Algemene beschouwingen ROSA – begroting 2023-2026


Het is weer tijd voor de begroting!

Vanavond lezen de diverse Zaanse fracties hun ‘algemene beschouwingen’ voor. Tijdens de algemene beschouwingen geven de partijen hun mening over de begroting; zeg maar het huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar.
Kijk het filmpje of lees, hieronder, wat ROSA vindt van de begroting 2023-2026.

Algemene Beschouwingen ROSA bij de Begroting 2023-2026

“Voorzitter, vierentwintig jaar lang stond hier iemand anders als ROSA het woord gegeven werd. Ruud Pauw hechtte enorm veel belang aan de Algemene Beschouwingen en hij keek er ieder jaar naar uit. Hij zou ongetwijfeld veel waardering hebben gehad voor de helderheid en leesbaarheid van deze begroting. Het college en alle betrokken medewerkers verdienen daarvoor een groot compliment.
Voorzitter, in toenemende mate bekruipt ons het ongemakkelijke, ja zelfs beangstigende gevoel dat Nederland uit elkaar aan het vallen is. Lange jaren van verwaarlozing, door kabinetten die vooral reageerden en niet regeerden, eisen hun tol. Het pakken wat je pakken kan is aan het verworden tot een machteloos graaien in het luchtledige, want alles lijkt opeens wel op te zijn.
En natuurlijk zijn het vooral de zwaksten in de samenleving die daaronder het meeste lijden. Dat woord, lijden, is hier zeker op zijn plaats. Het gaat letterlijk om kou en honger. Dat is haast middeleeuws, onacceptabel en gelukkig ziet het college de urgentie ook en snelt te hulp. ROSA is blij met het geld dat voor dit jaar en volgend jaar gereserveerd is om de ergste nood te lenigen. We moeten er helaas rekening mee houden dat het niet genoeg zal zijn, daarover praten we volgende week graag verder.
Ook zijn we tevreden over de voortvarendheid bij de opvang van vluchtelingen in deze zwarte periode van de wereldgeschiedenis. Wel willen we de aandacht van het college nog eens vestigen op het zware lot van juist de minderjarige asielzoekers. ROSA zou graag zien dat Zaanstad het voorbeeld van de gemeente Berg en Dal volgt en snel een extra plekje zoekt.
Den Haag laat ons op dit punt in de steek, zoals helaas op vele gebieden tegenwoordig. De landelijke politiek geeft niet langer leiding, en vaak zelfs niet eens het goede voorbeeld. Tegen die trend in werkt de raad van Zaanstad gelukkig steeds beter samen, uit gedeelde liefde voor onze mooie gemeente. Alle lof in dit verband ook voor de griffie, die een belangrijke en positieve rol speelt in de dynamiek tussen de 39 raadsleden.
De nieuwe coalitie wil vooral gaan uitvoeren en dat is verstandig, want de inwoners willen verbetering zien: woningen, groen en voorzieningen in de buurt. De nieuwe Omgevingsvisie en de Maatschappelijke Visie spreken die ambities ook uit. We gaan naar duurzaam, schoon en eerlijk, in een programma dat ondanks veel tegenwind van de grond aan het komen is. Petje af, want dat valt niet mee.
En toch, voorzitter.
De afgelopen jaren is het areaal sociale woningen gekrompen, ondanks alle afspraken die daarover gemaakt worden. Hoe kan dat toch? Wanneer keert het tij?
We zouden twee jaar geleden al klimaatneutraal zijn. Dat was ooit het plan. Nu ziet het ernaar uit dat we misschien 2050 niet eens gaan halen, en dat zou wat ROSA betreft schandalig zijn.
We zitten pas op de helft van de landelijk gewenste hoeveelheid restafval per inwoner. En van al het Zaanse afval is 85 procent afkomstig van de industrie; ook daar valt dus nog wel wat te winnen.
ROSA is blij met de recente brief aan minister Harbers waarin het college pleit voor het afschaffen van nachtvluchten op Schiphol. Maar voor een betere luchtkwaliteit en het terugdringen van geluidsoverlast mogen er wat ons betreft ook overdag nog wel wat vluchten vanaf.
Het personeelstekort in de Jeugdzorg is een acuut probleem dat de allerzwaksten in de samenleving treft. ROSA pleit voor een actieplan en om het college daartoe op te roepen hebben wij een motie in de maak met een aantal suggesties. In de vervolgbespreking zullen we die graag aan de raad voorleggen.
ROSA ziet de grote waarde van evenementen voor de leefbaarheid en de sociale cohesie. Daarom hameren wij ook zo op het faciliteren van die vrolijke gebeurtenissen die de buurt levend houden. In het verlengde van ons eerdere agenda-initiatief komen we met een aantal moties en amendementen.
Eentje daarvan gaat over 2024, als onze gemeente een halve eeuw bestaat. ROSA ziet in dat enkele feit te weinig aanleiding voor zo’n groot feest. Alleen dit stadhuis staat immers in Zaanstad, niemand woont er daadwerkelijk. Laten we dus liever kiezen voor 450 jaar Pinksterdrie in 2024, dat lijkt ons een veel meer verbindend thema. En wat ROSA betreft is de Derde Pinksterdag vanaf dat moment een officiële Zaanse feestdag.
Een jaar daarna hopen we Roze Zaterdag te mogen organiseren. Dat is een mooi vooruitzicht. Maar ondertussen is de financiering van de vele activiteiten van de Zaanse Regenboog niet geborgd. Daar willen we, middels een motie, wat meer zekerheid bieden.
Voorzitter, tot slot: er valt heel veel te doen en ROSA constateert dat het nieuwe college daar voortvarend mee begonnen is. Wij zullen die inspanningen loyaal, maar immer kritisch blijven volgen zoals we dat nu al bijna een kwart eeuw doen.
Deze begroting heeft onze steun.”