Zaanstad krijgt een mooi uitzichtpunt in Krommenie, klimaatcoaches en historische blikvangers op afvalcontainers!


De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het vaststellen van de begroting 2019 – 2022 en de bijbehorende moties en amendementen.

Alle door ROSA (al dan niet mede) ingediende moties en amendementen zijn tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 november aangenomen!

Onze moties / amendementen in het kort:

  • Motie aanstellen en opleiden klimaat-coaches: Hiermee worden 11 klimaatcoaches opgeleid om buurtgesprekken over verduurzaming van de woning bij mensen thuis te begeleiden. Uit ervaringen in Nederland en Engeland blijkt het goed te werken om dit samen met buurtgenoten te bespreken. Je kunt van elkaar leren en eventueel samen aankopen doen op het gebied van bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, om zo de kosten te drukken.

locatie uitzichtpunt Westdijk

 

  • Motie uitkijkpunt Westdijk: Tijdens de eerste Zaanse Motiemarkt op 10 oktober jl. kwam het voorstel voor deze motie naar voren door de Stichting Krommenieër Woudpolder; een motie vanuit de Zaanse bevolking dus! De motie heeft tot doel om een uitzichtspunt aan de Westdijk in Krommenie te realiseren. 
  • Amendement maakindustrie: Omdat de ‘maakindustrie’ met zijn traditie van vakmanschap van oudsher een belangrijke plaats in de Zaanse industrie heeft ingenomen, zien wij graag onder het kopje dat over werkgelegenheid en ondernemerschap gaat een passage toegevoegd over de Zaanse ‘maakindustrie’.

 

  • Motie windmolens: Hierin staat onze wens om windmolens te realiseren bij het Noordzeekanaal en dit uit te dragen in regionaal overleg én richting de Provincie.

voorbeeld uit Alkmaar

  • Motie zichtbaar maken Zaans erfgoed: Nog een motie vanuit de Motiemarkt, vanuit de Historische Vereniging Zaandam, waarmee we historische beelden willen inzetten ter bestrijding van graffiti, alsmede om de trots op ons erfgoed te vergroten.

 

  • Motie hinder Schiphol: Hiermee willen wij dat de cijfers over geluidshinder van vliegtuigen, zoals opgenomen in de zgn. ‘Zaanpeiling,’ (enquete onder Zaanse inwoners) worden opgenomen in alle aan de raad gepresenteerde begrotingsdocumenten.

Alle moties zijn hier te lezen: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7024464/1/Format_m_a_tbv_13_nov_versie_13-11-middag