Plannen voor de stad: plannen van ROSA


Op 23 juni 2015 besprak de gemeenteraad het rapport Staat van de Stad. Dit rapport is een opmaat naar het Plan voor de Stad, waarin wordt beschreven welke richting de gemeente de komende jaren op wil met de stad. Welke knelpunten liggen er en hoe gaan we die oplossen? Welke kansen zijn er en hoe gaan we die verzilveren? Hieronder zet ROSA haar plannen voor de stad uiteen.

Wat is volgens ROSA belangrijk om in het Plan voor de Stad op te nemen?

(Onderstaande tekst is een weergave van een deel van de bijdrage zoals fractievoorzitter Ruud Pauw die op 23 juni in de raad heeft uitgesproken. De gehele bijdrage kun je lezen via de volgende link: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=2637. Hier vind je ook de input van andere fracties.)

Wonen
Stel een actieplan op om de wachtlijst voor woningzoekenden geleidelijk weg te werken. Accepteer dat we een arbeidersgemeente zijn en wees daar trots op. Jaag de lage inkomens niet uit je stad door tekort sociale huurwoningen te bouwen. Het bouwen van gouden randjes zoals Provily/Slibkuil is zo uit de tijd. Stel je kritischer op tegen de instroom van woningzoekenden van elders.
Fundering en isolatie blijven belangrijke punten. Hier moet zwaar op worden ingezet.

Stadsontwikkeling / Ruimtelijke ordening
Trek je eigen plan en laat je niet gek maken door allerlei groeicijfers hoeveel woningen Zaanstad moet bouwen als onderdeel van de Metropoolregio. Dat soort opgaves komt om de zoveel jaren weer om de hoek kijken. Er wordt nu al ambtelijk nagedacht welke nieuwe uitleglocatie hiervoor gevonden kan worden. Belachelijk. De kracht en waardering van de Zaanstreek zit hem juist in de openheid van het landschap. Woningbouw zal binnenstedelijk moeten gebeuren, zowel nieuwbouw als vervanging. Maak op braakliggende terreinen onderscheidende woonmilieus die de identiteit van de streek bevestigen. ZaanIJ speelt hierin een belangrijke rol, waarbij de nadruk gelegd dient te worden op de Zaan over haar volle lengte.

Nieuwe economie
De nieuwe economie is al lang niet meer de IT, maar de belevingseconomie, of ervaringseconomie. Mensen van over de hele wereld zoeken in de steeds massalere en anoniemere systeemwereld naar authenticiteit, echtheid. Naar worteling in het verleden. En waar is het verleden en het heden nu zo versmolten als in de Zaanstreek. Van de molens die het eerste industriegebied vormden tot de grote cacaofabrieken van tegenwoordig. Aan de andere kant van de wereld wordt onze streek op ware grootte nagebouwd. ROSA hamert al jarenlang op het behouden en versterken van onze unieke identiteit en deze te verbinden met onze economie. En deze plaatselijke identiteit ook te versterken in onze stad en onze zes dorpen. Aan de basis van toerisme staat een weloverwogen keuze hoe je je stad wil vormgeven en een krachtig monumentenbeleid. Toerisme creëert werkgelegenheid en is relatief schoon. Denk goed na hoe je in de toekomst de grote toeristenstroom wilt opvangen.  Dus meer toeristisch aantrekkelijke verblijfsgebieden.

Lokale duurzame economie
Ontwikkelingen als transitiontown zullen breder uitgedragen moeten worden. Dat komt er wat ons betreft op neer dat we terug moeten naar lokaal en duurzaam. Lokaal in de zin van dat we niet meer meegaan in al maar groter wordende economieën, markten (zoals met energie, voedsel, Europese aanbestedingen)

Onderwijs
Niet meegaan in de al maar grotere scholen. Volgens ons is dat ook een antwoord op de doorstroom naar havo. Zorg voor kleinere scholen die hun leerlingen beter kennen etc.

Wijken of buurten/ kleinschaligheid
De laatste jaren is de ontwikkeling de grotere schaal van wijken zodat voorzieningen steeds verder van burgers af komen te staan ( we gaan uit van 11 wijken, i.p.v. de talloze buurtjes). Om de sociale cohesie te bevorderen zullen we terug moeten gaan naar buurtniveau. En dan wordt de veiligheidsbeleving ook groter. Volgens ons moet je ook qua sociale veiligheid en groei detailhandel ( maar dan vooral meer als zijnde ” vermaak” dan gericht dingen kopen) echt blijven investeren. Niet alleen in Zaandam, maar vooral ook in de dorpskernen. ( in alle wijken verder een goede kern, dat is belangrijk voor het sociale domein!) een goede kern is dan dus ook plekken waar culturele activiteiten plaatsvinden, een buurthuis, een politiepost, zorgvoorzieningen, school, ……..etc. En dan dus ook winkels, bedrijfjes. Bij de verbindingen kun je ook kleiner kijken en je richten op duurzaamheid . Belangrijk is dat kinderen lopend of fietsend naar school gaan ( scheelt een hoop autoverkeer) dat mensen gestimuleerd worden met de fiets of ov naar hun werk gaan, dat je zoveel mogelijk gebruik maakt van lokale aannemers/ bouwbedrijven/ schilders etc. ( zodat niet alle bedrijfsbusjes vanuit Volendam of nog veel verder moeten komen en gaan)

