Schriftelijke vragen over terrein Brokking


Op 24 november 2015 ontving de raad van het college een informatiebrief over de ontwikkeling van het Brokking-terrein in Wormerveer. Deze brief is voor de fracties van ROSA en de PvdA aanleiding om aanvullende vragen te stellen. De vragen gaan onder meer over de noodzaak voor de bebouwing van de unieke buitendijkse polder. ROSA zou deze graag behouden als cultuurhistorisch erfgoed. Klik op lees verder voor alle vragen en volg deze link naar de de raadsbrief van 24 november 2015.

Op grond van art.51 willen de fracties van PvdA en ROSA de volgende vragen voorleggen aan het college.

Onderstaande personen hebben kennis genomen van de raadsinformatiebrief van 24-11-2015 over de plannen op de locatie Brokking (voor Wormerveerders locatie mengvoederfabriek De Ster)

Wij danken u voor de uitgebreide informatie, maar willen voor het vervolg wel enige opmerkingen maken waarvan wij vinden dat deze belangrijk is om tot een weloverwogen besluitvorming te komen wanneer het onderwerp in de raad wordt behandeld. Sommige van deze opmerkingen betreffen een aanscherping van reeds genoemde punten in de raadsinformatiebrief.

De volgende punten/opmerkingen zijn voor ons belangrijk:

-Een onafhankelijke ecologische rapportage over het bebouwen van de ecologische verbindingszone. Welke gevolgen heeft dit voor de migratie van soorten? Wij denken hierbij aan de migratie van kleine zoogdieren en amfibieën (zoals kikkers, padden, Noorse woelmuis); de invloed van de bebouwing op vissen, bijv. paling; het verspreiden van zaden van kenmerkende veenweidesoorten; migratie van watervogels.

-Een cultuurhistorische waardebepaling van het poldertje naast de fabriek. Bij ons weten is dit het enige buitendijkse poldertje aan de Zaan wat in alle eeuwen onbebouwd is gebleven. Dat is bijzonder want vaak werden deze buitendijkse gebiedjes bebouwd zoals bijvoorbeeld de Kogerhem (Duijvis en Amylum).

-Hoe strookt de wens om tot bebouwing van het poldertje te komen met de visie om de Zaan juist meer zichtbaar te maken?

-Ons ontbreekt het tot nu toe aan financiële informatie om de noodzaak van bebouwing van het poldertje te rechtvaardigen. Er wordt gesproken van een tekort van € 2 miljoen als dit deel van het totale project niet wordt gerealiseerd. Maar op basis van welke berekeningen, komt men tot deze conclusie? Hoe is de doorrekening tot stand gekomen? Is het ambtelijk apparaat in staat om deze berekeningen op haar juistheid in te schatten? Zijn er alternatieve scenario’s en zo ja, welke? Wat is het eventuele financiële plaatje bij die scenario’s?

-Los van de voorgestelde bebouwing willen wij ook weten welke kosten door de eigenaar nog meer worden gemaakt. Zit de afscherming van het industrieterrein d.m.v. bomen langs de Noorddijk hierbij? Wie betaalt het sluisje? Wie betaalt de eventuele herinrichting van de Noorddijk? Welke totale financiële consequenties heeft het plan voor de gemeente? Welke onderdelen van het plan en de omgeving zijn voor rekening van de gemeente?

-Er wordt in de raadsinformatiebrief geschreven dat het plan een bepaalde omvang aan woningen moet hebben, de zogenaamde kritische massa, om het sociaal en economisch levensvatbaar te maken. Hoe moeten wij deze opmerking zien in het licht van de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied? Er zijn plannen voor bebouwing van de BlauwWitvelden, de herontwikkeling van de Menebafabrieken (voor de Wormerveerders WessanenLaan) en de ontwikkeling van het Klinkenbergterrein. Als deze ontwikkelingen zich in de toekomst zullen voordoen, ontstaat toch vanzelf een kritische massa? (Grove schatting: Ruim 500 woningen voor genoemde locaties)

-De Noorddijk, vanaf de fabriek naar het noorden, is nog even breed als toen de Spanjaarden er in 1574 met een legertje over heen trokken om de Zaanstreek te heroveren. Auto’s kunnen elkaar slechts passeren op bepaalde plekken. Zijn er plannen om de dijk te verbreden? Hoe verhoudt zich de toename van het autoverkeer tot de rustige fietsroute die het nu is? Is het dijkje sowieso bestand tegen de toename van verkeer wat betreft stevigheid?

-Ontstaat door de aanleg van het sluisje een geschikte vaarroute tussen Zaan en Guisveld? Wie bedient het sluisje? Wat vindt het Hoogheemraadschap van de aanleg van het sluisje?

-In het stuk wordt ook geschreven over bodemverontreiniging. De mate van verontreiniging wordt summier belicht. Wij zien graag de onderzoeksresultaten tegemoet en ook de saneringsmethode.

-Ongetwijfeld zullen er ook kinderen komen te wonen in het buurtje. De dichtstbijzijnde school is in Knollendam. Is deze school van voldoende omvang om de kinderen te herbergen?

-De ondernemersvereniging van het Noorderveld is druk bezig met verduurzaming van het bedrijventerrein. Is hier een combinatie te maken met het bouwplan, zodat zo veel mogelijk kan worden voldaan aan onze klimaatambities? Is er sowieso nagedacht over klimaatneutraliteit van het woonbuurtje of wordt het gebouwd volgens de huidige energieprestatienormen?

Namens ROSA, Ruud Pauw.
Namens de PvdA, René Tuijn.