Onzekerheid blijft voortbestaan over bovenafdichting van stortplaats Nauerna


 

Vanavond staat het “bestemmingsplan reparatie omgeving Nauerna” op de agenda. ROSA kan instemmen met het reparatieplan, waarin een bovenafdichtingslaag op de stortplaats is opgenomen, waardoor veilig recreëren in de toekomst wellicht mogelijk wordt. Maar wij kijken met gemengde gevoelens naar de opdracht die aan het RIVM wordt verstrekt om te onderzoeken of een bovenafdichting daadwerkelijk nodig is.

Wij zijn van mening dat de veiligheid in het geding is als onverwijld uit het onderzoek van het RIVM mocht blijken dan een bovenafdichting niet noodzakelijk is. Met dit experiment om de stortplaats eventueel niet te voorzien van een afdichtingslaag nemen we onnodige risico’s met de volksgezondheid en het omringende milieu.

Er zijn voor ROSA nog diverse open einden aan het al dan niet aanbrengen van de bovenafdichting. Welke effecten treden bijvoorbeeld op m.b.t. tot de uitstoot van diverse broeikasgassen? En hoe zit het met de stikstofuitstoot?
Met het aannemen van dit reparatieplan zijn we er nog lang niet. Weliswaar worden de zorgen een heel klein beetje weggenomen maar met een extra onderzoek van het RIVM blijft de onzekerheid voortbestaan. Zal de bovenafdichting stand houden bij de rechter? Afvalzorg heeft immers aangegeven in beroep te gaan indien het bestemmingsplan in deze vorm wordt aangenomen.

Daarnaast speelt de onderafdichting nog steeds een cruciale rol in de veiligheid van de stort. Onderzoeksburo Inpijn-Blokpoel toonde in 2013 al aan dat er het nodige mis was m.b.t. de onderafdichting, zoals verstopte drainagepijpen en een enorme druk als gevolg van het alsmaar toestaan van meer te storten afval op die onderafdichting, met het gevaar dat deze lek is. Of de opwaartse druk van het grondwater hier tegen bestand is valt te betwijfelen.

Tot slot maken wij ons nog steeds zorgen over de dubbele petten problematiek van de provincie: Grootaandeelhouder van Afvalzorg en tevens opdrachtverstrekker aan de Omgevingsdienst voor de controles. Dat kan wat ons betreft niet langer zo.