Open brief aan de Provincie


Dit is een bijdrage van: Hans Kuyper

De Provinciale Omgevingsverordening van Noord-Holland maakt nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied bijna onmogelijk. Dat heeft grote gevolgen voor Zaanstad. Bouwen op het Jacob Visterrein of in de lintdorpen kan niet meer. Terwijl dat, met de nodige voorzichtigheid, juist kan bijdragen aan een mooier landschap.
De VVD schreef een open brief over deze kwestie en riep andere fracties op hetzelfde te doen. Dit is de brief van ROSA:

Zaanstad, 6 april 2021

Open brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Geachte dames en heren,

Op 5 april stuurde de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Zaanstad u een brief waarin zij haar zorgen uitspreekt over de gevolgen die Zaanstad ondervindt van de implementatie van de Provinciale Omgevingsverordening. Een afschrift van deze brief werd aan de leden van de gemeenteraad gestuurd met het verzoek aan de overige Zaanse fracties om ook van zich te laten horen.

Met deze brief geven wij graag gehoor aan die oproep omdat wij het in beginsel eens zijn met onze collega’s van de VVD in deze kwestie. Uiteraard leggen wij daarbij wel onze eigen accenten, die wij hieronder graag uiteenzetten.

Dat de Provincie zorgen heeft over de verrommeling van het landschap begrijpen wij. Op veel plaatsen is door een gebrek aan visie of met het oog op kortetermijnwinst veel lelijks neergezet. Meer dan terecht dat hier een halt aan toegeroepen wordt. Onze provincie is nog steeds mooi en we moeten dat vooral zo zien te houden.

Bouwen in het buitengebied kan alleen met beleid en met oog voor die schoonheid. Er moet dus heel goed over worden nagedacht. Gelukkig doen we dat ook in onze gemeente. De visie ‘De identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden’ waaraan ook de VVD in hun brief refereert is ons dierbaar. Ze verschaft een uitgebreid beargumenteerde basis voor ontwikkelingen in onze gemeente, met veel oog voor historische en landschappelijke waarden. Zaanstad heeft terecht veel menskracht en geld aan dit document besteed.

Het zou de Provincie sieren om dit te erkennen en bij het ontwikkelen van beleid rekening te houden met wat er bij ons op gemeentelijk niveau al aan werk verzet is. Het onverbiddelijke ‘nee’ tegen elke ontwikkeling in het buitengebied zou moeten worden omgezet in een ‘nee, tenzij’, waarbij gemeenten als Zaanstad die hun zaakjes op orde hebben meer ruimte krijgen om hun eigen zorgvuldige besluiten te nemen.

En er is meer. Onze visie op de linten, dijken en paden is nog niet af. Ons ontbreekt het momenteel aan het geld en de menskracht om het document voor alle deelgebieden van onze gemeente volledig uit te werken. Dat is jammer, en niet alleen voor ons: de visie zou een blauwdruk kunnen zijn voor veel andere gemeenten, juist omdat Zaanstad uit zoveel onderling sterk verschillende delen bestaat, van grootstedelijk naar landelijk, van industriegebied tot beschermde natuur. Een volledig uitgewerkte Zaanse visie zou andere gemeenten veel voorwerk kunnen besparen.

Daarom vragen wij u niet alleen om Zaanstad meer ruimte te geven om haar eigen ruimtelijke beleid te ontwikkelen, maar ook om ons bij te staan de visie te completeren. Vervolgens zoudt u hem bij andere gemeenten kunnen aanbieden als onderlegger van hun eigen beleid. Daarmee verschaft u ook uzelf een instrument om straks onder de Omgevingswet met een gerust hart bevoegdheden te delegeren naar de gemeenten. Concreet vragen wij u om geld om dit voor elkaar te krijgen.

Tot slot nog een, voor ons erg belangrijke, opmerking over de brief van de VVD. Zij schrijven u dat het ‘in uitzonderingsgevallen mogelijk moet zijn om te kijken naar de randen van het groen van de gemeente voor extra ruimte voor woningen’. Van deze specifieke opvatting willen wij ons met klem distantiëren.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van ROSA Zaanstad

Hans Kuyper