Open brief aan Parteon: bouwplan Sluispad


Woningbouwvereniging Parteon is van zins om nieuwbouw te realiseren aan het Sluispad te Zaandam. Omdat deze huurwoningen hoger worden dan het bestemmingsplan toestaat, moet de Raad daar een ‘verklaring van geen bedenkingen’ over afgeven. ROSA vindt dat geen goed idee – en staat daarin niet alleen.
Omdat ook Parteon zelf niet helemaal gerust is op de goede afloop, stuurde de directie een brief aan alle gemeenteraadsleden met de oproep om vooral niet dwars te gaan liggen. Deze brief is openbaar en is via deze link te lezen: Brief Parteon aan gemeenteraad
Vanwege het lange debat over de motie van wantrouwen tegen wethouder Straat tijdens de raadsvergadering van 23 april is de behandeling van het voorstel uitgesteld. Voor ROSA een reden om een open brief aan Parteon te sturen:

Zaandam, 29 april 2015

Woningbouwcorporatie Parteon
t.a.v. de heer C.B. van Boven
Postbus 22
1520 AA  WORMERVEER

Betreft: Bouwplan Straat Davis / Sluispad

Uw brief van 7 april 2015
Uw kenmerk: 5010

Geachte heer Van Boven,

Op 7 april jongstleden zond u ons, als leden van de Raad van de gemeente Zaanstad, een brief waarin u ons vriendelijk verzocht de definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ te verlenen met betrekking tot de door u opgestelde bouwplannen voor de Straat Davis en het Sluispad. U kwam daarvoor met een aantal argumenten, die er in het kort op neerkwamen dat eventuele aanpassing van de ontwerpen tijd zou kosten, en dus geld, en dat de op te leveren woningen minder interessant zouden worden voor de beoogde doelgroep. Tot slot gaf u aan dat Parteon altijd bereid is naar bewoners te luisteren, maar in dit geval niet.

Het voorstel zou afgelopen donderdag 23 april ter stemming komen in de gemeenteraadsvergadering. Om politieke redenen die verder los staan van het door u ingediende bouwplan is dat uiteindelijk niet gebeurd. De behandeling is uitgesteld tot de vergadering van 13 mei aanstaande.

Dat uitstel biedt u een interessante mogelijkheid. Natuurlijk is het u duidelijk dat binnen de Raad grote bedenkingen leven tegen het door u ingeleverde ontwerp, en dan met name tegen de paar woningen die u aan het Sluispad wilt realiseren. U heeft tenslotte niet voor niets een brandbrief gestuurd. Uit de beraadslagingen die tot nu toe zijn gevoerd zult u ook hebben begrepen dat deze bedenkingen kunnen worden weggenomen met een relatieve kleine aanpassing van uw ontwerp: het volstaat om de bouwhoogte met een paar meter te verlagen. Uiteraard kost dat tijd, maar die tijd heeft u nu, onverwacht, in de schoot geworpen gekregen.

Wij vragen u vriendelijk om uw ontwerp van de woningen aan het Sluispad aan te passen aan de historische omgeving en daarmee het straatbeeld te behouden, in overeenstemming met hetgeen daarover is bepaald in de Cultuurhistorische Waardenkaart uit 2006. Daarmee kunt u de bezwaren die nu in de Raad leven wegnemen en de voortgang van uw bouwplannen bespoedigen. Dat levert een besparing op van gemeenschapsgeld en is gunstig voor de woningvoorraad in Zaanstad. Ook voor relatief kleinere woningen bestaat immers een aanzienlijke wachtlijst.

Maar bovenal biedt een aanpassing van het ontwerp u de kans te laten zien dat u daadwerkelijk openstaat voor reacties en bereid bent plannen aan te passen als de samenleving u daar op redelijke gronden om vraagt.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van ROSA,

Hans Kuyper