Plan woningen Jacob Visterrein door Raad van tafel geveegd


Op 2 april stelde het College van B&W de gemeenteraad voor om het plan van Rito-Holding om op het Jacob Visterrein tien woningen te bouwen over te nemen. Volgens het College zijn alternatieven niet haalbaar gebleken en is het daarom niet meer dan realistisch de plannen van Rito-Holding te aanvaarden.  De gemeenteraad denkt hier echter geheel anders over, zo blijkt uit de zienswijzen die door de partijen werden gegeven. Alleen coalitiepartijen D66, CDA en ZOG gaan mee in het plan. Zelfs coalitiepartners PvdA, VVD en CU geven een negatief advies. Het College moet nu opnieuw om de tafel met Rito om nieuwe plannen te maken.

ROSA was altijd al kritisch en haar negatieve zienswijze is daarom geen verrassing.  Klik op lees meer voor de bijdrage van ROSA gisteren in de raadsvergadering.

Voorzitter,

Het zal geen verrassing zijn dat wij een negatieve zienswijze zullen afgeven over de bouw van tien woningen op het Jacob Visterrein. Dat hebben wij al eerder duidelijk gemaakt. Maar het afgeven van een negatieve zienswijze vraagt wel om een motivering en die krijgt u dan ook van mij. ROSA ziet het Jacob Visterrein als een bijzondere locatie. Zij bevindt zich op een unieke plek. Dat heeft te maken met het feit dat het terrein is gelegen op één van de weinige plekken waar men nog zicht heeft op het weidse landschap zoals dat honderden jaren heeft bestaan langs de oevers van de Zaan. Slechts de smalle Zaanoever was hier en daar bebouwd en in dit geval vaak met molens. Het terrein is tevens gelegen naast de Zaanse Schans en dat vraagt volgens ROSA om een specifieke invulling die rekening houdt met de Schans. Daar is in het voorliggende plan volgens ROSA te weinig rekening mee gehouden. Op geen enkele wijze hebben wij kunnen ontdekken dat er pogingen zijn ondernomen om meer aansluiting te zoeken bij de historische bouw van de Zaanse Schans. Niet qua hoogte en volume van de woningen, niet qua inrichting van het terrein en niet qua detaillering van de woningen. Wellicht zie ik hierbij over het hoofd dat hier en daar een fris groen kleurtje de gevels zal sieren, maar dat is het dan ook. Het aan de noordzijde van het Jacob Visterrein gelegen bouwplan is zo’n typisch voorbeeld van een ondoordacht plan zoals het niet nog een keer zou moeten gebeuren.

De Zaanse Schans is onze toeristische trekpleister van weleer. Kijkend naar de bezoekersaantallen zien wij een enorme stijging in de afgelopen vijf jaar. Van 800.000 bezoekers in 2010 naar 1,6 miljoen bezoekers recentelijk en niets wijst er op dat deze bezoekersstroom zich zal stabiliseren. Onlangs konden we uit de krant vernemen dat het bestuur van de Zaanse Schans zich openlijk afvraagt of deze bezoekersaantallen nog wel in de hand zijn te houden tijdens piekmomenten in het jaar. Er moet dus meer ruimte gecreëerd worden in de omgeving en daar is het Jacob Visterrein een uitgelezen kans voor.

Hoe kunnen we de aantrekkelijkheid van onze stad vergroten? ROSA heeft hier uitgesproken ideeën over en ziet tot haar genoegen dat er diverse initiatieven ontstaan die deze aantrekkelijkheid vergroten. Voor het gebied langs de Zaan en rond De Zaanse Schans zien wij dat zich positieve ontwikkelingen voordoen op het schiereiland De Hemmes. Daarnaast liggen er kansen voor het plan Tijsterman. Met de initiatieven van de gemeente Wormerland om de Bartelsluis op te knappen en de pakhuizen Wormerveer, Schepel, Maas en Waal ontstaat hier een geweldig verblijfsgebied waar wij, maar vooral ook de toeristen die wat langer blijven dan een half uurtje, hun hart kunnen ophalen.  Als het met de door ons gewenste ontwikkelingen van het Jacob Visterrein de goede kant op gaat ontstaat niet alleen langs de oostzijde van de Zaan een prachtige route. Ook de relatie met de overkant van de Zaan wordt hierdoor versterkt. Met de plannen voor de restauratie van de Zaandijkerkerk en de steeds mooier wordende Gortershoek ontstaat hier een route die zijn weerga niet kent. Niet voor niets trekt het overzetveer tussen de Zaandijkersluis en molen De Bonte Hen nu al vele bezoekers. Zaandijkerkerk en Jacob Vis zullen dit beeld versterken als ankerpunten. De toerist zal in de toekomst meer dan nu het geval is ook Oud Zaandijk meenemen in zijn ronde.

En voortgaand in deze visie zou uiteindelijk via De Hemmes de brug geslagen moeten worden met het centrum van Zaandam waarvan met het realiseren van Inverdan de toeristische aantrekkingskracht inmiddels wel is aangetoond. Om van De Hemmes naar het centrum van Zaandam te komen zullen hier en daar ontwikkelingen opgestart dienen te worden. We hebben hiervan een overzicht gekregen bij de presentatie ZaanIJ en zien kansen.

Terug naar Jacob Vis. ROSA verzoekt het college om met de huidige eigenaar van het Jacob Visterrein in gesprek te gaan om te komen tot een alternatieve invulling. Daarbij is het plan Ulle, opgetekend namens de stichting Zaan en Dijk, voor ons een goed uitgangspunt. Graag zouden wij van het verloop van de ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. Het zal een moeizaam traject worden, maar ook een uitdaging.

ROSA schreef eerder over het Jacob Visterrein:

https://www.rosa-zaanstad.nl/nieuws/luxe-woningen-op-het-jacob-visterrein-niet-doen/

Bekijk via deze link de raadsstukken die op 2 april in de raad werden behandeld:

http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=45079