Een mooi einde van het politieke jaar


De wekenlange voorbereiding op de Voorjaarsnota eindigt altijd in de raadsvergadering, waar de amendementen en moties worden aangenomen of weggestemd.
Deze keer met positief resultaat. Een aantal mooie moties die ROSA samen met andere partijen indiende zijn aangenomen:

De motie over een positieve stimulans t.b.v. klimaatadaptatie

Bij het uitvoeringsplan eind dit jaar zal nu worden gekeken naar (bijvoorbeeld) het financieel aantrekkelijk maken van een bepaald groenpercentage in de tuin. 


De motie over Schiphol

Waarbij  Zaanstad een zienswijze in moet dienen over de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 die zich uitspreekt tégen een gedoogconstructie van het aantal vliegbewegingen, wat moet en vóór het inzetten op het tegengaan van groei van Schiphol, zodat er meer “stikstofruimte” ontstaat voor o.a. woningbouw.

De motie over de “Stappensubsidie”

Dit is een subsidie die kon worden aangevraagd om woningen te verduurzamen. Deze subsidie was zó populair dat de pot in mei jl. al leeg was. Deze motie draagt het college op om te onderzoeken hoe op een zo kort mogelijke termijn het subsidieplafond van de Stappensubsidie kan worden verhoogd.

Een historisch stapje

Ook nam de raad van Zaanstad, tijdens de laatste raadsvergadering van het politieke jaar, twee verheugende besluiten.

Ten eerste komt er een waardig en permanent monument in de directe omgeving van de Anton de Kombrug, waar vanaf volgend jaar de Keti Koti-herdenking kan plaatsvinden.
Daarnaast zal, met ingang van dit jaar, het college niet meer officieel aanwezig zijn bij Sinterklaasintochten waar volledig zwartgeschminkte Pieten aan meedoen.
Beide moties werden gemaakt door Orlando Hellings, steunfractielid van DENK, en ROSA was (van ganser harte) mede-indiener. De afschaffing van de slavernij, waarvan ook Zaankanters hebben geprofiteerd, verdient natuurlijk een mooie en veilige herdenkingsplek. En na jaren van dialogen en constructieve-gesprekjes-zonder-resultaat is het tijd om als stadsbestuur duidelijk aan te geven dat de dagen van blackface geteld zijn. Onderstaand plaatje is wat ROSA betreft rijp voor het Gemeentearchief.

Maar waarom dan niet gewoon de volledig zwarte Piet verbieden?
Het antwoord op die vraag is typisch politiek, helaas: daar is op dit moment in de raad van Zaanstad simpelweg geen meerderheid voor. Een motie met die strekking zou verworpen worden, en dat zou dan juist weer een steuntje in de rug zijn voor hen die willen vasthouden aan de racistische karikatuur.

Daarom koos Hellings voor deze tussenstap. En met succes. De impact van de aangenomen motie moet niet worden onderschat. Het is een grote stap op weg naar een vrolijk feest voor álle Zaanse kinderen. En zoals raadslid Flip Hoedemaeker van D66 het fraai verwoordde: ‘Veel stapjes maken samen een mooie reis.’

Zo vinden we de foto al een stuk beter!

Als de titel de lading niet dekt

Moties vreemd, ze zijn er bijna iedere raadsvergadering, zo ook de laatste raadsvergadering voor het reces. Een motie vreemd biedt de mogelijkheid om iets naar voren te brengen wat niet als onderwerp op de agenda is geplaatst. Een instrument dat in de Zaanse raad met grote regelmaat wordt toegepast.

Wat ook met regelmaat wordt toegepast is het framen van de stemmingsuitslag. Hoe gaat dat in z’n werk?
Men neme een klinkende titel voor de motie, zo een titel waarvan het gros van de lezers zal denken ‘daar kan je toch niet tegen zijn’. Als de stemming is geweest, en je motie heeft het niet gehaald, dan zoek je de publiciteit en benoemt alleen de titel en het stemgedrag van de partijen en roept daarbij op z’n minst hoe belachelijk het is dat anderen het niet gesteund hebben. Wat je achterwege laat is de inhoud van je motie, dus datgene waar het daadwerkelijk over gaat.
En niet zelden zit het venijn juist in die inhoud en word je als lezer dan pas duidelijk wat een partij nou echt wil met de motie.
Wat je ook achterwege laat is het antwoord van de verantwoordelijk wethouder. Het gebeurt niet zelden dat deze wethouder in zijn beantwoording aangeeft dat het gevraagde al gebeurt of dat het sowieso meegenomen wordt bij het betreffende beleid.

Twee voorbeelden van afgelopen donderdag
Motie vreemd aan de orde: Criminaliteit en overlast moeten ‘t Veld ruimen en Motie vreemd aan de orde: Racistische uitspraken zijn geen grapjes.

Op zich niks mis mee, zou je denken. Toch hebben we als ROSA tegen beide moties gestemd.
De motie over de overlast in het Veldpark vraagt om maatregelen waarvan de portefeuillehouder enige weken eerder uitvoerig heeft aangegeven welke acties er al worden uitgezet en inmiddels ook al deels in gang zijn gezet. Bovendien vroeg de motie om meer cameratoezicht, iets wat voor ROSA een middel is waarmee je uiterst terughoudend moet zijn. Oftewel, ook wij nemen de overlast serieus, maar wij willen de portefeuillehouder eerst de kans geven zijn toezeggingen uit te voeren.

Met de tweede motie zijn we het qua titel helemaal eens, in de voorstellen die gedaan worden gaat het echter over o.a een opdracht aan het college om na te gaan hoeveel aandacht er is besteed aan racisme tegen mensen met een Aziatische achtergrond sinds het uitbreken van de Coronacrisis en de wijze waarop het onderwerp discriminatie moet worden behandelt op de scholen. Een opdracht om je te bemoeien met de inhoud het onderwijsprogramma, wat niet de rol is van de gemeente.
Bovendien is er veel aandacht voor het onderwerp en hebben we instanties die zich hier al mee bezighouden, zoals het bureau Discriminatiezaken, waar voorlichting een belangrijk deel van het takenpakket vormt.

Dus ook hier stemde ROSA tegen, maar we blijven toch echt als partij tegen iedere vorm van discriminatie en racisme. Als je niet verder kijkt dan de stemuitslag en de titel van de motie, dan geeft dat dus helaas een vertekend beeld, waar soms handig gebruik van wordt gemaakt…