Bomen, armoede en jeugdhulp


De Week van ROSA – 15 tot 22 februari 2021

Het nieuwe Bomenbeleidsplan is een feit

Een nieuw kader over hoe we omgaan met de longen van de stad. Met dit bomenbeleidsplan hebben we de uitgangspunten vastgelegd voor de komende 30 jaar.

Een belangrijke wijziging is dat we vanaf nu kijken naar de kroonoppervlakte van bomen, hiervoor zijn ambities per wijk opgenomen.
Mooie ambities, maar we zijn nog lang niet op de beoogde percentages. Om te voorkomen dat we, terwijl we hier aan werken, juist minder groen worden in de bebouwde kom hebben we, samen met Groen Links, een amendement ingediend om de huidige norm van 0,4 boom per inwoner niet los te laten, maar als ondergrens vast te houden.
Ook hebben we samen met Groen Links gevraagd om twee-jaarlijks te rapporteren aan de raad wat de stand van zaken is van de mooie ambities uit het beleidsplan.

Fijn om te zien dat de meerderheid van de raad zich hier in kon vinden, waarmee we als raad ook een instrument hebben gekregen om structureel de voortgang te monitoren en tijdig te vragen om bijsturing, indien dit nodig mocht blijken.

Maar met alleen een sterk verbeterd bomenbeleid zijn we er nog niet, groen is meer, de bomen vormen “slechts’ één van de schakels in het hele vraagstuk rondom hittestress, CO2-reductie en klimaatadaptatie, om er maar een paar te noemen.
Het is wenselijk dat we in de nabije toekomst de verbinding tussen al deze onderwerpen nog scherper in kaart brengen, een ecologisch beleidsplan wat meer inzicht en richting kan geven is wat ons betreft een logische stap in dit proces.


Armoede Marathon helaas matig bezocht.

Afgelopen vrijdag was er de Armoede Marathon. Een livestream van maar liefst 6 uur om aandacht te vragen voor het onderwerp.

Boeiende en inspirerende verhalen van ervaringsdeskundigen, betrokken ambtenaren, de wethouder en instanties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan inwoners die met armoede te maken hebben.

Maar liefst 25 gasten vertelden vanuit hun invalshoek over hun ervaringen, hun ideeën en inspanningen, vernieuwde invalshoeken en methoden. Eyeopeners en open deuren.

Misschien dat het door het ongelukkige tijdstip kwam, maar de belangstelling viel tegen, met op het drukste moment zo’n dertig volgers heeft de marathon niet de aandacht gekregen die deze verdiende.
Gelukkig is de marathon in z’n geheel terug te kijken. En wellicht kunnen er nog een aantal aansprekende clips uit het gehele aanbod gehaald worden om gericht een aantal ideeën nogmaals onder de aandacht te brengen

De intro staat hier
En terugkijken kan hier


ROSA ziet niets in wederom een onderzoek jeugdhulp

Nog geen twee weken geleden stond de raad uitgebreid stil bij de voortgang in de aanpak jeugdhulp. Aan de hand van de aangeleverde uitgebreid rapportage nam de portefeuillehouder ons mee in de laatste stand van zaken. Gaat het goed? Nee. Gaat het beter? Ja!

Het is inmiddels een stuk beter inzichtelijk waar de knelpunten liggen en de eerste stappen zijn gezet om deze knelpunten aan te pakken.
Het chronische geldtekort, een landelijk probleem, leidt helaas tot wachtlijsten waar niemand op zit te wachten. Gelukkig worden er in de meest nijpende gevallen budgetgaranties afgegeven indien de pot leeg is.

Er zijn strakke afspraken gemaakt om de raad mee te nemen in de ontwikkelingen en ROSA vindt dat de wethouder hier voortvarend mee aan de slag is gegaan. De drie-maandelijkse rapportage werd voor het eerst aangeleverd in het format zoals we afgesproken hadden. Natuurlijk kan dat altijd nog scherper en op punten nog duidelijker; hierover hebben we toezeggingen gehad welke in het volgend kwartaal meegenomen zullen worden.

Het is jammer dat er zo kort op deze bespreking door een aantal partijen opnieuw gevraagd wordt naar onderzoek, onderzoek, en nog eens onderzoek middels een motie vreemd.
Wat ROSA betreft een volstrekt overbodige vraag die reeds beantwoord is.
Wij denken dat de wethouder en de ambtenaren in beeld hebben waar de knelpunten zitten en we zien liever dat zij hun krachten dáárvoor gebruiken, in plaats van opnieuw onderzoek en extra rapportages.
Helaas is de motie aangenomen.