroting.  En misschien is het interessanter leesvoer dan gedacht!  Bijdrage ROSA Afwegingsprincipes begroting 2021-2024 ROSA kan zich vinden in veel van de punten die genoemd worden over de impact van corona […]


Ongunstig moment voor regeling dierenartskosten minima

De Partij voor de Dieren diende vorige week een agenda-initiatief in om te komen tot een vergoedingsregeling van dierenartskosten voor minima.Hoewel ROSA de meerwaarde van huisdieren inziet, bijvoorbeeld ter voorkoming van eenzaamheid, én hoewel we het belang onderschrijven van goede zorg voor huisdieren, staat ROSA niet te springen om op dit moment een dergelijke regeling in te voeren. Daar komt bij dat het aanschaffen van een huisdeur in de eerste plaats een keuze is, één die weloverwogen gemaakt zou moeten worden. Al bij aanschaf zijn er een aantal (soms regelmatig […]


Onzekerheid blijft voortbestaan over bovenafdichting van stortplaats Nauerna

  Vanavond staat het “bestemmingsplan reparatie omgeving Nauerna” op de agenda. ROSA kan instemmen met het reparatieplan, waarin een bovenafdichtingslaag op de stortplaats is opgenomen, waardoor veilig recreëren in de toekomst wellicht mogelijk wordt. Maar wij kijken met gemengde gevoelens naar de opdracht die aan het RIVM wordt verstrekt om te onderzoeken of een bovenafdichting daadwerkelijk nodig is. Wij zijn van mening dat de veiligheid in het geding is als onverwijld uit het onderzoek van het RIVM mocht blijken dan een bovenafdichting niet noodzakelijk is. Met dit experiment om de stortplaats […]