resultaten


Wat heeft ROSA de afgelopen jaren bereikt?

2014-2018

ZAANS

 • Met dank aan de onverzettelijkheid van een aantal erfgoedbeschermers en de onverminderde steun van ROSA, kon de strijd voor behoud van de Zaandijkerkerk eindelijk worden afgesloten, resulterend in het prachtig gerenoveerde gebouw dat er nu staat en daarnaast voorkwam ROSA dat op het terrein van de Bloedbank aan de Willem Dreeslaan in Zaandijk een allerverschrikkelijkst nieuwbouwproject zou verrijzen. En omdat we toch lekker bezig waren maakten we ook een uitgewerkt plan voor het gehele gebied tussen Domineestuin en Zaandijkerkerk, waarbij het in de toekomst de bedoeling is dat het historische verkavelingspatroon met sloten en paden weer in ere zal worden hersteld.
 • Dankzij ROSA werd Gebouw 8 op het Hembrugterrein gered van de ondergang. Het wordt nu gerestaureerd.
 • Geen sloop en nieuwbouw dure bungalows op het terrein van de Fronikboerderij, maar een monumentale status, en dus behoud, voor de Fronik, dankzij een motie van ROSA.
 • Twee amendementen, om gedwongen wegbestemmen van winkelbestemming tegen te gaan en om van de omgeving Zaanse Schans een aandachtsgebied te maken, werden aangenomen. Hiermee voorkwamen we uitvoering van de wens van college dat er slechts een aantal kernwinkelgebieden over zouden blijven in Zaanstad. De rest moest langzaam uitsterven. ROSA is juist vóór kleinschalige winkelcentra in diverse buurten, zodat ouderen hier boodschappen kunnen doen en de automobiliteit wordt verminderd.
 • ROSA zette de ‘tiny houses’ binnen Zaanstad op de kaart, met een raadsbreed aangenomen motie over de ‘klaine hoisies’ en vele vervolggesprekken op allerlei niveau’s. Door de motie heeft Zaanstad zich gecommitteerd aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor klaine hoisies in Zaanstad.
 • Het historische Raadhuis in Zaandijk dreigde ten onder te gaan aan financiële problemen. ROSA bemiddelde om een oplossing te realiseren, wat gelukkig lukte.
 • Met succes lukte het ROSA om de kreekrug in de Assendelverpolder op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Dit laatst zichtbare restant van een oeroud krekenlandschap waar zich de eerste Zaankanters langs vestigden is hierdoor beschermd.
 • Doortrekking A8-A9: De fractie van ROSA werkte nauw samen met de inwoners van Busch en Dam om zich teweer te stellen tegen de vernietiging van het Assendelver poldergebied. Ook met de bewonersgroeperingen langs de huidige A8 ter hoogte van Zaandam en Koog aan de Zaan werken wij samen. Algemeen uitgangspunt is geen nieuwe snelweg of autoweg tussen de A8 en de A9 en meer openbaar vervoer.
 • ROSA maakte zich samen met andere andere partijen sterk tegen de komst van een ondernemersfonds, dat uiteindelijk op teveel tegenstand stuitte. Door deze wens van het college zou via de gemeentelijke belasting een niet gering bedrag worden geïncasseerd voor allerlei activiteiten die vooral de ondernemers ten goede zouden komen.
 • Jacob Visterrein: Het college wilde graag met de huidige eigenaar in zee om op dit terrein een nieuwbouwproject te realiseren van 10 woningen. ROSA heeft er voor gezorgd dat het bouwplan definitief van de baan is. Er zal nu een project gerealiseerd worden wat een betere afronding is van het molenpanorama en de Zaanse Schans.
 • ROSA gaat terughoudend om met het fractiebudget: het is immers gemeenschapsgeld. Hierdoor zijn wij keer op keer de zuinigste fractie.

