De week van ROSA – 23 tot 30 juni 2019


Fluxus in de Koekfabriek

Met de raad waren wij op werkbezoek bij het nieuwe onderkomen van Fluxus (m.u.v de muziekschool die op de huidige plek blijft ) in de prachtige Koekfabriek aan de Westzijde. Hier kregen wij toelichting op de plannen en het voorgenomen beleid voor de komende drie jaar. Fluxus wil zich naast haar uitvoerende taken nog meer ontwikkelen richting faciliterend, verbindend en kennis-delend.

Foto: Menno de Haas

 

Dierenwelzijnsnota

Tijdens het Zaanstad beraad gingen we in debat over de de update van de “Nota Dierenwelzijn,” welke in onze ogen een verbetering is ten opzichte van de vorige uit 2009.

De nota kwam tot stand in samenwerking met raadsleden en relevante maatschappelijke organisaties en van alle inbrengers zijn suggesties meegenomen. Het hele proces was een voorbeeld van een participatieproces “zoals het wel moet”. 

Inhoudelijk gezien zijn wij bijvoorbeeld heel tevreden over het feit dat de Stichting Dierenzorg eindelijk voldoende geld gaat krijgen om aan haar wettelijke taken te voldoen.

Wel vinden we het jammer dat er eerst onderzoek zou moeten worden gedaan naar de voorkeursmethode voor circussen zonder dieren bij vergunningverlening, zoals in Heemskerk al sinds 2012 gebeurt.

Voorkeursbeleid houdt in dat het gemeentebestuur actief circussen zonder dieren uitnodigt voor het geven van voorstellingen, met een maximaal te verstrekken aantal vergunningen. Hierover gaan wij een amendement indienen. 

 

Participatiepijn

Zaanstad probeert op allerlei manieren de inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming. Of het nu gaat over cultuur, dierenwelzijn of de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer – u wordt nadrukkelijk uitgenodigd om erover mee te praten. Vaak levert dat mooie inzichten op waar vervolgens beleid op gebaseerd kan worden, zoals bij de totstandkoming van de nieuwe Nota Dierenwelzijn.

Ook rond (grote) nieuwbouwplannen worden heel wat avondjes belegd, soms zelfs als er nog geen schets op papier staat. 

Maar hier zien we een merkwaardige ontwikkeling: hoe meer de bewoners mogen meepraten, hoe minder ze zich gehoord lijken te voelen. De gemeenteraad krijgt de laatste tijd regelmatig mails, of zelfs bezoek, van boze participanten.

In de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking zal treden, wordt veel belang gehecht aan participatie. Het is daarom goed om na te gaan wat er misloopt en hoe we het proces kunnen verbeteren. Hoeveel ruimte is er om de plannen te wijzigen? Wat zijn de verwachtingen van de deelnemers? Is hun rol duidelijk? En hoe kies je een representatieve groep? Moet de gemeente te allen tijde verantwoordelijk zijn voor de participatie, of volstaat het als er toezicht wordt gehouden? Hoe zit het met de verslaglegging en de communicatie? Moeten de gesprekken geheim zijn, zodat eenieder vrijuit kan praten, of staat dat de participatie juist in de weg?

Lastige vragen…

ROSA heeft het initiatief genomen om over al deze zaken uitgebreid te gaan spreken in de raad. Doel is te komen tot een participatieprotocol waar elke ontwikkelaar zich na 2021 aan te houden heeft: is er geen aantoonbaar serieus overleg geweest, dan wordt er niet gebouwd. Ook de rol van bewoners en de gemeentelijke organisatie moeten in dit protocol worden vastgelegd.

Na het zomerreces gaan we hier stevig mee aan de slag!