standpunten


Een greep uit het verkiezingsprogramma 2014-2018.

Bekijk onze folder met een kleurig overzicht van onze standpunten en bekijk het filmpje Zaans groen, Zaans Gelijk, Zaans geluk.

ARMOEDEBELEID
 • Zaanstad dient de basisvoorzieningen voor iedereen te garanderen door middel van: een ruimhartig en duidelijk kwijtscheldingsbeleid voor sociale minima van gemeentelijke heffingen, het wegnemen van financiële belemmeringen voor ouders van schoolgaande kinderen, goede financiële regelingen om gebruik te maken van gezondheidsvoorzieningen en -middelen en de mogelijkheid tot deelname aan welzijns- en cultuurvoorzieningen, onder meer via de invoering van de stadspas.
 • De gemeente moet ontwikkelingen op het gebied van armoede jaarlijks monitoren en een armoedebeleid voeren. Dat betekent dat er actief gekeken wordt hoe deze kwetsbare groep het beste ondersteund kan worden.
 • Verminderings- en kwijtscheldingsprocedures voor gemeentelijke heffingen dienen bij iedereen voldoende bekend te zijn en op iedereen te worden toegepast die daar gezien zijn/haar inkomenspositie recht op heeft.
 • Bezuinigingen dienen te worden gepleegd op prestige- en luxeprojecten en niet op de basisvoorzieningen voor de Zaanse bevolking.
 • Niemand binnen Zaanstad mag in principe worden afgesloten van gas, water en elektra.
 • De gemeente moet actief samenwerken met instellingen als de voedselbank en de kledingbank om zo het netwerk voor kwetsbare burgers te versterken.
 • ROSA vindt dat er veel meer goede en betaalbare huurwoningen moeten komen en minder dure koopwoningen.
 BESTUUR
 • Besluitvorming moet zoveel mogelijk van onderaf plaatsvinden, ROSA wil hier vooral de mensen voor wie de gevolgen van de besluitvorming groot zijn bij betrekken.
 • ROSA kiest voor eigen democratisch gekozen wijkraden en een wijkbestuur, op basis van de oude dorpskernen.
 • ROSA kiest in principe voor afschaffing van het burgemeestersambt. Zowel de wijkraden als de gemeenteraad kiezen hun eigen voorzitter.
 • ROSA wil vanuit de gemeenteraad meer transparantie naar de inwoners van Zaanstad en zo min mogelijk besloten commissievergaderingen. Ambtelijke stukken en informatie vanuit de gemeenteraad moet in begrijpelijke taal worden opgesteld.
 • ROSA wil dat Zaanstad deel blijft uitmaken van de provincie Noord-Holland en dus niet van een superprovincie of ander bestuursorgaan.
 • ROSA pleit voor samenwerking met andere democratische partijen en pressiegroepen met als doel om antiracistisch en antiseksistisch beleid te ontwikkelen en uit te voeren, met een eenduidige aanpak van extreem-rechtse partijen.
CULTUUR
 • ROSA wil dat Filmtheater De Fabriek op de huidige locatie blijft voortbestaan. ROSA is tegen de komst van één gebouw t.b.v. cultuur bij het station. ROSA wil juist versterking van cultuur rondom de sluis in Zaandam en op andere plekken verspreid over de gemeente, zodat culturele en kunstzinnige vorming en uiting voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Bibliotheken moeten voor elke inwoner van Zaanstad goed bereikbaar zijn. Het huidige aantal filialen is minimaal en dient behouden te blijven.
 • Instellingen als FluXus dienen een belangrijk doel op het gebied van kunstzinnige en muzikale vorming en zij dienen voldoende financiële ondersteuning van de gemeente te krijgen.
 • Zaanstad dient een poppodium te hebben.
 • ROSA wil dat musea, theatergroepen, muziek- en dansgroepen, kunstateliers, etc. voldoende subsidie krijgen om op een voor iedereen toegankelijke manier voort te kunnen blijven bestaan.
DIERENWELZIJN
 • ROSA vindt dat het voortbestaan van het dierenasiel en het vogelopvangcentrum financieel door de gemeente Zaanstad gegarandeerd dient te worden.
 • De gemeente is verplicht om er zorg voor te dragen dat zwervende dieren worden opgevangen.
 • ROSA is van mening dat er voor bio- en bontindustrie geen plaats is in Zaanstad.
 • In het gemeentelijk beleid wordt de ecologische landbouw gestimuleerd. De gemeente ondersteunt boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken en neemt belemmeringen weg bij de omschakeling naar een diervriendelijker veehouderij.
 • In Zaanstad mag ons inziens niet worden gejaagd.
 • ROSA is tegenstander van circussen waar dieren hun kunstjes moeten vertonen. ROSA acht dit in strijd met de welzijnsbelangen van het dier. Daarom is ROSA van mening dat dergelijke circussen in Zaanstad geen vergunning meer dienen te krijgen.
