Bomenbeleidsplan, jongerenwerk & maatschappelijke visie


De Week van ROSA – 1 tot 8 februari 2021

Het nieuwe Bomenbeleidsplan…

Heel lang gewacht, maar dan nu toch echt gekomen: het Bomenbeleidsplan dat voor de komende 30 jaar moet gaan bepalen op welke wijze we tegen een deel van ons groen aankijken en hoe we ermee omgaan.
Een plan dat, zo op het eerste gezicht, een goede basis kan vormen in het bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad.

Belangrijke wijziging is de manier waarop er met de boomnorm wordt omgegaan. Tot nu toe was er een streven naar 0,4 boom per inwoner. 
Het voorliggende plan laat dit los en gaat uit van kroonbedekking, oftewel de oppervlakte van het bladerdak zoals te zien is op een luchtfoto. Dit streefpercentage wordt gesteld op 20 % van de oppervlakte per wijk.

We hebben, samen met Groen Links, aangegeven dat we dit een mooi streven vinden, maar dat het wat ons betreft prematuur is om de huidige norm los te laten.

We overwegen een amendement dat de ‘oude’ norm van 0,4 in stand houdt als ondergrens.  
Het Bomenbeleidsplan staat de volgende raadsvergadering ter vaststelling op de agenda.

Dat een goed beleid, waar men ook op aangesproken kan worden, nodig is, bleek deze week wel uit de perikelen rondom de bomen in Westerwatering, bij nieuwbouwproject De Tijdsgeest.
Daar waar we in het nieuwe beleid afspreken dat we een uiterste inspanning doen om bestaand groen te behouden bij herinrichting én dat we bewoners actief betrekken, lijkt er hier nog weinig terecht te komen van dit voornemen.

Foto: Menno de Haas


Slim verbinden: samen meer – visie vernieuwde aanpak samenhangend jongerenwerk & werken met jongeren Zaanstad 2021-2026

Mede naar aanleiding van een door ROSA ondersteunde motie ‘Jongeren Centraal’, ligt er nu een ambitieus plan om al dit jaar te starten met een flink vernieuwde aanpak van het jongerenwerk. En daar kunnen wij ons zeker in vinden.

Het plan pakt inderdaad die zaken aan waarvan we constateerden dat het beter kon. Overlappingen in, (en rolvervaging van), uitvoerenden, de versnippering oftewel het door de bomen het Zaanse Bos niet meer zien: zaken die met dit plan alleen maar beter kunnen worden.

ROSA ziet dat alle partijen die in deze visie worden samengebracht, en straks samen de klus moeten klaren, elkaar in deze huidige crisis al vaker en beter kunnen vinden. Zoals recent bij de dreigende rellen waarin jongeren een grote rol speelden.
Qua timing komt deze visie geen moment te vroeg en moet er nu doorgepakt worden.

De uitgangspunten, zoals o.a. het volgen van de jongere in zijn dagritme, komen terug in een drietal themalijnen welke dit voorjaar verder uitgewerkt worden in een ‘implementatieplan.’

Nawoord Zaanse Jongeren, pag. 26 uit ‘Slim verbinden – samen meer’


Naar een nieuwe Maatschappelijke visie

Wat voor stad willen we zijn? En dan hebben we het deze keer niet over de stenen gehad, maar over de inwoners.
De nota Zaans Evenwicht dateert alweer uit 2009 en sindsdien is er veel veranderd.
De decentralisaties in het sociale domein zijn niet zonder gevolgen gebleven en er is behoefte aan een maatschappelijke visie, welke naast de omgevingsvisie richtinggevend zal zijn voor het beleid in de komende jaren.

Deze eerste presentatie tijdens het Zaanstad Beraad schetste vooral de contouren welke nu verder uitgewerkt worden en nog voor het zomerreces zal er een visiedocument liggen.
De komende maanden zal er bij belanghebbenden in de hele stad input worden opgehaald.

De voorgestelde denkrichting ziet er goed uit en bevat uitgangspunten die we als ROSA belangrijk vinden, zoals kansengelijkheid, diversiteit, ontmoeten, naar elkaar luisteren, van elkaar leren, preventie, een dak boven je hoofd en inkomenszekerheid.
We hebben verzocht om de raad ook bij de verdere uitwerking vroegtijdig te betrekken.