Maak bezwaar tegen de verbinding A8-A9


27 november presenteerde de Provincie in Het Wapen van Assendelft de Notitie Reikwijdte & Detailniveau (de NRD) voor de verbinding tussen de A8 en A9 aan inwoners van Assendelft.

De NRD markeert het begin van de studie naar de milieueffecten van de verbinding A8-A9. In deze onderzoeksopzet wordt beschreven wat de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in de regio zijn en worden alternatieven voor een verbeterde oost-westverbinding geschetst. Een aantal varianten komen aan de orde.

Burgers zijn uitgenodigd hun zienswijze in te dienen. Dit kan tot uiterlijk 24 december. Een PDF van het onderzoek is te downloaden van www.noord-holland.nl/web/Projecten/Verbinding-A8A9.htm. Hier is ook een webformulier te vinden dat gebruikt kan worden om een zienswijze kenbaar te maken.

ROSA roept burgers op om deze mogelijkheid te benutten: dit is het moment om bezwaar te maken tegen plannen die natuur en boerenland verder doorsnijden met de bijkomstige gezondheids-, milieu- en geluidsproblematiek.
Een aantal huizen in Assendelft moet worden gesloopt en de “Vuurlinie” wordt doorkruist.
Bezwaren die worden ingediend voor 24 december 2014 worden ontvankelijk verklaard. Dit zijn dan de gesprekspartners voor de bezwaarprocedure.

Dus burgers, belangenorganisaties en natuurclubs: gebruik deze kans!