EMANCIPATIE
 • ROSA pleit voor gelijke kansen voor iedere deelnemer op de arbeidsmarkt.
 • De naschoolse opvang en andere initiatieven voor kinderopvang, ook voor de oudere kinderen, dienen vanuit de gemeente gestimuleerd en ondersteund te worden.
 • Gemeentelijke diensten dienen actief seksuele intimidatie en geweld te voorkomen en bestrijden door het aanstellen van vertrouwenspersonen.
FINANCIà‹N
 • Bij onvermijdelijke bezuinigingen dient de pijn verdeeld te worden en onherstelbare bezuinigingen moeten worden voorkomen. Heroverweeg de vele investeringen in het ruimtelijk domein die ten koste gaan van het minimabeleid en van cultuur.
 • Uitgangspunt bij de bezuinigingen is voor ROSA dat er geen besluiten worden genomen die later niet meer of heel moeilijk zijn te herstellen als er weer meer geld beschikbaar komt.
GEZONDHEID, ZORG EN HULPVERLENING
 • Visie op decentralisatie zorg van Rijk naar gemeente
 • ROSA streeft naar goed gespreide, laagdrempelige eerstelijns voorzieningen.
 • ROSA is groot voorstander van preventief gezondheidsbeleid zoals de bestrijding van alcohol-, drugs- en gokverslaving, overgewicht, eenzaamheid, opvoedingsondersteuning, pesten en seksueel overdraagbare aandoeningen.
 • Voor de jeugdzorg moeten voldoende financiële middelen en mogelijkheden zijn. Kinderen mogen niet de dupe worden van wijzigingen in dit zorgstelsel.
 • ROSA streeft naar de oprichting van wijkgezondheidscentra over heel Zaanstad, hier zijn huisartsen, tandartsen, verloskundigen, apothekers, maatschappelijk werk, alsmede eerstelijns psychische hulpverlening ondergebracht.
 • De wijkgezondheidscentra dienen dag en nacht en zeven dagen per week bereikbaar te zijn.
 • De wachtlijsten en wachttijden voor (gezondheids)zorg dienen zo klein mogelijk te zijn en zoveel mogelijk te worden voorkomen.
 • Zorg op maat  moet een flexibele samenwerking kunnen zijn tussen vrijwilligers en professionals met als doel zo hoog mogelijke kwaliteit en welbevinden.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers moeten begeleid worden en kunnen terugvallen op professionele zorg.
 • Kwetsbare groepen, zoals ouderen, GGZ-cliënten en gehandicapten mogen niet de dupe worden van de huidige WMO en de toekomstige wetten op het gebied van zorg en inkomen. ROSA zal bepleiten dat dit in de lokale politiek verankerd wordt.
 • De handel in harddrugs dient streng te worden aangepakt. Het gebruik van harddrugs dient te worden gereguleerd vanuit de gezondheidszorg, verslaafden moeten worden gestimuleerd af te kicken met langdurige en intensieve begeleiding.
 • ROSA is voorstander van een verbod op al het vliegverkeer tussen 22.00 uur en 07.00 uur, want ROSA acht de toenemende geluids- en milieuoverlast in grote delen van Zaanstad als gevolg van het sterk toenemende vliegverkeer boven deze gebieden een bedreiging voor de volksgezondheid in Zaanstad.
 • Stank- en stofoverlast vanuit het Noordzeekanaalgebied is onaanvaardbaar en dient, vanwege gezondheidsrisicos, zo snel mogelijk te verdwijnen. Dit geldt ook voor de hoeveelheid fijnstof, die in grote delen van Zaanstad onaanvaardbaar hoog is.
MILIEU
 • Duurzaamheid is het sleutelbegrip: wij zullen moeten minderen! Minder en milieuvriendelijker consumeren, maar vooral ook produceren.
 • ROSA zet zich in om de hoeveelheid fijnstof in de lucht tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
 • Er dient voortdurend druk te worden uitgeoefend op de landelijke overheid om geld te verkrijgen voor de sanering van de vervuilde bodem.
 • ROSA is voor onmiddellijke sluiting van de stortplaats Nauerna.
 • Milieuhinderlijke bedrijven dienen aan strenge voorschriften te voldoen.
 • Zaanstad dient gegevens te verzamelen over de invloed van overkomend vliegverkeer op de gezondheidstoestand van de inwoners en Zaanstad dient zich met alle middelen te verzetten, ook via de rechter en in samenwerking met milieu- en actiegroepen, tegen de verdere uitbreiding van Schiphol.
 • Zaanstad dient er zorg voor te dragen dat de resterende groengebieden niet verdwijnen of kwalitatief minder worden. Het behoud ervan heeft voor ROSA een hoge prioriteit.
 • ROSA is van mening dat de ecologische verbindingszones, die onze stad doorkruisen, moeten worden uitgebreid in aantal en kwaliteit.