GROEN

 • ROSA heeft voortdurend druk op de ketel gehouden waar het gaat om versnelling van CO2-reductie. Bijvoorbeeld middels een, aangenomen, motie in 2015 waardoor Zaanstad zich verplichtte de jaarlijkse CO2 reductie op te schroeven van 10 miljoen naar 100 miljoen kilo per jaar. Helaas schort het flink aan de uitvoering en gaat de Zaanse CO2-reductie nog steeds véél te langzaam.
 • Dankzij een ROSA-motie, die breed werd ondersteund, heeft Zaanstad nu een website over klimaatadaptatie: hier worden Zaanse inwoners geïnformeerd over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om hun huis, tuin en leefomgeving minder gevoelig te maken voor overvloedige regenbuien en hittepieken.
 • ROSA initieerde de aansluiting van Zaanstad bij de “Statiegeldalliantie”. Een inmiddels landelijk breedgedragen initiatief waarmee wordt getracht druk uit te oefenen op de tweede kamer om statiegeld ook te heffen op blikjes en op kleine plastic flesjes.
 • April 2016 was ROSA’s Blije Bijenmaand. Met diverse, goedgelezen publicaties, een informatieve ‘bijenwandeling’ en het uitdelen van bloemzaad maakten wij Zaanstad weer een stukje beter geïnformeerd over biodiversiteit en wat wij wij zoal zelf kunnen doen.
 • Er wordt in de toekomst informatie meegestuurd bij alle inschrijvingen en verhuizingen in/binnen de gemeente Zaanstad over het belang van groene tuinen met minder tuintegels, en wat men verder zelf kan doen om de woning en leefomgeving beter te beschermen tegen het veranderende klimaat.
 • ROSA is al een langere tijd in gesprek met juristen van de gemeente Zaanstad in haar zoektocht naar een manier om het gebruik van glyfosaat (Roundup) binnen Zaanstad te verbieden.
 • ROSA heeft zich vanaf de oplevering van het huidige stadhuis ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen op het stadhuis, en op al het gemeentelijk vastgoed. De zonnepanelen op het stadhuis worden nu eindelijk gerealiseerd.
 • ROSA stelde kritische vragen over de dramatische terugloop van de insectenstand. Hierdoor, en vanwege een nooit uitgevoerde, maar wél aangenomen motie over vergroting van de biodiversiteit van ROSA e.a. uit 2015, wordt er nu een onderzoek ingesteld naar de Zaanse biodiversiteit.
 • Zaanstad heeft zich op initiatief van o.a. ROSA uitgesproken als “TTIP vrije gemeente”. Hiermee spreekt Zaanstad zich, samen met andere gemeentes, uit tegen dit controversiële handelsverdrag.
 • Wij hebben ons lang ingezet voor watertappunten in Zaanstad. Mede door een motie van ROSA e.a. werd hierdoor in juni 2016 eindelijk een watertappunt gerealiseerd bij het stadhuis.
 • Vanwege de ligging aan de polder, werd eerst gedegen ecologisch onderzoek uitgevoerd, alvorens de raad akkoord ging met het nieuwbouwplan op het voormalige Brokkingterrein, dankzij een amendement van ROSA.
 • In het ‘Einddocument MAAK.Zaanstad’ stond het plan het plan om in de lus van de omgelegde Guisweg, tussen Westerkoog en de A8, woningbouw te plannen. Maar dit is wel Natura 2000-gebied, als onderdeel van het grote Natura 2000-gebied Westzijderveld. Omdat ROSA absoluut niet wil dat er in de groene gebieden wordt gebouwd, diende ROSA een amendement tegen deze geplande nieuwbouw in dat werd aangenomen. Hierdoor is dit groengebied voorlopig weer beschermd. Ook vier geplande fietspaden door Natura 2000-gebied moesten van de kaart dankzij een ROSA-amendement.

