Verbrakking Polder Westzaan


 

De polder Westzaan was oorspronkelijk een brakke veenpolder. De unieke natuurwaarden ontstonden door de combinatie van zout zeewater en zoet regenwater.
Door de afsluiting van de Zuiderzee (het tegenwoordige IJsselmeer) en de actieve verzoeting ten behoeve van de landbouw verdween steeds meer van de uitzonderlijke natuur.

Al sinds de jaren 90 zijn er plannen om de polder weer te verbrakken en daarmee de natuurwaarden te beschermen en te herstellen.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de Gebiedsvisie Polder Westzaan. Een plan dat in dialoog met alle belanghebbenden tot stand is gekomen, maar waarbij het, gezien de tegenstrijdige belangen, lastig is om iedereen tevreden te stellen.

Het is een prachtige toekomstvisie waarin de terugkeer van de oorspronkelijke vegetatie, verbetering van de waterkwaliteit en een toename van weidevogels wordt voorgespiegeld.
Als deze plannen worden doorgezet zal de Polder Westzaan zich weer kunnen ontwikkelen tot een heel bijzonder natuurgebied.

Vanavond staat de de Gebiedsvisie Polder Westzaan op de agenda van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. En er is nogal wat weerstand tegen de visie.
Maar eigenlijk moeten we vanavond alleen maar aangeven of wij het goedvinden dat verder onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van verbrakking.
Bijvoorbeeld voor de boeren, en hoe er, samen met hen, naar oplossingen gezocht kan worden. En ook dat er verder wordt onderzocht wat de invloed zal zijn op bijvoorbeeld de waterkwaliteit, en op de weidevogels.

En ja.
Dat vinden wij van ROSA goed.