Algemene Beschouwingen op de Begroting 2020-2023


 

De Algemene Beschouwingen van ROSA, zoals op 31 oktober 2019 uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Pauw:

Voorzitter,

ROSA heeft kennis genomen van een meerjarenbegroting die, ondanks allerlei recente ontwikkelingen, toch een duidelijk beeld geeft voor de komende jaren. Dank daarvoor.

Wij constateren dat het ook dit jaar niet meevalt om alles sluitend te krijgen. De belangrijkste oorzaak daarvan is het wispelturige beleid vanuit Den Haag. Wel voortdurend decentraliseren, maar de zak met geld blijft beperkt. Wij putten enige moed uit de septembercirculaire waardoor ongetwijfeld bij de Najaarsrapportage een beter financieel beeld verkregen gaat worden. 

De begroting is tot stand gekomen op basis van het coalitieakkoord zoals dat in 2018 is geformuleerd. Met de toetreding van zowel GroenLinks als de VVD tot het nieuwe college en de programmatische bijsturing die dit tot gevolg heeft, gaan wij er vanuit dat dit ook financieel nog zichtbaar gaat worden. ROSA is in elk geval blij dat het college weer op volle sterkte is. 

Onzekerheid blijft vooralsnog bestaan door het PAS-besluit. De vernietiging door de Raad van State heeft grote gevolgen voor Zaanstad. Niet alleen zal zich op zijn minst vertraging voordoen in allerlei bouwontwikkelingen; het lijkt ons aannemelijk dat een aantal projecten helemaal niet door zullen gaan. En dat heeft invloed op zowel onze investeringen als onze toekomstige inkomsten. Het bouwen van 1000 woningen per jaar lijkt ons geen reële optie meer en ROSA dringt er op aan eens goed te kijken welke projecten kansrijk dan wel kansloos zijn. 

Daarnaast vragen wij veel meer aandacht voor juist die gebieden die nu al te maken hebben met een overdaad aan stikstof om, in samenwerking met belangenorganisaties, oplossingen te formuleren. En daar hoort voor ons ook bij dat we de natuur de stad in trekken om de biodiversiteit waar de veenweidegebieden eeuwenlang borg voor stonden ook in de stad tot wasdom te laten komen. 

Nog maar eens een onderzoekje naar het maaibeleid gaat ons te lang duren en ook de geringe reductie van de CO2-uitstoot is ROSA een doorn in het oog. Het plan om de Thematuinen in het Darwinpark te versoberen is voor ons aanleiding met een motie te komen.

Het is een veelgehoorde opmerking dat er wel mooie plannen staan in zowel de begroting als het coalitieakkoord, maar dat het aan de uitvoering ontbreekt. Als de molen op de wind gezet wordt, betekent dat immers productie. Een treffend voorbeeld is toch wel de onlangs gehouden Ideeënmarkt, terwijl de geadopteerde aangenomen moties van de vorige nog niet eens tot uitvoering zijn gekomen. Niettemin houden wij goede moed en zullen we een paar van de gepresenteerde voorstellen adopteren en met moties ondersteunen.

ROSA maakt zich zorgen om de toekomst van de Zaanse Schans. Het was een grote teleurstelling dat de raad zich dit voorjaar niet eendrachtig achter het zorgvuldig opgestelde toekomstperspectief opstelde. Voor ROSA staat één belang met stip bovenaan: het beschermen van het erfgoed. Daarvoor is de Zaanse Schans oorspronkelijk bedacht en dat belang overstijgt verre alle commerciële of toeristische aspecten.

De Cultuurvisie is tot stand gekomen na een zeer geslaagde en levendige participatie. In de Uitvoeringsagenda is daar nog te weinig van terug te vinden. ROSA hoopt vurig dat de door ons bepleite en door de portefeuillehouder toegezegde kwartiermaker zo snel mogelijk op stap gaat in de stad, om het rijke culturele leven te verbinden en faciliteren, een wens die door bijna alle participanten nadrukkelijk is geuit.

De verbinding A8-A9 lijkt verder weg dan ooit. En dus moet er haast worden gemaakt met de verbetering van de verkeerssituatie in Zaanstad-Noord. Wij zijn verheugd dat ook de Provincie hieraan wil bijdragen en hopen dat het college al op korte termijn met praktische oplossingen komt. 

ROSA is blij met de inventarisatie van de vooroorlogse arbeiderswijken. Hierin wordt de noodzaak tot behoud van deze karakteristieke, architectonisch waardevolle en bij vooral starters ook zeer gewilde woonbuurten duidelijk aangetoond. Nu is het zaak om ook de wooncorporaties te doordringen van dit inzicht. 

Herbestemming van kantoorpanden en braakliggende terreinen is cruciaal als we voor onze Zaankanters daadwerkelijk snel woonruimte willen creëren. Daarbij mogen wij zeker niet onze eigen vastgoedportefeuille vergeten.

De plannen voor de oostkant van Zaandam krijgen vorm. Deze wat trieste jarenzestigbuurt kan er alleen maar van opknappen. Wel wil ROSA aandacht vragen voor de rol van water in de nieuwe plannen. En ook moet ons inziens serieus worden onderzocht of de iconische Beatrixtoren uit 1962 als monument van de wederopbouw behouden kan blijven. 

Het landelijk gebied tussen Zaanstad en Uitgeest bezit grote landschappelijke en cultuurhistorische  waarde. Nu ligt het er wat vergeten bij, maar daar moet verandering in komen. In het algemeen kan het geen kwaad als Zaanstad eens wat vaker naar het noordwesten kijkt, en niet alleen naar het zuidoosten.

Voorzitter, tot slot nog iets uit het sociale domein. Wij zien met tevredenheid de flinke daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en ook de acties die zijn ondernomen in het terugdringen van de tekorten op de jeugdzorg verdienen een compliment. Kwaliteit van zorg blijft onverminderd van belang, en een efficiënte organisatie kan wat ROSA betreft niet enkel de financiën, maar juist ook die kwaliteit ten goede komen.

Bovengenoemde in ogenschouw nemende, een weloverwogen en standvastige begroting in een turbulente tijd.