SOCIAAL

 • Ruim een derde minder WW-ers stroomden door naar de bijstand dankzij een uitgevoerde motie van ROSA en de VVD. Door de motie krijgen werklozen met een aflopende WW-uitkering in de laatste vier maanden van deze uitkering onder meer workshops over solliciteren en netwerken, voorlichtingsbijeenkomsten over de bijstand en speeddates met werkgevers aangeboden.
 • De zomerschool waar Zaanse kinderen met een onderwijsachterstand in de zomervakantie hun kennis op peil kunnen houden, en waar kinderen uit armoedegezinnen een fijne tijd kunnen hebben, bleef voortbestaan, dankzij een motie van ROSA e.a.
 • Met succes wist ROSA in samenwerking met andere partijen te voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering langdurig stiekem gefilmd worden, door (verdekt) camera’s voor hun deur te plaatsen.
 • Mede dankzij ROSA werd het gebruik van mosquitos, waar baby’s, kinderen en jongeren flink last van kunnen hebben en wellicht gezondheidsschade door kunnen oplopen, binnen Zaanstad flink aan banden gelegd.
 • Cultuurcluster: Minimaal 50 miljoen voor centralisatie van cultuur vinden wij te gek voor woorden. Net als vier jaar geleden houdt ROSA consequent vast aan haar standpunt om cultuur te spreiden over Zaanstad en leegstaande (monumentale) panden in te richten voor cultuur.
 • ROSA voerde vele gesprekken met bestuursleden van Hockeyclub De Kraaien en heeft zich ingezet om de langgekoesterde wens van de leden, om te verhuizen naar een beter bereikbare locatie, te realiseren. Hierdoor kunnen meer inwoners van Zaanstad in de toekomst deze populaire sport beoefenen, op een centrale, goed bereikbare plaats en hoort het fietsen over slecht verlichte, onveilige weggetjes tot het verleden.
 • Dankzij moties van ROSA e.a. kregen Zaanse vluchtelingen recht op betere zorg en mogen zij nu vrijwilligerswerk uitvoeren.
 • In de nu geldende regiovisie ten aanzien van kwetsbare burgers met multi problematiek in de Zaanstreek is dankzij een ROSA-motie “kwaliteit van zorg” als vierde speerpunt wil toegevoegd en moeten alle sociale wijkteams een deskundige op het gebied van verslavingszorg en -preventie in dienst hebben.
 • Onze motie over het leerlingenvervoer, om het beleid bij te stellen qua toon en intentie, werd aangenomen.
 • Dankzij een motie van o.a. ROSA, werd een aangescherpt armoedebeleid ontwikkeld voor kinderen, met een integrale aanpak, het bevorderen van een grotere toegankelijkheid van voorzieningen, en betrokkenheid van de kinderen zelf.

Een selectie van eerdere resultaten:

 • ROSA zorgde voor het behoud van Zaanse monumenten. Ook kunnen er dankzij ROSA minder makkelijk sloopvergunningen worden gegeven voor beeldbepalende gebouwen.
 • ROSA maakte zich sterk voor de sluiting van de afvalberg in Nauerna. ROSA stelde eisen aan de veiligheid van de afvalstort.
 • ROSA keerde zich vanaf het begin principieel en als enige partij tegen de komst van de bajesboten waar mensen zonder geldige verblijfspapieren onder mensonterende omstandigheden werden opgesloten. Toen deze er toch kwamen, probeerde ROSA de leefomstandigheden aan boord te verbeteren.
 • ROSA zorgde dat de cultuursector niet zo rigoureus werd afgebroken als het college voorstelde. ROSA haalde vier ton terug naar de cultuursector.
 • ROSA zette het Hembrugterrein op de agenda. Nu wordt er niet gesloopt, maar worden de prachtige monumentale gebouwen en natuur op dit unieke terrein behouden, opgeknapt en voor iedereen toegankelijk.
 • ROSA vroeg bij het maken van de Inverdan-plannen jaar na jaar om goede parkeervoorzieningen voor fietsen. Het college bedenkt nu -eindelijk- hoe en waar er extra parkeerplekken kunnen komen.
 • Dankzij een ROSA-motie moeten onterecht uitgegeven fractiegelden voortaan worden terugbetaald.
 • ROSA creëerde een alternatief voor het nog te bouwen cultuurhuis bij het Zaandamse NS-station. Daarmee blijft filmtheater De Fabriek op haar plek, worden bestaande locaties beter op de kaart gezet en bespaart de gemeente veel geld.
 • ROSA bracht met haar ‘LOSVAST-makelaars’ de onroerend-goedmarkt in beweging. Er ontstaan nu nieuwe en creatieve plannen voor leegstaande gebouwen en terreinen.
 • In 2013 kozen hun collega’s de ROSA-vertegenwoordigers Ruud Pauw en Natasja Groothuismink in de top-3 van beste raadsleden.
 • ROSA is kritisch, maar komt consequent met alternatieven. Veel voorstellen van ROSA zijn door de gemeenteraad en het college van B&W overgenomen. Geen partij wist meer moties en amendementen aangenomen te krijgen dan ROSA.
 • Op initiatief van ROSA kreeg Zaanstad een stadsdichter.
 • Op initiatief van ROSA wordt er sinds 2012 een heldenpenning uitgereikt aan jongeren die een ‘heldendaad’ verrichten. De eerste heldenpenning werd uitgereikt aan Jade Hamberg.