Nieuws uit de raad


De BegrotingsWeken van ROSA – oktober / november 2020

Het begint allemaal met het lezen van de begroting en aanverwante stukken. Dit zijn honderden pagina’s spannende lectuur. Vervolgens delen we als fractie met elkaar wat we ervan vinden en stellen we onze technische vragen op.Dan leest de fractievoorzitter de algemene beschouwingen voor en vindt het eerste debat plaats. Vervolgens zijn er nog een aantal debatten en worden de moties en amendementen gemaakt. Als laatste is er een raadsvergadering met […]


Alle Zaankanters molenaar

Alle Zaankanters molenaar. Door aandeeltjes te kopen in windenergie, door korting op de energieprijs of doordat het rendement naar Zaanse inwoners toe komt in een heel andere vorm, zoals via maatschappelijke voorzieningen. Gisteravond, tijdens de raadsvergadering omtrent de Wensen en Bedenkingen van Zaanstad over de concept Regionale Energiestrategie (RES), werd het amendement van ROSA (dat wij samen met GroenLinks indienden) waarmee wij deze wens kenbaar maakten, aangenomen. En niet alleen […]


We gaan de energietransitie regionaal aanpakken

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, oftewel de RES, is een uitvloeisel van het Nationaal Klimaatakkoord (2019). En het Klimaatakkoord is weer een uitwerking van de internationale klimaatafspraken in Parijs uit 2015. Nederland is opgedeeld in energieregio’s; wij vallen onder Noord-Holland Zuid. In de RES NHZ wordt onderzocht en afgesproken hoe we in 2030 de CO2-uitstoot kunnen halveren, middels gebruikmaking van duurzame energie. Het einddoel is om in 2050 energieneutraal te […]


Afwegingsprincipes begroting saai?

Ok, niet iedereen begint juichend te lezen als wij weer een stuk over de begroting plaatsen. Maar de “pot met geld” die jaarlijks verdeeld wordt over alle domeinen ligt wél aan de basis van alle latere politieke besluiten. Dus voor de liefhebber: onderstaand onze bijdrage van afgelopen donderdag, over de afwegingsprincipes die gebruikt gaan worden bij het opstellen van de begroting.  En misschien is het interessanter leesvoer dan gedacht!  Bijdrage ROSA […]


Ongunstig moment voor regeling dierenartskosten minima

De Partij voor de Dieren diende vorige week een agenda-initiatief in om te komen tot een vergoedingsregeling van dierenartskosten voor minima.Hoewel ROSA de meerwaarde van huisdieren inziet, bijvoorbeeld ter voorkoming van eenzaamheid, én hoewel we het belang onderschrijven van goede zorg voor huisdieren, staat ROSA niet te springen om op dit moment een dergelijke regeling in te voeren. Daar komt bij dat het aanschaffen van een huisdeur in de eerste […]


Onzekerheid blijft voortbestaan over bovenafdichting van stortplaats Nauerna

  Vanavond staat het “bestemmingsplan reparatie omgeving Nauerna” op de agenda. ROSA kan instemmen met het reparatieplan, waarin een bovenafdichtingslaag op de stortplaats is opgenomen, waardoor veilig recreëren in de toekomst wellicht mogelijk wordt. Maar wij kijken met gemengde gevoelens naar de opdracht die aan het RIVM wordt verstrekt om te onderzoeken of een bovenafdichting daadwerkelijk nodig is. Wij zijn van mening dat de veiligheid in het geding is als onverwijld […]


Splinters in het Zaanse gras

Bij het maaien van slootkanten, bermen, parken, speelveldjes, etc. wordt zwerfafval regelmatig versplinterd door grasmaaiers, met alle gevolgen van dien. ROSA werd hierop attent gemaakt door een enthousiaste Zaanse zwerfvuilraper. Aan “zwerfinator’ Dirk Groot hebben wij vervolgens gevraagd naar zíjn ervaringen op dit gebied: hij bevestigde de ernst van dit probleem en stuurde ons foto’s ter illustratie. Reden genoeg voor ons om bijgaande schriftelijke vragen op te stellen.