Nieuws uit de fractie


De afgelopen tijd is de fractie vooral druk bezig geweest met de jaarrekening en met de kaderbrief 2015-2018. De kaderbrief wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 juli.

Een kleine greep uit de onderwerpen waarmee de fractie van ROSA zich bezighoudt:

Het nieuwe college zet in op toekenning van extra middelen aan voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, ontmoeting en onderwijs. Hierdoor komen bijvoorbeeld het armoedebeleid, de monumentenzorg en het milieu er karig vanaf de komende vier jaar. Ondanks alle vragen die wij stelden zijn we er nog steeds niet achter wat de extra inzet op ontmoeting nu precies inhoudt.

Het college heeft hoge verwachtingen op het gebied van zelfredzaamheid en eigen initiatief, maar uit de eerste aanzet hiertoe bleek veel miscommunicatie te bestaan tussen de verantwoordelijke ambtenaren en de burgers die het moeten uitvoeren, en de benodigde professionele begeleiding ontbreekt of is te beperkt. Mantelzorgers en vrijwilligers hebben juist behoefte aan professionele ondersteuning en begeleiding. Maar Welsaen ging onlangs failliet en de SMD moet de activiteiten en ondersteuning zo goed en zo kwaad als mogelijk gaan opvangen. Veel onzekerheden, veel veranderingen en nauwelijks fondsen en initiatieven.

Om over de buurthuizen nog maar te zwijgen. De in de laatste decennia opgebouwde financiële ondersteuning wordt compleet afgeserveerd. Eigenlijk zegt het college hiermee dat de subsidieverlening aan de buurthuizen zinloos is geweest.
De buurthuizen moeten zichzelf maar bedruipen en wie dat niet redt kan uiteindelijk opdoeken. Jammer dan van al die activiteiten waar zovelen van genieten, jammer voor mensen die eenzaam zijn en voor wie het buurthuis hun enige mogelijkheid is om onder de mensen te komen. En iedereen die om welke reden dan ook niet in staat is om grote afstanden af te leggen, om een buurthuis te bereiken dat nog wel open is, moet het zelf maar uitzoeken.

Zaanstad heeft een groeiende groep kwetsbare mensen die in de schuldhulpverlening zitten of daar in dreigen te geraken. De werkloosheid stijgt gestaag door en er zijn geen plannen voor het oplossen van het probleem van de steeds grotere groep veertig-plussers die niet meer aan de bak komen.

De voedselbank kan de aanvragen nauwelijks aan en de nodige psychosociale ondersteuning wordt steeds meer wegbezuinigd.

Eigen kracht is een mooi ding, maar deze mensen raken vaak juist mede in de problemen door het ontbreken van een vangnet dat bestaat uit familie en vrienden. En door hun eigen kracht zijn ze allang heen.

Dit alles hangt ook samen met de drie decentralisaties die er aan zitten te komen. Op dit gebied is er nog veel onduidelijk, maar de kans op financiële tegenvallers is groot. De voorgestelde begroting houdt hier naar ons idee veel te weinig rekening mee.

En dan de door Zaanstad beoogde en o zo noodzakelijke klimaatneutraliteit. Ook op dit gebied laat dit college kansen liggen.

Momenteel is er sprake van dat windmolens misschien wél langs het Noordzeekanaal mogen worden geplaatst. Die kans laat het nieuwe college schieten. En van alle andere mogelijkheden om Zaanstad schoner en duurzamer te maken wordt nauwelijks gebruik gemaakt. De term duurzaamheid lijkt te zijn verworden tot een mooi modewoord waar tijdens campagnes mee geschermd kan worden, maar waar in de praktijk weinig van terecht komt.

Ook het oplossen van de enorme woningnood heeft dit college niet hoog op de agenda staan. Het tijdelijk herbestemmen van braakliggende terreinen en gebouwen wordt iedere keer weer opgevoerd, maar er gebeurt in de praktijk niets.