Klaine hoissies, groot probleem voor Zaanstad


Concept door Paul Kramer

ROSA had gehoopt op wat meer lef, doortastendheid en ambitie van het College met betrekking tot het mogelijk maken van klaine hoissies in Zaanstad. Hieronder lees je er alles over.

Op 9 juni 2016 werd de motie ‘Klaine hoissies’ ingediend door ROSA (met steun van de SP en GroenLinks) en door een ruime Raadsmeerderheid aangenomen. De motie riep het College op om ‘zich te oriënteren op de wereld van de klaine hoissies (de Zaanse vertaling van het begrip ‘tiny houses’) en actief op zoek te gaan naar plekken binnen de gemeente waar deze gebouwd zouden kunnen worden en hiervan op zo kort mogelijke termijn verslag te doen aan de Raad’. Zowel de wethouder als een aantal ambtenaren omarmden het idee en togen aan de slag.  

Link naar de motie: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/3602712/2#search=%22motie 50 klaine hoissies%22

Op 24 januari 2017 resulteerde dit in een ‘Inspiratiesessie Klaine Hoissies’ in de Raadszaal, waar verschillende (ervarings)deskundigen de aanwezige raadsleden en andere belangstellenden bijpraatten over de mogelijkheden en hindernissen bij het realiseren van klaine hoissies in Zaanstad. De teneur van deze avond was positief en de wethouder zegde toe op binnen afzienbare tijd in een Raadsinformatiebrief te zullen aangeven hoe het idee, en daarmee de motie, zou worden uitgewerkt.

De Raadsinformatiebrief verscheen uiteindelijk op 9 maart 2017.

Link naar de raadsinformatiebrief: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/5087138/1/Raadsinformatiebrief%20Klaine%20hoissies

Voor ROSA is deze Raadsinformatiebrief een grote teleurstelling. In feite staat er niets anders in dan wat reeds in de motie was aangegeven, maar dan met veel meer woorden. Geen enkel concreet plan wordt genoemd, geen mogelijke locatie, geen directe maatregelen. In plaats daarvan ‘onderzoekt’ het College, worden klaine hoissies ‘meegenomen in gesprekken met ontwikkelaars’, en zal áctief worden gevolgd’ wat andere gemeentes allemaal wèl doen.

Kortom, Zaanstad laat zich in dit geval van zijn bangelijke kant zien: niet op de ontwikkelingen vooruit willen lopen, vooral niet de kop boven het maaiveld uit durven steken en vooral: blijven lullen zonder iets concreets te doen. En dat alles als resultaat van negen maanden denken door een enthousiaste wethouder en zijn ambtenaren.

Nogmaals, dit is voor ROSA bijzonder teleurstellend. Het doet geen recht aan de inzet van vele betrokkenen, zoals de sprekers van de Inspiratiesessie. En er is ook geen reden voor deze tergende vertraging. Zaanstad heeft de grond, klaine hoissies zijn snel te realiseren en de belangstelling voor de nieuwe woonvorm is, zowel binnen Zaanstad als daarbuiten, enorm. De juridische hobbels zijn ondertussen door een aantal andere gemeentes al succesvol genomen.

ROSA zal er bij het college op aandringen de inspanningen te vergroten. Het is zaak dat op de kortst mogelijke termijn tenminste één locatie wordt aangewezen en tegelijkertijd de juridische maatregelen worden genomen om de bouw van klaine hoissies mogelijk te maken.

Zodat liefst nog deze zomer de eerste bewoners verwelkomd kunnen worden.