ROSA en de krakers


 

De panden aan de Czarinastraat in Zaandam waar onderdelenwinkel AKZ gevestigd was, staan leeg sinds 2018. Afgelopen vrijdag, 12 augustus, trok een aantal leden van de Zaanse kraakbeweging erin, die daarvoor een aantal maanden in het voormalige restaurant Pancho’s Cantina, om de hoek, hadden gewoond. Daar zijn ze vrijwillig vertrokken omdat er verbouwd gaat worden.

De Amsterdamse eigenaar reageerde na het weekend door de ramen dicht te spijkeren en zelfs een gat in het dak te zagen, zodat er nu sprake is van ernstige wateroverlast. Dit alles ging gepaard met intimiderende en dreigende taal en zelfs met (licht) fysiek geweld van de kant van de betrokken aannemer. De krakers voelen zich hierdoor onveilig en houden rekening met meer geweld.

ROSA heeft donderdagochtend 18 augustus een bezoek gebracht aan het pand en kort met een paar bewoners gesproken. In het schemerduister (de ramen zijn immers allemaal dichtgespijkerd) was de dreiging bijna tastbaar, maar de krakers maakten desondanks een weerbare indruk. Ze hopen een tijdje te kunnen blijven zitten.

Kraken is, sinds de invoering van de Wet kraken en leegstand in 2010, strafbaar. Een pandeigenaar kan te allen tijde naar de rechter stappen en vorderen dat zijn pand leeg wordt opgeleverd. Daar zal de rechter bijna altijd in meegaan, maar de krakers kunnen eventueel nog in beroep. Al met al kan de procedure tot acht weken in beslag nemen.
Per 1 juli jongstleden is de wet aangescherpt en werd die periode verkort naar drie dagen, waardoor de positie van krakers verder is aangetast. Toch zijn er nog dapperen die blijven geloven in kraken en ook de daad bij het woord voegen. De Zaanse kraakbeweging heeft zich aangepast aan de veranderde omstandigheden en onderhoudt bijvoorbeeld goed contact met de politie. Ook werken zij mee aan plannen van eigenaren, bijvoorbeeld door te vertrekken als er daadwerkelijk iets met het pand gaat gebeuren. Echter weigeren zij, naar ons idee terecht, om zich te laten ontruimen voor leegstand en/of speculatie.

ROSA heeft haar wortels in de kraakbeweging en nog altijd achten wij kraken een goed middel om leegstand tegen te gaan en mensen met een minder ruime beurs aan woonruimte te helpen. De manier waarop vastgoedcowboys profiteren van de schaarste op de woningmarkt staat voor ons gelijk aan het maken van oorlogswinst. Maar de invloed van zulke vastgoedspeculanten en huisjesmelkers in de Tweede Kamer en daarbuiten is kennelijk groot en dat heeft desastreuze gevolgen voor de mogelijkheden van met name jongeren om nog onder dak te geraken. We zien de gevolgen daarvan om ons heen. Tegelijk zijn wij een democratische partij en hebben wij ons te houden aan de wetten die nu eenmaal door een meerderheid in dit land zijn aangenomen. Dit doen wij dan ook, zij het knarsentandend, en we zullen de randen van wat juridisch nog mogelijk is blijven opzoeken.

De Amsterdamse eigenaar van de panden heeft plannen voor een winkel en een aantal appartementen op deze plek, al dan niet met behoud van de bestaande bouw – dat is ons niet helemaal helder. En wat de status is van deze bouwplannen weten wij ook niet. Daarover hebben wij dus technische vragen gesteld. Het lijkt er in ieder geval op dat er niet snel verbouwd of gesloopt kan worden; de situatie in het gebied is complex, met meerdere projecten die op elkaar ingrijpen. Er zijn hoe dan ook nog geen vergunningen verleend. Wij zien niet in waarom de krakers niet voorlopig op deze plek zouden kunnen verblijven, als er goede afspraken worden gemaakt over het vervolg.
En wat voor ons buiten kijf staat: agressie, bedreiging en intimidatie vanuit de pandeigenaar zijn ontoelaatbaar. Zeker nu de wet zo nadrukkelijk aan de kant van de vastgoedwereld is gaan staan, is er minder reden dan ooit om krakers ‘hard aan te pakken’. In onze stad moet iedere inwoner zich veilig kunnen voelen, vrij van intimidatie of bedreiging. Ook daarover gaan we zo spoedig mogelijk na het reces in gesprek met het gemeentebestuur.

Zoals het ooit was