Maak.Zaanstad: Zaanstad in 2040


Hoe zou Zaanstad er in 2040 uit kunnen zien?
Donderdag 30 juni boog de Zaanse raad zich over de toekomstvisie van Zaanstad. Voorafgaand aan deze besluitvorming heeft een lang proces plaatsgevonden waarin de bevolking van Zaanstad werd gevraagd hoe zij dacht over deze toekomst. De inspraak van de bewoners, opmerkingen vanuit de raad en standpunten van B&W hebben geleid tot een stevig document dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt.

ROSA heeft alle inspraakbijeenkomsten meegemaakt. Zij wil tevens alle leden en sympathisanten van ROSA bedanken voor hun waardevolle inbreng.


Uiteindelijk rolde er een einddocument uit waar ROSA nog wel wat kritische kanttekeningen bij wenste te plaatsen. Zo was bijvoorbeeld het plan opgenomen om in de lus van de omgelegde Guisweg, tussen Westerkoog en de A8, woningbouw te plannen. Maar dit is wel Natura 2000-gebied, als onderdeel van het grote Natura 2000-gebied Westzijderveld. Omdat ROSA absoluut niet wil dat er in de groene gebieden wordt gebouwd heeft ROSA een amendement gemaakt dat gisteren door de Raad werd aangenomen. Dus de komende jaren is het veld weer beschermd.

Een ander amendement dat werd binnengehaald ging over extra fietspaden. Binnenstedelijk vindt ROSA het uiteraard prima dat er extra fietspaden worden aangelegd, maar om in je plannen vier fietspaden op te nemen in Natura 2000-gebieden kan onze goedkeuring niet wegdragen.

Als alle plannen tot uitvoering komen zal Zaanstad er straks een stuk anders gaan uitzien dan nu het geval is. Of het er ook allemaal beter op wordt valt nog te bezien. Er zal dan ook nog veel strijd gevoerd moeten worden om te zorgen dat Zaanstad eruit gaat zien zoals ROSA voor ogen heeft. De eerste stap is gezet:  ROSA haalde nog een derde amendement binnen dat aangaf dat al die plannen slechts denkrichtingen zijn en geen vaststaande feiten.

Tot slot werden nog twee andere kleinere ROSA-amendementen, over correcties op het kaartmateriaal, door de Raad omarmd.
De wens van ons om geen aantallen woningen vast te leggen haalde het helaas niet. Dit betekent dus een bouwopgave van 15.000 tot 20.000 woningen tot 2040.

Terugkijkend mogen we tevreden zijn en is dit een eerste stap in de richting van een stad zoals ROSA die voor ogen heeft.