Bijdrage ROSA aan Maak.Zaanstad-debat


Dinsdag 19 april sprak de Raad in het Zaanstad Beraad over MAAK.Zaanstad. In MAAK.Zaanstad geeft de gemeente haar visie en beschrijft haar plannen en ideeën voor Zaanstad op de lange termijn. Afgelopen dinsdag gaven de raadsleden hun reacties op deze plannen. Hieronder lees je de bijdrage van ROSA.  

Met veel interesse heeft ROSA de afgelopen maanden het proces rond Maak.Zaanstad gevolgd en daadwerkelijke bijdrages geleverd aan de totstandkoming van hetgeen nu voor ons ligt. Wij hebben ervaren dat de bevolking vrij breed is opgezocht om hun mening te peilen over de toekomst van Zaanstad. Deze manier van werken vraagt om meer, waarbij we dit proces zien als testcase naar nog meer informele volksraadplegingen.

Maak.Zaanstad ligt nu in handen van de raad en deze zal haar prioriteiten moeten aangeven voor de komende jaren, waarbij het college wordt gevraagd met voorstellen te komen om hier jaarlijks de benodigde centen voor te reserveren.

Voor ROSA is Maak.Zaanstad ook de start van een nieuwe manier van werken waarbij burgers veel eerder betrokken worden bij niet alleen de toekomst van hun stad, maar ook veel meer bij de toekomst van hun directe leefomgeving, van hun buurt of van hun straat. Helaas wijzen voorbeelden uit dat het hier behoorlijk aan schort en dat de organisatie nog een ferme slag moet maken om op zo’n manier te gaan werken. Datzelfde geldt ook voor de doorvertaling van gebiedsvisies en nota’s naar de daadwerkelijke uitvoering van bouwprojecten. Ik hoop dat u mij uitdaagt met voorbeelden hiervan te komen.

Geduld is in dit verband ook een toverwoord. Niet de sluitende grondexploitatie is voor de toekomst leidend maar de visie op een gebied. Dat betaalt zich uiteindelijk terug. Niet alleen in geld maar ook in maatschappelijk nut. Daar ligt voor ons als gemeente een grote uitdaging; betrek de sociale component veel meer in je planontwikkeling. Imago en netwerkverbeteringen van een buurt druk je niet alleen uit in stenen.

Over de daadwerkelijke uitvoering van de gedachte achter Maak.Zaanstad kunnen wij op hoofdlijnen tevreden zijn, al zal het u niet verbazen dat we de nodige kritische kanttekeningen zullen aanbrengen.

De benoeming van vier speerpuntgebieden voor toekomstige ontwikkeling is gelijk ook een beperking. Graag zouden wij daar uit het oogpunt van toeristische ontwikkeling, met het doel de stad mooier te maken, nog een vijfde aan toevoegen en dat is de Stepping Stonevisie ofwel, zoals het vroeger heette, Parels Rijgen. De bedoeling hierachter is om van Zaanstad langs de Zaan één grote Zaanse Schans te maken. Een gebied van De Vrede tot aan Brokking met toeristische ankerpunten. Ook hier zien we dat de uitvoering niet geschiedt vanuit die visie.

Er wordt in Maak.Zaanstad uitgebreid ingegaan op het verbinden van buurten. Wij ervaren de verbinding tussen buurten over het algemeen als prima. De diverse ingetekende fietsverbindingen door de veenweidegebieden wijzen wij af. Als de Achtersluispolder verkleurt, dienen er wel betere verbindingen tussen dit gebied en Poelenburg te komen, en met het ondergronds aanleggen van de spoorlijn zullen veel nieuwe verbindingen ontstaan.

Buurten zijn voor ons ook het cement voor een prettige leefomgeving. Houdt bij de plannenmakerij zorg en buurtkracht in de gaten. Zorg bij nieuwbouw dat nieuwe bewoners zich snel de identiteit van hun buurt eigen kunnen maken.

Eén van de belangrijkste en met regelmaat terugkerende opmerkingen tijdens de bijeenkomsten was het behoud van het groen. Daarom staat bebouwing van het groen in het gebied “Omgelegde Guisweg” haaks op de wens van de bevolking.

Voor de lager opgeleide bevolking moet Zaanstad kansen bieden. Hou op met het streven van meer leerlingen naar het VWO. Verbeter de kansen voor leerlingen om een goede beroepsopleiding te volgen tot echte vaklieden. Ontken niet het karakter van de Zaankanter. Verhef de arbeiders.

Onderstreep de eigenzinnigheid van de Zaanstreek door je eigen plan te trekken. Die 20.000 woningen zijn niet leidend, maar de kwaliteit van de leefomgeving wel. En als het niet meer past, dan past het maar niet.

ROSA is een voorstander van het behoud van de grote bedrijven en de voordelen die wij daarmee kunnen doen door gebruik te maken van hun restwarmte. Terugdringing van milieucontouren is wel essentieel zodat de stad compacter wordt.

Wij zijn een voorstander van het bieden van hulp aan diegenen die door gebrek aan geld niet in staat zijn funderingsherstel uit te voeren. Wij zien dit niet alleen als een privé aangelegenheid maar als een maatschappelijk probleem.

De transformatie van verouderde bedrijventerreinen naar woon-werkgebied kan wat ons betreft versneld worden opgepakt, maar de ervaringen van een raadsexcursie hebben bij ons wel het idee doen postvatten dat ook hier een strakke regie leidend moet zijn en dat dit betekent dat het document “Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit” wel naar de prullenbak kan.

Tot slot nog de volgende opmerking: Het is op deze plaats onmogelijk om gedetailleerd in te gaan op de vele onderwerpen, maar u kunt er van op aan dat ROSA de komende tijd haar mening op bovengenoemde onderwerpen nader zal toelichten.