Algemene Beschouwingen ROSA op de voorjaarsnota 2020-2024


Onderstaand onze Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota 2020 – 2024, zoals op 18 juni 2020 uitgesproken door onze fractievoorzitter Ruud Pauw

Voorzitter,

Ondanks het feit dat dit een beleidsarme voorjaarsnota is, zijn er uiteraard veel opmerkingen over te maken, maar is er ook vooral onzekerheid. Onzekerheid over de financiële middelen om de begroting sluitend te krijgen voor de komende jaren. Onzekerheid over de impact die de coronacrisis heeft op de samenleving maar ook over de duur van de crisis. Dat maakt het niet eenvoudig om nu met uitgebreide voorstellen te komen maar het dwingt ons wel om een aantal hoofdlijnen te schetsen die naar ons idee de basis vormen voor een solidaire samenleving tijdens en na de coronacrisis. Uiteraard dienen deze hoofdlijnen verder te worden uitgewerkt naar een verantwoorde begroting in november. Daarbij gaan wij de uitdaging aan om én een sluitende begroting te presenteren én maatregelen te nemen die af en toe pijn doen. Laten we hopen dat dit laatste zo min mogelijk nodig is, wanneer we voldoende gecompenseerd worden door het Rijk.

Wij onderscheiden vijf hoofdlijnen:

  1. Voorkomen armoedeval onder de bevolking
  2. Maatregelen stikstofcrisis
  3. Duurzame investeringen en het nieuwe werken
  4. Versterking van de lokale economische structuur
  5. Behoud culturele / maatschappelijke infrastructuur

Deze vijf hoofdlijnen zijn niet los van elkaar te zien. Er zijn vele dwarsverbanden:

Voorkomen moet worden dat er een tweedeling in de Zaanse samenleving gaat ontstaan tussen degenen die nauwelijks geraakt worden door de Coronacrisis en degenen die een aanzienlijke inkomensachteruitgang hebben ondergaan. Deze laatste categorie dient, naar onze mogelijkheden, zoveel mogelijk te worden geholpen. Dat zal dan weer zijn effect hebben op hun bestedingspatroon. Ze kunnen meer uitgeven en dat is goed voor het bedrijfsleven. Zo houd je de economie op het juiste peil.

Armoedeval is niet alleen gekoppeld aan financiële ondersteuning. Actief inzetten op het creëren van werk, het begeleiden naar werk en (om-)scholing hebben voorrang en dragen op hun beurt weer bij aan het voorkomen van een sociaal isolement.

Niet alleen is waakzaamheid geboden om te verhinderen dat er een financiële armoedeval ontstaat, ook dient goed in de gaten te worden gehouden dat er geen sociale isolatie ontstaat. Sociale verarming is direct gekoppeld aan de armoedeval.

Ook de Zaanse cultuur, de reuring op de pleinen en in de parken, de evenementen die we deze zomer moeten missen, verdient het om in stand gehouden te worden. We laten de makers die het leven in onze gemeente glans geven niet in de kou staan.

Maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen zijn direct gekoppeld aan de vele bouwprojecten in de stad. Hoe meer stikstof in de lucht, hoe minder huizen. Uitstoot van stikstof betekent maatregelen op het gebied van autoverkeer en terugdringen van uitstoot van broeikasgassen zowel bij particulieren als bedrijven, d.m.v. isolatieprogramma’s en toepassing BBT’s (Best Beschikbare Technieken). En met deze maatregelen scheppen we weer nieuwe banen. Minder stikstof – meer huizen – meer werkgelegenheid. Maar ook dienen maatregelen genomen te worden om in samenspraak met eigenaren, beheerders en andere overheden de omringende Natura 2000-gebieden te ontlasten van de stikstof depositie. De enorme soortenrijkdom die deze gebieden ooit bezaten, dient teruggebracht te worden. Maar dat komt niet goed wanneer de uitvoering van enkele projecten uit de Uitvoeringsagenda Groen- en Waterplan Zaanstad op de lange termijn  worden geschoven, om maar een voorbeeld te noemen.

Ook vragen wij wederom aandacht voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, klimaatadaptatie en daaraan gekoppeld meer stedelijke vergroening en het vergroten van de biodiversiteit.

Als we één ding geleerd hebben van de Coronacrisis dan is het wel dat we erg afhankelijk zijn geworden van producten die uit andere delen van de wereld komen. Lokaal economische structuur versterking biedt kansen om dit tegen te gaan. Maar lokaal economische structuur versterking is meer. Het is actief inzetten op promotie van lokale producten en het vinden van lokale aannemers voor het uitvoeren van projecten en diensten. Indirect gevolg hiervan is terugdringen werkloosheid.

Tot slot het nieuwe werken: Veel meer vanuit huis werken waar dit mogelijk is. Benut de digitale infrastructuur optimaal. Indirect gevolg is minder vervoersbewegingen. Minder uitstoot kwalijke gassen, meer woningen, meer werk, minder armoedeval. Maak op korte termijn een duidelijke keuze voor stadsdistributiecentra. Ook dat scheelt veel onnodige vervoersbewegingen.

Zo staat alles met elkaar in verband. De uitdaging die wij aan het college willen meegeven is om uiteraard in samenwerking met de ambtelijke organisatie die dwarsverbanden goed in kaart te brengen en daar uitvoering aan te geven

De kunst is ook met de beperkte financiële middelen deze hoofdlijnen te blijven bewaken.

Naast deze hoofdlijnen raden wij het college aan eens te kijken naar het investeringsfonds, welke projecten kunnen worden doorgeschoven naar latere jaren en om meer risico’s te durven nemen en te zoeken naar nieuw verdienvermogen.

Op het gebied van communicatie moeten we kunnen uitleggen aan de burger wat de gemeentelijke gevolgen zijn van de coronacrisis.

ROSA wenst het college veel wijsheid toe bij de totstandkoming van de begroting.