De Week van ROSA – 14 tot 21 juni 2020


Voorjaarsnota 2020 – 2024

Afgelopen week stond in het teken van de Voorjaarsnota. Alle partijen presenteerden hun Algemene Beschouwingen hierop. Onze visie op de Voorjaarsnota is hier terug te lezen. 

Tekorten
De tekorten op de begroting zijn fors, dus er zijn wederom bezuinigingen nodig. Het is heel lastig om nu al vooruit te lopen op deze bezuinigingen.
We weten bijvoorbeeld nog niet hoeveel geld Zaanstad van het rijk ontvangt om alle gemaakte kosten omtrent corona-steun te vergoeden.
Maar vast staat dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes waarbij diegenen die het hardst getroffen zijn door de corona-crisis zo veel mogelijk ontzien moeten worden. Maar ook keuzes in sectoren die voor ROSA juist zo belangrijk zijn, zoals cultuur en milieu.

Debat
Zoals gebruikelijk gingen we met elkaar in debat over de Voorjaarsnota.
Onderstaand een kleine samenvatting van onze vragen en opmerkingen.

Evenementen
Alle grote evenementen zijn dit evenementen-seizoen geschrapt. Al met al een behoorlijk bedrag. Wij hebben gevraagd waar dit geld nu naartoe gaat. Het antwoord volgt schriftelijk.

Airbnb
Het college wil de opsporing van niet ontvangen toeristenbelasting uitstellen, met als argument dat de toeristische sector door corona flink is ingezakt.
Maar het binnenlandse toerisme trekt juist erg aan door corona, en vooral organisaties als Airbnb worden deze zomer massaal geboekt. Ook biedt deze “adempauze” juist ruimte om alles goed op een rijtje te krijgen.
Voor ons reden om er bij de wethouder op aan te dringen tóch snel in te zetten op opsporing van misgelopen toeristenbelasting.

Stikstofproblematiek
We gaven aan dat ROSA natuurherstel een belangrijke factor vindt in de stikstofproblematiek. Hierbij onderkennen wij natuurlijk het belang van woningbouw en de noodzaak om toch de vereiste vergunningen te verkrijgen.
Maar bijvoorbeeld met de verbrakking / vernatting van de Westzanerpolder mag wat ons betreft wel wat vaart gemaakt worden. Dit staat immers ook als doel in het Coalitieakkoord!

Loket cultuur
In de opzet voor de de gemeentelijke ondersteunende maatregelen rondom corona is veel aandacht voor de culturele basisstructuur. Vanuit meerdere partijen is er juist ook aandacht gevraagd voor de kleinere culturele ondernemers; die partijen die vaak geen subsidierelatie hebben en de weg naar het stadhuis minder snel vinden, maar wel essentieel zijn voor een vitale stad.
Kunnen we het voor deze groep makkelijker maken door ook hiervoor een centraal punt in te richten waar ze met hun vragen terecht kunnen, zoals we dat voor ondernemers al wel ingericht hebben?

CO2-reductie
We vroegen hoe het kan dat de laatst bekende cijfers in een aantal sectoren een CO2-stijging en geen reductie laten zien. Volgens de wethouder zijn wij niet verantwoordelijk voor deze sectoren en is Zaanstad op zoek naar betere / recentere meetmethodes.

Mijlpaal 2020
Maar eigenlijk zou dit een feestjaar moeten zijn.
Want eigenlijk zou Zaanstad in 2020 klimaatneutraal zijn.
In 2009 lag er een mooi plan.


Het bleek té ambitieus, we gingen het niet halen.
Middels een (aangenomen) motie werd 2020 bijgesteld naar 2030.
En als we vandaag naar de Voorjaarsnota kijken, dan lezen we daar:
“Zaanstad heeft een relatief hoge ambitie om al tussen 2030 en 2040 Klimaatneutraal te zijn.”

In dezelfde Voorjaarsnota staat:
“Daarbij is de verwachting dat de komende jaren een versnelling nodig is om de hoge ambitie te kunnen realiseren. Hiervoor wordt in 2020 € 0,5 miljoen extra beschikbaar gesteld.”
Met een extra half miljoen moeten we het dus gaan doen.

Op de website van de “Klimaatmonitor” staat per jaar, en per sector, de CO2-uitstoot vermeld. Tot en met 2017 zie je de uitstoot jaarlijks afnemen.
Maar tot onze grote schrik zien we in 2018 de CO2-uitstoot juist toenemen in belangrijke sectoren. (Cijfers na 2018 zijn nog niet bekend).

ROSA wilde weten hoe dat komt en stelde er schriftelijk een technische vraag over. Het antwoord zal hopelijk wat meer inzicht geven dan hetgeen er uit het debat met de wethouder naar voren kwam.