Oproep aan College om subsidie Raadhuis Zaandijk te heroverwegen


Het monumentale Raadhuis in Zaandijk komt door het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage in zwaar weer. Deze prachtige locatie verdient het volgens ROSA en Democratisch Zaanstad financieel gesteund te worden. Zij dienden daarom gisteren schriftelijke vragen in bij het College.

raadhuis-2

 

 

 

Zaanstad, 15-06-2015

Geacht college,

De fracties van ROSA en DZ willen u graag in het kader van artikel 51 van het Reglement van Orde de volgende vragen voorleggen.

Al eerder vroegen wij aandacht voor de financiële situatie waarin de Stichting Raadhuis Zaandijk terecht was gekomen. Dit naar aanleiding van een krantenartikel met als kop “Geld van gemeente cruciaal” van 4 december 2014 in Dagblad Zaanstreek.

Kortgeleden zijn de fracties van DZ en ROSA wederom benaderd en is gevraagd aandacht te besteden aan de financiële situatie van het voormalige gemeentehuis van Zaandijk.

Nadat de gemeente Zaanstad in 1991 het raadhuis had overgedragen aan de stichting Raadhuis Zaandijk (hierna te noemen “stichting”) kon na een ingrijpende restauratie het raadhuis in 1993 in gebruik worden genomen. Raadhuis Zaandijk bleek een populaire trouwlocatie te zijn met zo’n 100 tot 120 huwelijken per jaar. In de loop der jaren is de locatie door verruiming van aantal trouwlocaties echter minder populair geworden voor de huwelijksvoltrekking en daalden de inkomsten voor de stichting.

In 2005 is de stichting in overleg getreden met de gemeente Zaanstad en is het volgende afgesproken:

-Er vindt voor 50% kwijtschelding plaats van de renteloze lening uit 1993 die de stichting had bij de gemeente.

-De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage van €. 8500,– in de kosten, welk bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor dit bedrag kan de gemeente gebruik maken van de vergaderfaciliteiten tot een maximum van 30 dagdelen per jaar.

Op 16 april 2013 ontvangt de stichting een brief waarin de gemeente mededeelt geen gebruik meer te willen maken van het raadhuis na 2013. Als argumentatie wordt aangevoerd de bezuinigingen, maar ook dat een dergelijke manier van financieren niet past in de gemeentelijke financiële huishouding. Daarmee valt een solide basis weg aan inkomsten voor de stichting. En die inkomsten zijn hard nodig om het onderhoud van het raadhuis te bekostigen. U weet ongetwijfeld uit ervaring welk uniek exterieur, maar vooral ook interieur het raadhuis herbergt. Er wordt vanuit gemeentewege nog wel een poging gedaan om de stichting op andere manieren financieel te ondersteunen, maar die pogingen strandden. Daarbij wordt door de gemeente erkent dat het lastig zal worden om de exploitatie rond te krijgen.

Ook ondersteuning via de monumentenportefeuille is geen optie: Het raadhuis is een rijksmonument en de gemeente kan alleen subsidies verstrekken aan gemeentelijke monumenten.

Met de woorden “wij zullen de mooie trouwlocatie onder de aandacht blijven brengen” wordt uiteindelijk afgesloten. Voor de toekomst zal de stichting het voor de rest verder zelf moeten uitzoeken.

De stichting geeft aan ongeveer een derde van haar inkomsten te zullen moeten missen.

  1. Kunt u zich herkennen in de hierboven geschetste samenvatting van hetgeen voorafgegaan is aan deze schriftelijke vragen? Zo nee, wat is uw versie van het verhaal?
  2. Welke pogingen heeft het college nog meer ondernomen om de stichting financieel bij te staan nadat de overeenkomst met de stichting eenzijdig is opgezegd door de gemeente naast de reeds genoemde weg via de monumentenportefeuille?
  3. Mogen wij deze zoektocht naar alternatieve dekking zodanig interpreteren dat dit een feitelijke erkenning is van de moeilijke financiële situatie waarin de stichting terecht is gekomen?
  4. Bent u het met ons eens dat het argument dat u per brief van 16 april 2013 aanvoert, namelijk dat het eenzijdig opzeggen van het contract vanuit bezuinigingsoverwegingen ons nu niet bepaald overtuigd van een serieuze zoektocht naar alternatieve financieringsvormen.
  5. Kunt u de waarde en het algemeen belang schetsen van het raadhuis voor de Zaanstreek? Deze vraag zien wij graag beantwoord door de afdeling monumenten.
  6. Kunt u ons vertellen hoe de onderhoudsstaat is van het raadhuis op dit moment en wat de jaarlijkse kosten zijn van het onderhoud?
  7. Bent u het met ons eens dat ook de gemeente een maximale inspanning moet leveren om het raadhuis te behoeden voor achteruitgang en toekomstig verval? Of ziet u dit na het opzeggen van het contract als een zuiver particuliere aangelegenheid, in casu de zorg van de stichting?
  8. Bent u van plan, nu het erop lijkt dat het zware financiële weer waarin de gemeente verkeerde, langzaam lijkt op te klaren, uw besluit tot het stopzetten van de subsidie, te heroverwegen?

Namens de fractie ROSA, Ruud Pauw.

Namens de fractie van Democratisch Zaanstad, Jos Kerkhoven.