De week van ROSA – 16 tot 23 juni 2019


 

Met de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd de behandeling van de voorjaarsnota bijna afgesloten. Bijna, want bij de stemming van een aantal amendementen “staakten de stemmen”. 

Indien er een gelijk aantal stemmen vóór en tegen is bij stemming voor een amendement (tekstwijziging), moet deze stemming nogmaals plaatsvinden. Hierdoor wordt tijdens de volgende raadsvergadering gestemd over o.a. de voorjaarsnota op zich. 

Maar er mocht wél gestemd worden over de bijbehorende amendementen en moties, met een voor ROSA niet onbevredigend resultaat!

In dit overzicht staan links naar alle moties en amendementen behorend bij de raadsvergadering. Ook interessant: in deze lijst (even naar beneden scrollen) is tevens te lezen welke partijen vóór of tegen stemden.

Onderstaand een beknopte opsomming van de aangenomen moties en amendementen die door ROSA, al dan niet samen met andere partijen, werden ingediend. (Daaronder gaan we verder met De week van ROSA).

 

Amendement “Herplant bomen”

Voor de herplant van bomen stond een ton gereserveerd die al een aantal jaar niet gebruikt werd. In de voorjaarsnota werd deze reserve daarom maar weggehaald bij dit mooie doel. Geen goed idee, vonden wij. 

Met het amendement blijft de ton keurig bestemd voor het oorspronkelijke doel, waarbij het nu ook gebruikt dient te worden voor het verplanten in plaats van het kappen van waardevolle, oudere bomen.

 

Alle Zaanse parken vuurwerkvrij

Middels een motie moeten alle parken nu worden aangewezen als vuurwerkvrije zone.

 

Leefbaarheid rond de A8

Door deze motie wordt een beroep gedaan op het “Leefbaarheidsfonds” van de Provincie Noord-Holland. Hiermee kunnen maatregelen worden getroffen tegen verkeerslawaai en fijnstof-uitstoot rond de A8 en de Coenbrug.

 

Twee moties over de toeristenbelasting.

Eén draagt op om de melding, en de controle, op aangifte van

toeristenbelasting door Airbnb aanbieders te verbeteren en om hier extra op te gaan handhaven.

Met de andere motie dragen we het college op om tot heffing van (dag)toeristen belasting te komen voor passagiers van riviercruises, net zoals Amsterdam dat doet. 

 

Armoedegelden

In de voorjaarsnota werd een bezuiniging van 380.000 euro voorgesteld op de gelden die bestemd zijn voor armoedebestrijding. 

In Zaanstad groeit 1 op de 7 kinderen op in armoede, wat negatieve gevolgen kan hebben op de ontwikkeling van deze kinderen. 

Schuldhulpverlening is een belangrijke methode om gezinnen uit een armoede-situatie te halen. Hierop zoveel bezuinigen vinden wij geen goed idee. 

Gelukkig werd het amendement hierover aangenomen en wordt de voorgestelde bezuiniging geschrapt.

 

Jongeren centraal stellen

De motie “Jongeren centraal” draagt op om als uitgangspunt bij het onderzoek naar jongerenwerk en veiligheid, de inhoud, preventie en effectiviteit van het jongerenwerk centraal te stellen. Het is goed om te kijken waar het beter kan, maar niet enkel uit bezuiningingsdrift. 

Met het aannemen van de motie heeft het college een half jaar extra de tijd om te kunnen kijken hoe het jongerenwerk beter kan worden ingericht.

 

Zonnepanelen

Door de motie “Financiering zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed door derden” zal een plan voor Zonne-energie op gemeentelijk vastgoed (zoals bijvoorbeeld sporthallen) worden opgesteld, waarbij de investering voor Zaanstad zo laag mogelijk, en het rendement zo hoog mogelijk is. 

Dit plan moet voor 1 januari 2020 aan de raad worden voorgelegd.

 

Hogeschool voor de Handen

De in Zaanstad op te richten “Tech Campus” zal zich door ons amendement ook gaan richten op het opleiden in de bouwnijverheid.

Hiermee komt er in Zaanstad een opleiding waar (ambachtelijke) bouwtechnieken aangeleerd kunnen worden, zodat we in de toekomst voldoende vakmensen hebben die erfgoed kunnen onderhouden en die duurzaam kunnen bouwen, met behulp van traditionele technieken en materialen. 

Tevens zal de naam van de opleiding worden gewijzigd in de bredere (en volgens ons veel mooiere) naam “Zaancampus”. 

 

Meer geld naar de fracties 

Geen amendement van ROSA, maar we willen hier wel iets over kwijt: Onbegrijpelijk dat het amendement “Verhoging fractiebudget” werd aangenomen! Terwijl er al ruim een half jaar wordt gezocht naar bezuingingsmogelijkheden, heeft het meerendeel van de gemeenteraad besloten om de fractiebudgetten te verhogen. ROSA vindt dit geen goed moment en zal, zoals altijd, haar best doen om het zuinigste meisje van de klas te zijn.

 

Werkbezoek per boot

Afgelopen vrijdag vond er een mooie vaarexcursie naar de Achtersluispolder en het Hembrugterrein plaats, waar ROSA bij was.

Het geheel werd afgesloten met een debat over “nieuwe Zaankanters” in het Zaantheater. En dankzij Marene Kok hebben we hier mooie foto’s van!

 

 

 

Ludieke kraakactie

Ook was er afgelopen vrijdag een protestactie van lokale krakers, als tegenreactie op het nieuwe kunstcentrum “Het Hem”. Het monumentale pand De Dood werd eventjes gekraakt om aandacht te vragen voor cultuur in de rafelranden van de stad.