De Week van ROSA – 7 tot 14 september 2020


Debuut Sebas en Geert, fietsvriendelijke horeca, gesneuvelde en te sneuvelen bomen, veilige bruggen, de schijnoplossing die camera heet en we hebben écht meer geld nodig!
Kortom: het was een volle week, met een extra raadsvergadering om alle niet behandelde moties van de week ervoor te behandelen en een Zaanstad beraad.

Geert van Bemmelen (links) & Sebas Kuyper (rechts)

Maidenspeeches
Sebas Kuyper en Geert van Bemmelen mochten als nieuwste steunfractieleden van ROSA afgelopen week voor het eerst spreken tijdens het Zaanstad beraad. En daar hebben we een mooi filmpje van gemaakt.

Cameratoezicht als het ei van Columbus?
ROSA is een groot voorstander van preventief handelen als het gaat om het voorkomen van (jongeren)overlast en geweldsincidenten tussen jongeren. Inzet op o.a. jongerenwerk prevaleert wat ons betreft altijd boven repressie. In navolging op eerdere aangenomen moties voor cameratoezicht op één van de stations op de Zaanlijn kwam er opnieuw het verzoek dit met spoed te realiseren. Een verzoek met mogelijk flinke kosten voor Zaanstad, omdat Prorail/NS vooralsnog niet bereid zijn de kosten te dragen. 

Helaas roept de motie niet op om in te zetten op het voorkomen van de overlast en de incidenten en ging het slechts over het vergroten van de pakkans en het ‘gevoel van veiligheid’ voor reizigers. ROSA zet liever in op daadwerkelijke veiligheid door te investeren in preventie, oftewel het oplossen van het probleem i.p.v. symptoombestrijding. We hebben de motie dan ook niet gesteund.

Kap ermee!
De boodschap aan de portefeuillehouder was duidelijk: Unaniem werd de motie gesteund waarin wordt opgeroepen tot een grondig onderzoek naar de vergunningverstrekking voor de kap van een groot aantal bomen langs de Leeghwaterweg. 

Het moment had niet wranger kunnen zijn. Kort voor de raadsvergadering werd duidelijk dat er op De Weer in Zaandam een tiental flinke platanen ‘per ongeluk’ gekapt waren, omdat de aannemer met een verkeerde kaart werkte. Het zoveelste incident rondom bomenkap, waarmee er van een incident eigenlijk niet meer is te spreken.

De wethouder heeft toegezegd om de gevolgde procedures te onderzoeken om herhaling te voorkomen.
ROSA heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen naar het reeds eerder (in 2018) toegezegde onderzoek naar de interne procedures, dat is toegezegd na het debacle bij de Albert Heijn vestiging onder de A8. Hier waren een aantal monumentale populieren dermate beschadigd tijdens de aanleg van het parkeerterrein, dat ze uiteindelijk alsnog moesten sneuvelen onder de noodkapverordening.

Fietsvriendelijk is horecaonvriendelijk?
Je zou het bijna denken als je de reacties van andere fracties moet geloven die we kregen op onze motie om de afsluiting van de Damstraat voor fietsers ongedaan te maken. Niets is minder waar! Dat je, daar waar mogelijk, de horeca een extra steuntje in de rug moet geven tijdens deze crisis, staat ook voor ROSA als een paal boven water. Dat extra steuntje moet echter wel ergens toe leiden en zorgvuldig afgewogen worden ten opzichte van andere belangen. In dit geval die van honderden fietsers dagelijks, die niet langs lege terrassen mogen fietsen omdat dit gevaarlijke situaties zou opleveren en daarom via bewezen gevaarlijkere routes moeten omrijden. 

ROSA heeft meermalen ter plekke de situatie bekeken alvorens de motie in te dienen. En onze observaties bevestigden keer op keer dat de extra terrascapaciteit sinds het einde van de schoolvakantie nauwelijks benut wordt. Ondanks deze feitelijke onderbouwing en de uitblijvende antwoorden op onze vragen over op basis van welke incidenten de situatie als onveilig is bestempeld werd de motie verworpen.
Overigens is het laatste woord hierover nog niet gesproken; inmiddels heeft ook de hoorzitting plaatsgevonden waarbij twee bezwaarmakers tegen de afsluiting hun bezwaren mochten toelichten. Ook hier bleef de feitelijke onderbouwing uit bij het verweer van Zaanstad en werd o.a. duidelijk dat hulpdiensten in spoedeisende situaties zelf uit de auto moeten komen om de afsluitende hekken te verplaatsen en kwam er geen antwoord op de vraag waarom wettelijke termijnen voor de invoer van een dergelijk besluit niet zijn gehanteerd. ROSA is benieuwd naar de uitspraak, welke helaas enkele weken op zich laat wachten.

Zaanse bruggen steeds veiliger
Op de agenda stond de ‘Zienswijze veiligheid brugbediening in Zaanstad’. 
Na twee afschuwelijke ongevallen is de gemeente het afgelopen jaar bezig geweest met het uitvoeren van allerlei veiligheidsverbeterende maatregelen rondom de Zaanse bruggen. Wij constateren dat er veel verbeterd is. 

Er liggen natuurlijk nog wel een aantal uitdagingen m.b.t. de verkeersveiligheid van de Beatrixbrug en de Wilhelminabrug; deze zullen wij nauwlettend volgen.


Voltallige raad vraagt om meer geld
Ter afsluiting, en in opmaat naar de begroting wellicht een belangrijke; De door bijna alle partijen samen ingediende motie over reële rijksbudgetten om de tekorten in het sociale domein (zoals jeugdhulp) te dekken, werd unaniem aangenomen! Wij hopen van harte dat deze ‘schreeuw om hulp’ ook daadwerkelijk door het rijk wordt gehonoreerd.