Algemene Beschouwingen op de begroting 2022-2025


De visie van ROSA op de begroting van de komende jaren, zoals vanavond uitgesproken door onze fractievoorzitter Ruud Pauw.

“Voorzitter,
Allereerst dank voor de heldere begroting. Wij zien een duidelijke trend in de afgelopen jaren waarin de begroting steeds beter te begrijpen is.
Beter te begrijpen, zeker – maar als het over de harde pegels gaat, zijn er uiteraard wel zorgen. Er is weinig begrotingsruimte. Toch is het college erin geslaagd het sombere beeld bij de Voorjaarsnota om te zetten in een klein plusje. Maar voor de wensenlijstjes die zowel het college als de partijen een half jaar zo vurig bepleiten is vooralsnog geen geld.

Met deze krapte zullen we het moeten doen in de verwachting dat wellicht nieuwe circulaires vanuit het Rijk enige financiële ruimte voor ons gaan verschaffen. Dient die ruimte zich aan, dan zullen wij zeker onze wensen kenbaar maken zoals we die al eerder hebben aangegeven.

Eén daarvan wil ik hier specifiek naar boven lichten: de leges op evenementen. Waar dit jaar nog de kostendekking gehaald werd door een beroep te doen op het potje Vitaal Zaanstad, zal dat in deze begroting niet meer het geval zijn. Evenementen van klein tot groot zullen dit gaan merken en zelfs activiteiten rond de Dodenherdenking zullen zwaar moeten dokken. Dat is voor ons onaanvaardbaar.

Andere belangrijke items die voor ons een lang gekoesterde wens zijn betreffen de verdere uitwerking van de visie Dijken, linten en paden; handhaving en toezicht op de huisvestingsverordening en meer financiële armslag voor een biodivers maaibeleid.

Voorzitter,
Ik kan mij niet heugen dat er in het verleden zoveel oppositie is geweest vanuit de Nederlandse gemeentes richting Den Haag als het gaat om meer financiële middelen op diverse terreinen. De toegekende budgetten voor Jeugdzorg spannen daarbij de kroon. Wij hebben dan ook blijvende zorgen omtrent de jeugdzorg. Maar ook op tal van andere terreinen zien we dat de landelijke overheid de problemen over de schutting gooit van de lokale overheid zonder daarbij een zak geld neer te leggen. Kan iemand mij uitleggen waarom wij aan het Rijk een opschalingskorting moeten betalen?

Ook dit jaar is de Coronacrisis nog in alle hevigheid aanwezig en het laat zich aanzien dat zij voorlopig niet is uitgeraasd. Ondanks de grote impact die dit heeft op de gehele samenleving zien wij dat het college zoveel mogelijk getracht heeft het coalitieakkoord vorm en uitvoering te geven. De vertraging die bij diverse projecten is opgetreden is hiertoe te herleiden en daardoor begrijpelijk. Het is en blijft belangrijk dit ook goed uit te leggen aan de burgers.
Maar kunnen wij dit ook? Verdichting van de stad moet je goed kunnen uitleggen en het is zaak de burgers in een vroeg stadium te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Helaas moeten wij constateren dat de participatie regelmatig tekort schiet. En dat zal er niet beter op worden wanneer we dit proces overlaten aan ontwikkelaars. Bij de vaststelling van de Omgevingswet zal hier van onze kant specifieke aandacht naar uit gaan.

Door de Coronacrisis lijkt het wel alsof de aandacht van sommigen voor duurzaamheid, vergroening, CO2-reductie, stikstofdepositie en klimaatadaptatie verslapt is. Een actueel overzicht van de CO2-uitstoot wordt niet eens meer gegeven en uit de streefwaardes spreekt weinig ambitie. Om in 2040 de CO2-uitstoot in Zaanstad terug te brengen naar nul, zouden we 45.000 ton per jaar minder uitstoot moeten hebben. De realiteit is dat we qua verkeer en vervoer nog niet eens op het niveau van 1990 zitten en dat we de 45.000 ton voor alle sectoren tezamen bij lange na niet gehaald hebben de afgelopen jaren.

Door de coronacrisis zien wij ook dat er minder Zaankanters uit de bijstand stromen dan in de jaren daarvoor. Daarnaast is het ook zorgwekkend dat het aantal huishoudens (7700) dat een inkomen geniet tot 110% van de bijstandsnorm te hoog is. Het grote aantal kinderen (3100) dat hier in opgroeit verdient extra aandacht. Dat vraagt om een egalitaire samenleving voor al onze burgers op diverse terreinen, zoals gezonde en goede scholen, kwijtschelding van schulden en hulp bieden waar nodig. Wij zien dat dit college hier aandacht voor heeft. Tegelijkertijd vragen diversiteit en kansengelijkheid onze voortdurende aandacht, ook binnen de eigen organisatie. Wij zullen hier in het komende jaar op terugkomen.

Onze speciale aandacht gaat ook uit naar de Stichting Dierzorg. De financiële ondersteuning blijft op kostendekkend niveau en zo hoort dat ook in een diervriendelijke gemeente.

Voor de rioolheffing zullen wij, traditiegetrouw, in de vervolgberaadslagingen ook nog aandacht vragen.

Voorzitter,
Deze begroting zal voor een flink deel rusten op de schouders van een nieuwe gemeenteraad. Het college kiest er dan ook terecht voor die nieuwe raad niet op te zadelen met een negatieve meerjarenbegroting.

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar zijn er flinke stormen over komen waaien zoals de coronacrisis, de stikstofcrisis, PFAS-problematiek, vertrekkende wethouders, versplinterende fracties en tal van moties van afkeuring of wantrouwen. Ondanks dat kunnen wij als ROSA terugkijken op een moeilijke maar boeiende periode.

Vol goede moed gaan we deze periode dan ook afmaken voor een Zaanstad mooier, groener en socialer.”