Een duurzaam sociale domein en overheid
Niet steeds weer nieuwe projecten, andere aanbieders en zorgstructuren. Zoals de partijen die de sociale wijkteams bemensen en nu moeten vechten om 2-jarige contracten. De goede zorgverleners willen wij duurzaam aan ons verbinden, zodat zij ook kunnen ‘verzaansen’
Duurzaam is volgens ons ook een overheid die niet alles aan marktpartijen overlaat. Maar de zaken zelf gewoon goed regelt. Zou kan je volgens ons ook inzetten op bijvoorbeeld beschut werken door gemeentelijke taken zoals groen door hen te laten uitvoeren.
Duurzaam en lokaal dus.

Een klimaat neutrale stad
Bevestig nogmaals dat je in 2020 klimaatneutraal wil zijn en zet dat om in ingrijpende daden. In het huidige tempo vreest ROSA dat het niet gaat lukken. Zelfs zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen moet via een motie nog afgedwongen worden terwijl dit nu juist een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn.
“Het terugdringen van de fijnstof concentraties lijkt totaal geen prioriteit meer te hebben. Gezondheid is een kostbaar bezit, eigenlijk het allerbelangrijkste dat er is, maar er is in het plan voor de stad zeer weinig aansturing op het streven van Zaanstad een gezonde stad te maken.

De Zaanse kennis
Teveel wordt naar ons idee gefocust op overleggen met externe partners. Toerisme gaat in overleggen in regionaal verband. Zaanse ondernemingen vissen regelmatig achter het net bij Zaanse opdrachten. Er is zoveel kennis in de streek aanwezig die onbenut blijft liggen.

Cultuur
De bouw van het cultuurcluster is een onzeker avontuur en staat haaks op de culturele activiteiten die al decennia lang worden ontplooid in de diverse dorpen. Een cultuurcluster is in strijd met de constatering dat er zoveel monumentale panden leegstaan. Het is slechts een overeenkomst met de NS en draagt niet bij aan een breed cultureel klimaat.

Ouderen
Er komen relatief veel ouderen/ alleenstaanden . Die zijn redelijk honkvast. Dan krijg je wijken, zoals het Kalf, waar veel mensen alleen in een groot huis wonen. Zou je dat niet wat gemengder kunnen maken? Door aantrekkelijker te maken dat mensen een verdieping/ kamer verhuren, grotere huurwoningen in delen verhuren.

Elkaar weten te vinden
Wat betreft de groeisector informatie en communicatie en ZZPers (met name in de creatieve industrie) daar zou je op in kunnen spelen door te kijken of zij in die verschillende kernen met elkaar kunnen samenwerken, elkaar zichtbaar maken en misschien zelfs wel werkplekken creëren  waar ze elkaar kunnen ontmoeten/ vergaderen etc.

Bereikbaarheid
Stop de vernietiging van het Zaanse landschap door de aanleg van de A8-A9. Investeer met NS in een optimalisatie van de Zaanlijn.

Hulp aan de zwaksten
Participatie en eigen verantwoordelijkheid zijn mooie woorden, ze gaan helaas niet voor iedereen op. Door voortdurend aan te sturen op eigen verantwoordelijkheid ga je voorbij aan een groep mensen die niet in staat zijn zelf die verantwoordelijkheid te pakken. Door nieuwe regelgeving en andere organisatie vallen deze mensen buiten de boot. ROSA is van mening dat er een vangnet moet komen voor deze groeiende groep mensen.

Contact tussen raad en burgers
ROSA vindt het belangrijk burgers te betrekken bij het maken van keuzes en beleid. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn:
-Wat mist u in uw buurt?
-Hoe vindt u dat het met de cultuur is gesteld in Zaanstad?
-Vindt u dat buurten meer zeggenschap moeten krijgen over wat de gemeente in hun buurt van plan is te doen? Zo ja, in welke vorm? Wijkraden, wijkoverleggen, etc.

Hoe doen we dat?
-Stel een aselecte groep mensen samen en laat die meedenken over kwesties. Een soort “schaduwraad”.
-Laat de raad eens uit haar ivoren toren komen en organiseer raadsvergaderingen of Zaanstad Beraden in wijken als de onderwerpen over die wijk handelen. (Raad op Reis)
-Nodig oud-leden van wijkoverleggen, zelforganisaties en andere bekende instanties uit om mee te denken.

Lees via deze link het rapport Staat van de Stad: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1258249/type=pdf/Staatvandestad_Paginas-DEF.pdf