ROSA reageert op coalitieakkoord


Dinsdagavond 27 mei bespraken de fracties in de gemeenteraadsvergadering het coalitieakkoord dat eerder al door de coalitiepartijen (D66, PvdA, VVD, CDA, CU en ZOG) was gepresenteerd. Iedere fractie kreeg de gelegenheid op- en aanmerkingen te maken. ROSA stelde verschillende kritische vragen, maar kreeg hierop helaas geen antwoord. 

Voorzitter,

In samenwerking met de SP en GroenLinks heeft ROSA al eerder een startdocument geschreven, waarvan u kennis heeft kunnen nemen. Hierin staat duidelijk verwoord hoe wij over bepaalde themas denken. In deze bijdrage zullen wij ons beperken tot enkele opmerkingen over het coalitieakkoord.

Als wij dit document lezen kunnen we ons nauwelijks aan de indruk onttrekken dat het veel vergelijkingen vertoont met het beleid dat het vorige college voorstond. Opvallend in dit akkoord is de grote hoeveelheid vaagheden die nog nader dienen te worden onderzocht. Dat komt vooral tot uiting in het beperkte financiële overzicht. Daar ligt nog een grote opgave om met een sluitende begroting te komen voor de jaren 2015 en 2016, maar ook voor de daarop volgende jaren zien wij inkomsten vermeld die nadere uitleg vragen. In ieder geval zijn ze boterzacht, zoals bijvoorbeeld het verhuur van het stadhuis. Verbazend is de extra uitgave van â € 1 miljoen voor het creëren van een fietsenstalling rond De Dam. Wat ROSA betreft ligt hier geen topprioriteit in relatie tot andere plekken. En 1 miljoen is wel erg veel voor een fietsenstalling, waarbij niet is gezegd dat ROSA het belang van goed fietsparkeren niet onderschrijft.

U spreekt de ambitie uit om te komen tot 5000 nieuwe arbeidsplaatsen in 2020. Dat is bijna 10% van het huidige aantal en ruim 800 per jaar. Over 2012 zien we een afname van 94 banen. De focus van de ambitie zou volgens ROSA moeten liggen op het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen die nu een uitkering hebben. Hoe gaat u de nieuwe banen creëren als we in de jaarstukken 2013 de opmerking terugvinden dat acquisitie-inspanningen niet hebben geleid tot de vestiging van nieuwe bedrijven op Hoogtij. Welke extra financiële impuls verbindt u aan de opgave om 5000 banen te genereren?

U omhult zich met vaagheden als het gaat om een reductie van 20% van de afvalstromen in 2020. Graag een nadere toelichting op deze ambitie.

De verruiming van de Zaanse geluidsnormen vergt wel enige nuancering. In de gemiddelde woonwijk is dit zeker niet nodig, sterker nog, leidt dit tot een verslechtering van het woonklimaat. In andere gevallen kan juist wel gekozen worden voor verruiming. Deze verruiming, in combinatie met een eventuele volledige openstelling van de busbrug, het stopzetten van de lobby voor windmolens langs het Noordzeekanaal en de onduidelijkheid die gecreëerd wordt rond het Duurzaamheidsfonds dwingt ons tot de opmerking dat het milieu verslechtert in dit akkoord.

Bij het implementeren van gedecentraliseerde taken (de 3Ds) is het budget dat daarvoor wordt meegegeven door het rijk kaderstellend. Voor ROSA is het daarentegen vooral belangrijk dat deze decentralisaties voldoende zijn voor de mensen waarvoor ze zijn bedoeld. Opvallend in dit verband is dat in het akkoord wel zondermeer extra geld naar het onderwijs gaat.
Op blz. 10 schrijft u dat het beschikbaar budget voor bewonersinitiatieven uitnodigend is voor de inzet van bewoners. Niet duidelijk wordt welk geldbedrag hier wordt bedoeld. En op blz. 11 schrijft u dat de wijkaccommodaties kunnen helpen bij het zelforganiserend vermogen in de buurt en is financiële ondersteuning op maat mogelijk. Wij vinden het niet terug in het financiële overzicht. En leuk dat â € 300.000 per jaar extra voor cultuur beschikbaar komt, maar daarmee heb je nog geen verantwoord cultuurbeleid voor een stad als Zaanstad.
En hoe denkt dit nieuwe college de opgave te realiseren om de mogelijkheid te bieden in de eigen buurt oud te worden nu juist allerlei zorgvoorzieningen de deuren sluiten. En ja, het staat leuk, die â € 100.000 structureel voor erfgoed, maar het wordt feitelijk terugverdiend door de gemeente door het innen van leges op bouwkosten.
Wat moeten we nu met zon zin als “De feitelijke omstandigheden bepalen de inzet voor sociale woningbouw in nieuwbouwplannen”. Welke initiatieven kunnen we verwachten van dit college om wonen boven winkels te stimuleren?
Kunt u ons de zekerheid bieden dat het schrappen van de onderhoudsachterstanden voor met name riolen niet leidt tot juist enorme investeringen in de toekomst? Het vorige college kon in ieder geval de hoge lasten voor rioolrecht nog verklaren. Nu lijkt het verlagen hiervan het geven van cadeautjes aan burgers zonder dat de gevolgen hiervan adequaat worden ingeschat.

Tot zover onze opmerkingen.
Wij wensen het college veel sterkte.

Naschrift:
Op geen van de in deze reactie gestelde vragen is  door de ondertekenaars van het akkoord of de nieuwe wethouders gereageerd.