Het Zaans Mobiliteitsplan – Kiezen voor de fiets en openbaar vervoer


Dit is een bijdrage van Ruud Pauw

De Zaanse raad behandelt op dit moment het Zaans Mobiliteitsplan waarin voor de komende jaren de koers wordt uitgezet op het gebied van vervoer.

Hoofdlijnen in dit plan zijn:

 • Meer aandacht voor de fiets en openbaar vervoer. Ruim baan voor fietsen en lopen: een fijnmazig, comfortabel netwerk en focus op dwarsverbindingen
 • Versterken hoofdstructuur auto, zowel provinciale wegen als stadsboulevards
 • Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden maken
 • Versterken van de kernen met levendige dorps- en stadserven
 • De Zaan beter benutten

Over deze hoofdlijnen heeft ROSA uiteraard een mening:

 • Alle verwijzingen in het document naar de doortrekking A8-A9 wijzen wij af
 • De Zaan vormt een barrière voor voetgangers en fietsers in Zaanstad, dus stimuleer voet / fietsveren
 • Ruimere fietspaden, verbetering fietsroutes, voorrang fietsers
 • Slimme, schone stadslogistiek is noodzakelijk, maar daarvoor is over-en opslagruimte nodig. Ook kleinschalig in / bij winkel- en woongebieden. Er is een sterke toename zichtbaar van pakketpost aan particulieren, die niet alleen toe te schrijven is aan corona. In samenwerking met bedrijven zou invulling moeten worden gegeven aan twee distributiecentra aan de rand van Zaanstad. Vanuit deze distributiecentra kan verder worden gedistribueerd met behulp van elektrisch vervoer
 • ROSA is het eens met de behoefte aan een hoogwaardige as met snel, frequent OV aan de oostkant van Zaandam, dat aansluit op het netwerk in Amsterdam Noord
 • Verlaging van de maximumsnelheid daar waar dit nog niet is gebeurd. Tracé A8 – 80 km/h, N246 – 70 km/h en N203 – 50 km/h.
 • Standaard bij werken aan wegen en straten naar de 30 km-inrichting gaan  
 • Terugbrengen Provinciale weg N203 naar twee rijbanenTussen Wormerveer en Zaandam

NB: Dit document is geschreven voor de Coronacrisis. Wij constateren dat er sinds die tijd veel meer wordt thuisgewerkt. Dat heeft consequenties op het aantal vervoersstromen. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit effect zal hebben op de voorgestelde plannen.

 

 

 


https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/8562350/1