De Week van ROSA 19 tot 26 april 2021


Voor het reces sloten wij af met een raadsvergadering, waarin wij een aantal mooie moties binnen mochten halen.

Vrijstelling giften bijstandsgerechtigden 

Zoals de door ROSA geïnitieerde, maar door negen andere partijen mede ingediende, motie die opdraagt om zo spoedig mogelijk een vrijstelling in te voeren voor het ontvangen van giften voor burgers die een bijstandsuitkering ontvangen, voor een bedrag van 1200 euro per jaar. 

Dit haalt de druk er wat af bij Zaanse bijstandsgerechtigden die wel eens een tas boodschappen, kleding of een andere gift krijgen.

 


Beroepsvaart mist aanlegplaatsen

Dan onze motie waarin wij aandacht vragen voor de belangen van de beroepsvaart: deze werd door vijf andere partijen mede ingediend.

Door inspraak van een vertegenwoordigster van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), op 15 april jl, werden wij attent gemaakt op een aantal knelpunten in Zaanstad voor deze beroepsgroep.
Gezien de lange historie in het vervoer van vracht over de Zaan én het feit dat goederenvervoer over water beter voor ons milieu is dan over de weg, maakten wij een motie waarin wij het college o.a. vroegen om te onderzoeken waar extra aanlegplaatsen voor de beroepsvaart gecreëerd kunnen worden. Ook vroegen wij om de ligtijdlimiet van twee weken te verruimen bij calamiteiten en om in gesprek te gaan met de beroepsvereniging.


Blijf af van bushalte crematorium

Over het verdwijnen van de belangrijke bushalte bij het crematorium had ROSA al vragen gesteld aan het college. Daarom dienden wij, net als alle andere partijen, een motie die mogelijke opheffing moet voorkomen van de halte ‘Begraafplaats Zaandam Hotels/Vijfhoek’ van lijn 392, van harte mede in.

Hierdoor moet zowel bij Connexxion als bij het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam al het mogelijke worden gedaan om de deze halte in stand te laten.
Want de hele raad was het ermee eens dat hier gewoon een bus moet blijven stoppen!