Nieuwsbriefheader2022

Ledenbericht over de coalitiebesprekingen

ROSA praat mee

Op zondag 24 april zijn de formatiebesprekingen in Zaanstad gestart. Dat viel samen met het begin van het meireces, dus is het de afgelopen weken wat stil gebleven in de Zaanse politiek. Daar komt nu verandering in.
ROSA neemt deel aan de gesprekken en dat heeft vragen opgeroepen, ook bij onze leden. Waarom praten wij met partijen die een heel andere manier van politiek bedrijven hebben dan wij? Is dat niet ‘heulen met de vijand’? Blijft ROSA wel trouw aan haar uitgangspunten?
In deze nieuwsbrief, die uiteraard niet heel diep op de inhoud van de besprekingen kan ingaan, willen we proberen u een beeld te geven van de ontwikkelingen sinds de gemeenteraadsverkiezingen.

Onze inzet – en onze hoop
ROSA heeft altijd aangegeven met bijna elke partij in de raad van Zaanstad te willen praten.
De fractie vindt het van belang dat de stad bestuurd wordt. In de vorige periode hebben we het beleid mede vormgegeven, er is ons nu veel aan gelegen om ook de uitvoering ervan te kunnen doen. Dat we dat proberen in samenwerking met partijen die ver van ons af staan, is ook winst in de strijd tegen polarisatie. Alle zes de onderhandelende partijen zijn zich bewust van de gevoeligheden en van het breekbare proces waar we in zitten. Als het beoogde college een voortrekkersrol kan spelen in het weer op gang brengen van de respectvolle dialoog tussen groepen in de samenleving, is dat winst voor ons allemaal.

Na 16 maart
De verkiezingsuitslag van twee maanden geleden bracht geen politieke aardverschuiving teweeg. ROSA versterkte haar positie en behield vier zetels. Er was zowel links als rechts wat winst en verlies, maar de verhoudingen in de raad bleven ongeveer gelijk.
Wel werd de POV de grootste fractie, met zes zetels. Dat maakte dat een voortzetting van de huidige coalitie, hoewel getalsmatig goed mogelijk, niet meteen voor de hand lag: de POV mocht van de raad, als winnaar van de verkiezingen, het voortouw nemen. Ze vroegen John Bijl (D66) van het Periklesinsituuut om de mogelijkheden te onderzoeken.

Informatieronde
John Bijl kwam met een duidelijke eigen visie naar Zaanstad. De raad zou een grotere rol moeten gaan spelen bij het maken van beleid. Naast een coalitieakkoord voor de komende vier jaar zou er raadsbreed gesproken moeten gaan worden over de verdere toekomst van onze gemeente. ROSA kan zich vinden in dat idee, het debat in de afgelopen coalitieperiode was al minder gepolariseerd dan in de jaren daarvoor en dat is wat ons betreft een positieve ontwikkeling. Hoe het proces verder precies vormgegeven moet worden, is nog niet helemaal duidelijk. Ook dat willen we juist samen met de hele raad gaan onderzoeken.
In ieder geval presenteerde John Bijl zes partijen waarvan hij het idee had dat ze samen aan deze nieuwe bestuursvorm wilden gaan werken: POV, PvdA, VVD, ROSA, GL en CDA. In het debatje waarmee de informatieronde werd afgesloten spraken een paar ‘afgevallen’ fracties hun verwondering over die keuze uit; de selectiecriteria bleven enigszins schimmig. Dat vonden wij ook, maar we hadden A gezegd en we wilden nu ook B zeggen.

Uitgangspunten bij de onderhandelingen
De onderhandelende partijen kozen Jantine Kriens (PvdA) en Dennis Straat (VVD) om de formatiegesprekken te leiden. De start daarvan werd een week uitgesteld vanwege het overlijden en de uitvaart van Ruud, een gebaar dat door ons zeer op prijs werd gesteld.
Al na het eerste gesprek werd duidelijk dat het beleid dat door de vorige coalitie gemaakt en voorbereid is, leidend zal blijven. Niet zo vreemd natuurlijk, als vijf van de zes onderhandelende partijen dat beleid mede hebben vormgegeven. De komende vier jaar ligt er heel veel om uit te voeren, en daar willen we ons op concentreren; de nieuwe ploeg wordt een ‘college van de daad’.
Dat maakt het voor ROSA ook minder lastig om samen te werken met partijen die inhoudelijk ver van ons afstaan. In de onderhandelingen tot nu toe wordt vooral gezocht naar overeenkomsten en dat gaat eigenlijk heel goed.
Over de toon van het debat en de stijl van politiek bedrijven is nog maar heel kort gesproken. De intentie is om ook daar een verbeterslag in te maken, en tot nu toe lukt dat. Natuurlijk vlamt af en toe een oude vete op, er worden soms stekelige opmerkingen over en weer gemaakt, maar de voortgang lijdt daar niet onder. We gunnen elkaar aan tafel ook de emoties.

De komende twee weken zijn beslissend
Maar we zijn er nog niet. Niet alle onderwerpen zijn al besproken en er volgen er nog een paar waar de verschillen groot zijn. Ook over de verdeling van het geld, toch altijd een heikel punt in de Zaanse raad, moet nog worden besloten. Wij gaan die onderhandelingen open en positief in, maar zullen niet schromen een duidelijke grens te stellen waar nodig: ROSA is zeker niet op alle terreinen bereid tot compromissen.
De andere vijf partijen staan er ongetwijfeld net zo in, dus het worden nog mooie weken. De planning is dat we op 1 juni een concept-coalitieakkoord kunnen voorleggen aan onze leden. Mochten de onderhandelingen toch niet gelukt zijn, dan zullen we ons die dag verantwoorden.

Een verzekering tot slot
Voorop staat, dat ROSA alleen zal deelnemen aan een college als dat onze gemeente Zaans, groen en sociaal houdt – liefst nog meer dan nu al het geval is.

De onderhandelaars van ROSA,
Natasja Groothuismink &
Hans Kuyper

facebook twitter 
Email Marketing Powered by MailPoet