ROSA repareert de begroting


De afgelopen weken is de Zaanse raad druk in de weer geweest met de begroting. Met het vaststellen van de begroting maakt de raad afspraken over waar we de komende jaren geld aan willen besteden en hoe we dat gaan doen.

Dat is allemaal zeer gedetailleerd en resulteert dan ook meestal in een dik pak papier; dit jaar kwamen we op ruim 250 pagina’s. Onze Zaanse ambtenaren steken daar maandenlang ontzettend veel tijd en moeite in en daar zijn we ze elk jaar dankbaar voor. Afgelopen donderdag is de begroting vastgesteld, na veel debat en aanpassingen via moties en amendementen.

Verduurzaming Zaanse industrie
Ook ROSA deed een duit in het zakje. Je kunt je wel voorstellen dat er bij het maken van zo’n dik document ook weleens een foutje insluipt. Zo schrapte de raad, via een amendement van ROSA e.a. een passage over het uitstellen van het uitvoeren van de Economische Visie. Deze passage was per ongeluk blijven staan vanuit één van de conceptversies. De Economische Visie heeft onder andere als doel om de Zaanse industrie te helpen verduurzamen en juist dat gedeelte werd in deze passage op de lange baan geschoven. De wethouder verzekerde ons dat dat niet de bedoeling was en ons amendement zorgde ervoor dat het ook niet meer zo in de begroting staat.

Renoveren boven slopen
Ook bij het hoofdstukje over het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad was de pen een beetje uitgeschoten. Er stond botweg dat ‘sloop-nieuwbouw steeds vaker de meest serieuze optie’ zou zijn. Maar in de bouwwereld, en zelfs bij de woningbouwcorporaties, begint het meer en meer te dagen dat renovatie vaak heel goed mogelijk is, en zelfs ook duurzamer. Slopen is, kortom, juist steeds minder de norm. Ook het college was dat eigenlijk wel met ons eens, en dus haalde ons amendement om die onjuiste passage aan te passen een ruime meerderheid.

Jeugdzorg
Een motie op initiatief van de PvdA welke opriep om te kijken wat wij doen als het gaat om het normaliseren in de jeugdzorg hebben we van harte gesteund. Goed kijken wat wij al doen op dit gebied past goed in de voorbereiding op het introduceren van het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), waar we vlak voor de zomer een unaniem gesteunde motie voor hebben ingediend. Naast het OKO-programma is het goed om goed te (blijven) kijken of (specialistische) jeugdhulp per se het antwoord is op de voorliggende hulpvraag, of dat er met andere vormen van hulp ook het gewenste resultaat behaald kan worden. De motie is met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.

Fatbikes
Van een heel andere orde is de motie die we mede-ingediend hebben om de mogelijke gevaren van de fatbikes aan te pakken. Inmiddels een nationaal probleem, alleen ontbreekt het aan adequate regelgeving om deze gevaren goed aan te pakken. Zeker zolang dit het geval is, is het goed dat we niet alleen oproepen tot gerichte handhaving op opgevoerde fatbikes, maar juist ook de grootste groep gebruikers, jongeren, middels voorlichting wijzen op de gevaren die het met zich meebrengt. Ook deze motie kon rekenen op brede steun.

Werken vanuit vertrouwen
Een motie van Groen Links vroeg om aandacht voor de wijze waarop we met onze burgers communiceren. Met name het werken vanuit vertrouwen, en de wijze waarop we schriftelijk en mondeling communiceren met onze burgers. Hoewel we van mening zijn dat we hierin echt al stappen hebben gezet als gemeente en dit proces de aandacht van de portefeuillehouder heeft, delen we de oproep om dit proces goed te borgen in de organisatie. De motie is aangenomen.