De Week van ROSA – 18 tot 25 januari 2021


Afgelopen donderdag mochten wij weer deelnemen aan een raadsvergadering. Tijdens een raadsvergadering wordt een besluit genomen over alle stukken van de voorafgaande weken, en het is tevens het moment om moties en amendementen in te dienen.

Niet zelden sluiten wij zo’n raadsvergadering af met een tevreden gevoel: soms hebben wij stukken kunnen aanpassen middels amendementen, soms hebben we door middel van moties ideeën aangedragen die vervolgens worden uitgevoerd, en soms mochten we gewoon deelnemen aan een mooi debat, waarin raadsleden écht naar elkaar luisteren.
Afgelopen raadsvergadering was helaas anders. Onderstaand een kleine greep uit het geheel.
Met een mooie afsluiter. Dat dan weer wel.


Iedereen wil windmolens, maar niemand wil ze zien

De gemeente Amsterdam heeft het voornemen om in, of rond, de Noorder IJplas windmolens te plaatsen. Deze windmolens zouden een bijdrage moeten leveren aan de totale hoeveelheid duurzame energie die Amsterdam volgens het klimaatakkoord (verder uitgewerkt in de Regionale Energie Strategie) zou moeten gaan opwekken.

De omringende gemeentes maken zich hier zorgen om. Oostzaan is bijvoorbeeld bang voor geluidsoverlast, slagschaduw * en het uitzicht.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek dat een meerderheid van de Zaanse raad die zorgen deelt. Maar men vreest de komst van deze windmolens vooral vanwege de voorgenomen ontwikkelingen in de Achtersluispolder. Er ligt namelijk een plan om daar, ooit, zo’n 9000 woningen te bouwen.

ROSA sloot zich volledig aan bij de zorg om toekomstige woningbouwontwikkelingen in de Achtersluispolder. Maar tijdens het Zaanstad beraad, voorafgaande aan deze raadsvergadering, deed wethouder Baerveldt een aantal toezeggingen waarmee wij tevreden waren. Zij zou een brief sturen naar de gemeente Amsterdam, met daarin onze zorg omtrent de woningbouwplannen. Zij zou in gesprek blijven met de gemeente Amsterdam. Er moet nog een onderzoek plaatsvinden naar de vogeltrek op en rond deze locatie. De definitieve plek en de grootte van de windmolens is nog niet bekend, dus is ook nog niet bekend in hoeverre dit plan invloed zal hebben op het woningbouwplan in de Achtersluispolder.
En dan zijn er ook nog allerlei procedures die de gemeente Amsterdam moet volgen voordat zij deze windmolens eventueel kunnen plaatsen. En als laatste middel zijn er eventueel nog juridische procedures mogelijk.

Toch dienden 7 partijen een motie in tegen de komst van windenergie op deze plek, met een begeleidende brief aan de gemeente Amsterdam. Hierin staat onder meer dat “wij ernstige bezwaren hebben tegen de voorgenomen plannen tot het plaatsen van windturbines in en om de Noorder IJplas.” Waarmee we deze hele locatie bij voorbaat afserveren.
Dat ging ons te ver, dus wij stemden tegen deze motie.

De motie is helaas wel aangenomen en dit vinden wij een zorgelijke ontwikkeling. We hebben het nog niet eens gehad over plaatsing van windmolens binnen Zaanstad, maar dat gaat het komende jaar wel gebeuren. Als we onze CO2-uitstoot terug willen dringen en ons steentje bij willen dragen in de strijd tegen opwarming van de aarde, zullen we immers soms ook moeten accepteren dat het uitzicht van een aantal bewoners iets verandert, of dat zij soms last krijgen van slagschaduw*.

* Slagschaduw ontstaat als de zon tegen de wieken van de windmolen schijnt. Doordat de wieken bewegen, beweegt deze schaduw ook. Als deze bewegende schaduw bijvoorbeeld over ramen van woningen gaat, kunnen omwonenden dat als hinderlijk ervaren.

Slagschaduw mag wettelijk gezien maximaal 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten per dag een zogeheten gevoelig object raken. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, scholen en ziekenhuizen.
Omdat de zon draait verplaatst slagschaduw zich ook gedurende de dag. Slagschaduw is ook afhankelijk van het jaargetijde; het maakt verschil of de zon hoog of laag aan de hemel staat.


Over een moskee die men eigenlijk liever niet wil

De Essalam moskee aan het Madagaskar in Zaandam-Zuid is toe aan vernieuwing. Het huidige gebouw is in de jaren negentig met bescheiden middelen neergezet en voldoet niet meer. Daarom probeert het bestuur van de moskee nu al zeven jaar toestemming te krijgen voor nieuwbouw. Omdat er in het verleden sprake is geweest van drukte en overlast, is er een intensief traject gevolgd met de buurtbewoners, inclusief mediation. Dat heeft helaas niet tot overeenstemming geleid, maar wel tot diverse aanpassingen aan het ontwerp. Daarnaast is er een oplossing gevonden voor de parkeerdruk tijdens piekmomenten. Lees hier verder (tweede artikel).

De raad mocht afgelopen donderdag een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen afgeven. Hiermee kon de raad aangeven in te stemmen met de nieuwbouw.
ROSA zag geen redenen om hiertegen te stemmen. Wij zijn van mening dat zeven jaar wachten wel lang genoeg is, en dat het bestuur van de moskee er alles aan heeft gedaan om iedereen tegemoet te komen. Maar een meerderheid van raad stemde wél tegen, zodat het bestuur van de moskee niets anders rest dan een gang naar de rechter.
Waarin de gemeente Zaanstad hoogstwaarschijnlijk de grote verliezer wordt.
Maar dat waren we al, na deze dieptreurige gang van zaken.


Yes, Zaanstad Can!

Met de actie “Yes We Can!” wordt geprobeerd om de besluitvorming over statiegeld op blikjes te vervroegen. Ook biedt het gemeentes de kans om, middels gratis promotiemateriaal, uit te dragen achter statiegeld op blikjes te staan. 

ROSA diende, samen met andere partijen, begin januari een motie in waarin werd gevraagd om Zaanstad aan te sluiten bij deze actie. Zie ook dit artikel, onderste alinea.

De raadsvergadering liep enorm uit en wij trokken onze moties in om tijdens de volgende raadsvergadering te behandelen.
Maar dat hoeft niet meer!
Want Zaanstad heeft zich nu al aangesloten bij Yes We Can! En zo kunnen we toch nog afsluiten met goed nieuws.