De Algemene Beschouwingen van ROSA over de begroting 2018-2021


Voorzitter,

Allereerst een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze begroting. Een begroting die ondanks zijn helderheid wel bij ons de vraag oproept of wij op de goede weg zijn met het benoemen van de effectindicatoren. Wij vangen deze signalen ook op bij andere partijen. Vinden wij de BBV- indicatoren voldoende of wil de raad meer specifieke duidelijkheid? Fijn ook dat de extra kosten voor de Zaanbrug nu zo helder staan omschreven.  

Er lijkt wat rust te komen in de sociale domein na de decentralisaties. Nu zal duidelijk moeten worden of de nieuwe manier van werken ook inderdaad iets oplevert. Wel moeten we waken voor niet al te veel pilots en projecten. Goed om iets uit te proberen, maar zet vooral ook in op een stabiele structurele basis. De nieuwe wijze van inkoop van specialistische zorg is vernieuwend en zullen we dan ook op de voet volgen. Het budget plafond zal worden losgelaten en dat brengt risico’s met zich mee. Voor de gemeente zelf, maar ook voor de instellingen waarmee we samenwerken.

Bij maatschappelijk initiatieven gaat het ROSA niet alleen om het opstarten van initiatieven, maar vaak ook juist om het continueren.
Goed dat de buurthuizen extra middelen krijgen, maar de fractie van ROSA vraagt zich af of het wel genoeg is als dit bedrag moet worden verdeeld over 19 buurthuizen. Er wordt een potje gecreëerd voor als buurthuizen om vallen en daarnaast voor een netwerk, maar vaste krachten betaal je hier niet van.

Als het goed gaat met de economie zal dat moeten betekenen dat het ook terug te zien is aan een daling van werklozen en mensen in armoede. Voorzitter, dit is helaas niet het geval. Wat dat betreft: niet de laatste maanden rustig uitlopen, als college zijnde, maar juist alles inzetten op een eindsprint, om maar met de woorden van sportief collega Groothuismink te spreken.

Vorige week donderdag werd onze constatering maar weer eens bevestigd door Platform 31 dat het veel te langzaam met de CO2-reductie in Zaanstad. Zaanstad klimaatneutraal in 2020 was ooit een mooi streven, maar het bleken lege woorden. Woorden die nog weleens herhaald worden voor marketingdoeleinden. Woorden die ook in deze begroting terug te vinden zijn. Dit geldt ook voor de beoogde hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit en aansluitingen met zonne-opwekking: het gaat allemaal véél te langzaam, een hoop bla, bla, bla, maar geen concrete actie. Vier jaar stilstand.

Dat stikstof niet best is voor onze kwetsbare natuur is bekend. Maar heel veel onderzoek is er nog niet naar gedaan. Amerikaanse studies wijzen uit dat stikstof uit de katalysatoren van autoverkeer vooral wordt opgevangen door de vegetatie onmiddellijk naast de snelweg. Bij een doortrekking A8-A9 met zijn dertigduizend extra auto’s per dag betekent dit een toename van zo’n 15 ton stikstof op jaarbasis, recht in het Westzijderveld. En dat is een voorzichtige schatting. Nemen we die ook mee in de overwegingen?

ROSA constateert dat de communicatie met burgers of bedrijven niet altijd vlekkeloos verloopt. Het lijkt af en toe wel of ze een andere taal spreken. Zou het niet beter zijn om in te zetten op betere communicatie en informatie in een eerder stadium? Op het invullen van die arbeidsplaatsen die door de bezuinigingen zijn verdwenen? De rol van vergunningverleners eens wat serieuzer bekijken?

Het Zaans Museum doet het goed en vraagt nu zes ton om uit te groeien van een museum voor de streek naar een museum voor de regio. Kan iemand ons het verschil uitleggen tussen ‘streek’ en ‘regio’? Volgens ons is de streek waar de burgers wonen en de regio waar de bestuurders wonen. En dan: het museum krijgt nu zo’n beetje de helft van het gevraagde bedrag. Kunnen de ambities zo wel waargemaakt worden? De bijgevoegde begroting geeft hier geen duidelijkheid over.

Dit college besluit om het bij uitstek Zaanse Monetjaar 2021 aan zich voorbij te laten gaan, ongetwijfeld omdat er weer eens veel te laat mee begonnen is. Dan maar aanhaken op het internationale Monetjaar, vijf jaar later. Maar de kans bestaat dat iedereen zich dan naar Giverny zal haasten. Want wie buiten de Zaanstreek aan Monet denkt, denkt aan waterlelies.

Het is fijn dat het Natuurmuseum en de Zaanse Natuur- en Milieueducatie een fraai nieuw pand gaan betrekken. Maar in feite is het een ordinaire bezuiniging, en dat lijkt ons in deze tijden van klimaatverandering en duurzaamheidsstreven een beetje gek.

Het is goed dat er extra geld wordt ingezet voor de openbare ruimte. Wat ROSA betreft wordt hier een duidelijk verband gelegd met klimaatadaptatie. Volgens ons kan een derde van de verharding in Zaanstad weg, dan wel vervangen worden door een poreuze verharding.

Met nadruk zal ROSA de EV Riolen de komende tijd ter discussie stellen in relatie tot de hoge kosten van de rioolheffing.
Wij hebben gemengde gevoelens bij de daling van de weerstandscapaciteit met 3,1 M euro. Enerzijds geeft dat een rustiger beeld, anderzijds moet niet het beeld ontstaan dat we niet meer durven.