De week van ROSA – 7 tot 14 oktober 2019


Een werkbare referendumverordening graag!

De referendumverordening uit 1998 wordt herzien, maar wij zijn er nog niet heel blij mee.

Een referendum is een middel waarmee de inwoners aan de raad kunnen meegeven hoe zij denken over belangrijke beslissingen. Een zwaar middel dat niet vaak ingezet wordt. In Zaanstad tot nu toe twee keer: eenmaal ter voorkoming van het bouwen van een gevangenis in het Vijfhoekpark. En dan was er nog het referendum tegen de komst van een cultuurcluster.

Toch vindt ROSA het wél belangrijk dat dit middel bestaat en dat het op een werkbare manier uitvoerbaar is door de indieners.

In de “oude” referendumverordening was het niet mogelijk een eerste verzoek tot een referendum in te dienen over een eenmaal genomen raadsbesluit.

In de praktijk blijkt dat veel mensen juist pas op de hoogte zijn over plannen die grote invloed op Zaanstad kunnen hebben, nádat er al een raadsbesluit over is genomen.

ROSA vind het belangrijk dat dit aangepast wordt in de herziene referendumverordening. Zodat er een verzoek tot een referendum kan worden ingediend tot drie weken ná een genomen raadsbesluit. Dit mág aangepast worden en er zijn ook gemeenten die dit hebben gedaan.

Voor de raadsvergadering van as. donderdag maakten wij een amendement (tekstwijziging) waardoor Zaanse inwoners de benodigde tijd krijgen om de eerste handtekeningen op te halen waarmee een verzoek tot een referendum ingediend kan worden. 

Nu maar hopen dat het amendement wordt aangenomen door de raad!

 

Zaanse Ideeënmarkt

Een mooie diversiteit aan ideeën op de Zaanse ideeënmarkt  

Afgelopen woensdag werd voor de tweede maal de jaarlijkse “ideeënmarkt” gehouden, ditmaal in het stadhuis.  

Vijftien verschillende ideeën om Zaanstad een beetje mooier, groener, veiliger, aantrekkelijker of sportiever te maken werden gepresenteerd door enthousiaste inwoners. Politieke partijen kunnen deze plannen “adopteren” en ermee aan de slag gaan middels een motie. Zo kunnen de ideeën van Zaanse inwoners uiteindelijk worden gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie!

ROSA gaat zich deze week beraden op de ingebrachte ideeën en wellicht gaan wij één of meerdere ideeën adopteren.