Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2021 – 2025


Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2021-2025 van ROSA, zoals vanavond uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Pauw

 

“Voorzitter,

De fractie van ROSA wil iedereen dank zeggen die betrokken is geweest bij het opstellen van deze Voorjaarsnota, die dit jaar wederom onder heel bijzondere omstandigheden tot stand is gekomen. Enerzijds door de enorme impact die de Coronacrisis heeft gehad, en nog steeds heeft, op de Zaanse samenleving en anderzijds door de decentralisaties die vanuit het rijk naar de gemeentes zijn gekomen zonder voldoende daaraan verbonden financiële middelen. Dat zijn naar ons idee de twee factoren die de Voorjaarsnota, en daarmee ook de toekomstige begroting, ernstig beïnvloeden. En dat is merkbaar. 

Het college stelt voor geen sluitende Voorjaarsnota aan te bieden en voorkomt daarmee deels maatregelen te moeten nemen op tal van terreinen die toch al zwaar getroffen worden. ROSA kan die lijn volgen en hoopt in november op een sluitende meerjarenbegroting. Om de kans hierop te vergroten hebben wij een amendement gemaakt, waarbij in november bezien wordt hoe wij er dan financieel voorstaan. Als de financiële situatie er in november om vraagt, zullen wij dan ook accepteren dat de weerstandsratio teruggeschroefd wordt van 1,4 naar 1,1 voor het jaar 2022. Dit is onder andere ingegeven uit eerdere gesprekken met de accountant waarin ons duidelijk werd dat de Algemene Reserve niet alleen bedoeld is voor het afdekken van de risico’s, maar zeker ook ingezet kan worden in financieel slechte tijden. De 1,2 Miljoen kan dan gebruikt worden voor de zaken waar het college vooralsnog niet heeft gekozen.

Niettemin blijft het zoeken naar financiële middelen om afgesproken beleid te effectueren dan wel nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het college benoemt daarbij een aantal urgente zaken die zij met voorrang wil oppakken. Genoemd wordt o.a. de actualisatie van de woonschepen verordening en het woonwagenbeleid. Ik moet u zeggen dat dit voor ons geen prioriteit heeft. Datzelfde geldt voor de ROM-MRA. Dus dat schept weer ruimte in de toekomstige begroting. 

Wij zouden graag zien dat, wanneer de financiën dit toelaten, gekozen wordt voor verdere uitwerking van de visie Dijken, linten en paden, hetgeen hard nodig is om verwarring te voorkomen. Maar de lijst bekijkende valt ons tevens op dat het college er niet voor kiest om geld beschikbaar te stellen voor handhaving en toezicht op de huisvestingsverordening. Dat is een hard gelag als we bedenken dat de voltallige raad dit onderwerp als een groot probleem ziet. Het is voor ons ook van een geheel andere orde als bijvoorbeeld het niet honoreren van toiletten in de openbare ruimte. 

En tenslotte over deze veelbesproken en voorlopige afvallers: Er is geen financiële ruimte voor meer bio-divers maaibeleid. Ook dat is voor ons een heikel punt waar we in november zeker op terug zullen komen want het staat immers overduidelijk in het coalitieakkoord.

Er hebben al diverse tranches uit de coronareserve plaats gevonden. ROSA constateert dat de kloof tussen arm en rijk groter is geworden, net als bijvoorbeeld polarisatie, eenzaamheid en overgewicht. Dit blijft jarenlang invloed houden op het sociaal domein. Daar gaat dus onze specifieke aandacht ook naar uit.

Laaggeletterdheid en meedoen in onze stad hebben een direct verband. ROSA vraagt blijvend aandacht voor steun bij het ontwikkelen van de noodzakelijke basisvaardigheden in een steeds verder digitaliserende samenleving.

Het lijkt erop dat het Rijk eindelijk over de brug komt met extra geld voor de jeugdzorg. De effecten daarvan zijn nog niet terug te zien in deze begroting, maar wat ROSA betreft beschouwen we deze gelden, als ze komen, als geoormerkt voor die zorg.

Door de invoering van het abonnementstarief bij de WMO is een aanzienlijk tekort ontstaan. Dit tekort wordt voornamelijk door de aanzuigende werking van het abonnementstarief veroorzaakt. Het college blijft daarom actief een beroep doen op het Rijk om de regelgeving op het gebied van het abonnementstarief aan te passen. Wij steunen dat beroep uiteraard.

En als dan straks de Corona crisis van de baan is, gaat de stad hopelijk weer bruisen als nooit tevoren. Dan is het naar ons idee meer dan ooit belangrijk te investeren in kleinschalige initiatieven die het gemeenschapsgevoel versterken.

Voorzitter,

Het blijkt geen eenvoudige klus om de begroting voor de komende jaren rond te krijgen. Niettemin zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.”