Afwegingsprincipes begroting saai?


Ok, niet iedereen begint juichend te lezen als wij weer een stuk over de begroting plaatsen. Maar de “pot met geld” die jaarlijks verdeeld wordt over alle domeinen ligt wél aan de basis van alle latere politieke besluiten. 
Dus voor de liefhebber: onderstaand onze bijdrage van afgelopen donderdag, over de afwegingsprincipes die gebruikt gaan worden bij het opstellen van de begroting.  En misschien is het interessanter leesvoer dan gedacht! 

Bijdrage ROSA Afwegingsprincipes begroting 2021-2024

ROSA kan zich vinden in veel van de punten die genoemd worden over de impact van corona op de zes maatschappelijke opgaven. U schetst een groot aantal voorbeelden van wat de gevolgen zullen kunnen zijn van de coronacrisis op het ontstaan van een nog grotere kansenongelijkheid. Zoals ROSA al eerder verwoordde bij de voorjaarsnota staat het voorkomen van armoedeval bij de Zaanse bevolking als hoogste prioriteit genoteerd; dit heeft een directe relatie met een gezonde economie die op haar beurt weer gekoppeld is aan koopkracht en werkgelegenheid. Kansenongelijkheid voorkomen begint voor ons inderdaad al in een heel vroeg stadium. Het zou er niet toe moeten doen waar je wieg heeft gestaan. We zien gelukkig dat het college al een aantal goede stappen in die richting heeft gezet.

Ondanks de toename van het aantal mensen dat beroep doet op een uitkering zien we genoeg kansen op herstel van de Zaanse economie. Niet alleen is er nog ruimte voor de vestiging van nieuwe bedrijven, ook het (duurzaam) toeristisch potentieel is in onze streek groot. Met de Zaanse Schans hebben we een internationale topattractie, maar er liggen meer kansen en daarmee komen we op een andere, ons inziens, belangrijke opgave: namelijk het aanpakken van de stikstofcrisis. Ga als de wiedeweerga verduurzamen, trek bedrijven aan die hierbij van betekenis kunnen zijn en neem vooral zelf het initiatief. Dat creëert dan weer werkgelegenheid en is goed voor het milieu. Dat wordt één van de onderdelen van het nieuwe werken naast het stimuleren van veel meer thuiswerken, hoewel van dat laatste helaas niets terug te vinden is in de impactanalyse. Dat item voegen wij bij deze graag toe.

Ik noemde reeds de gevolgen die we al voor de coronacrisis ondervonden van de stikstofproblematiek. Deze heeft directe gevolgen voor de woningbouwopgave. Maar we zijn er inderdaad niet met alleen stenen stapelen. Recreatie in de nabije omgeving heeft een grote vlucht genomen, hetgeen zich bijvoorbeeld uit in de enorme stijging van de verkoop van elektrische fietsen. Dat vraagt naast kwaliteit van de woningbouwopgave ook aandacht voor een aantrekkelijke stad met veel groen en beleefbare cultuurhistorie. Het tekort aan groen in de stedelijke omgeving en het te vaak vervangen van beeldbepalende buurtjes zijn ons een doorn in het oog. Anticiperen op klimaatverandering en vergroening van de gebouwde omgeving staan helaas nog te weinig in de aandacht.

Een groene omgeving draagt bij aan de gezondheid van mensen, gelijke kansen doen dat ook. Inkomenszekerheid en een goede baan dragen daar ook aan bij. Cultuur is belangrijk voor het ontwikkelen van een gezonde geest maar vooral ook voor een levendige stad. En zo hangt alles met elkaar samen. Dat proberen wij al langer duidelijk te maken. Er zijn zoveel dwarsverbanden!

Dit alles, en we kunnen nog wel een tijdje doorgaan, dient zich te vertalen in de toekomstige begroting van een stad die helaas maar weinig vlees op de botten heeft. Misschien ligt daar juist de uitdaging om slim en creatief te werk te gaan. Blijf aandacht vragen bij het rijk voor de tekorten op de jeugdzorg. Durf risico’s te nemen door te kijken naar het weerstandsvermogen en ratio. Maar ga vooral meer doen.
Want je kan de molen wel op de wind zetten, maar het wordt nu tijd dat de producten de molen uitrollen.