MINDERHEDEN
 • Het Zaanse minderhedenbeleid dient te zijn gericht op integratie en samenleven, zonder dat de diverse minderheidsgroeperingen hun eigen identiteit hoeven te verliezen. Het moet uitgaan van een multiculturele samenleving, waarbinnen gegarandeerd plaats is voor elk individu met wat voor achtergrond, seksuele gerichtheid, levensbeschouwing of filosofie dan ook.
 • Het minderhedenbeleid dient als basisuitgangspunt te hebben dat alle inwoners van Zaanstad dezelfde rechten en plichten, kansen en mogelijkheden dienen te hebben.
MONUMENTEN
 • Zaanstad dient actiever te streven naar het plaatsen van historische panden en gebieden, drijvend en cultureel erfgoed op de monumentenlijsten.
 • Zaanse historische monumenten dienen te blijven waar ze staan.
 • ROSA vindt dat het Hembrugterrein een gemengde bestemming moeten krijgen, met behoud van de specifieke architectuur, bouwstijl en natuur.
 • Bezuinigingen op vereniging de Zaansche Molen zijn uit den boze.
NATUUR
 • Zaanstad dient er zorg voor te dragen dat de resterende groengebieden niet verdwijnen of in kwaliteit achteruitgaan. Het behoud ervan heeft voor ROSA een hoge prioriteit.
 • ROSA vindt dat de maaiwerkzaamheden in wegbermen en langs oevers drastisch verminderd dienen te worden. Deze bermen zouden een belangrijke rol moeten krijgen in de instandhouding en uitbreiding van de ecologische verbindingszones.
 • ROSA is van mening dat iedereen van de Zaan moet kunnen blijven genieten en is daarom tegen het ontoegankelijk maken van de Zaanoevers. Een van de mogelijkheden om de Zaan toegankelijk te houden is het aanleggen van wandelpromenades langs de Zaan. Dit is voor ons een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de Hemmes.
 • De nog resterende (veen)weidegebieden dienen, voorzover ze dat nog niet zijn, beschermde natuurgebieden te worden, waarbij in nauwe samenwerking tussen natuur- en milieuorganisaties en boeren een goed en uitvoerbaar beheersplan dient te worden opgesteld. ROSA trekt dan ook de groene grens rond de huidige bebouwing van Zaanstad.
 • Er worden geen nieuwe industriegebieden ontwikkeld. De Wijkermeerpolder mag nooit opgeofferd worden voor industrie.
 ONDERWIJS
 • In iedere woonwijk moeten voldoende basisscholen met een goed binnenklimaat aanwezig zijn.
 • De huisvesting van de scholen in Zaanstad moet worden afgestemd op het aanbod van het onderwijs. Tevens dient de multifunctionaliteit van de gebouwen te worden uitgebreid.
 • Basisscholen dienen veilig en op loopafstand bereikbaar te zijn.
 • ROSA pleit voor kleinere basisscholen met kleinere klassen.
 • Zwemlessen zijn noodzakelijk in een waterrijke omgeving: schoolzwemmen moet beginnen vanaf groep 3 van het basisonderwijs.
 • ROSA is voorstander van de ontwikkeling van integrale kindcentra waarbij buiten- en naschoolse opvang en buurtvoorzieningen gecombineerd worden in één gebouw. De gemeente dient hierin een duidelijk sturende regiefunctie te hebben.
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
 • ROSA is van mening dat een leefbare samenleving met oog voor de individuele problemen van haar inwoners een betere manier is om criminaliteit terug te dringen dan een verharde aanpak. ROSA kiest daarom voor een samenleving waarin voor ieder individu de basisvoorzieningen goed geregeld zijn. Hierbij denken wij aan een gegarandeerd inkomen boven het sociaal minimum, een gegarandeerde lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, goed onderwijs, voor iedereen toegankelijke en bereikbare culturele en sociale voorzieningen, etc.
 • Het politieapparaat moet zich vooral richten op het voorkomen, signaleren en bestrijden van de misdaad in de samenleving.
RUIMTELIJKE ORDENING
 • Zaanstad kenmerkt zich door de nog veel voorkomende lintbebouwing, de restanten van de historische bedrijvigheid aan de Zaan en de aanwezigheid van stukken waardevol veenweidegebied. ROSA wenst dit te behouden.
 • ROSA pleit voor een stedenbouwkundig plan, waarbij de stad en haar wijken bestaan uit een mengeling van wonen, werken en recreëren.
 • ROSA was en is consequent kritisch ten aanzien van het project Inverdan. Het is zaak voor ROSA om kritisch te blijven en constructief mee te denken over de uiteindelijke vormgeving van dit project.
SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID
 • ROSA is van mening dat bezuinigingen door de recessie onontkoombaar zijn, maar bezuinig niet op zaken die onomkeerbaar zijn en ontzie de minima.
 • ROSA vindt dat de gemeente Zaanstad een actief standpunt moet innemen en uitdragen tegen de 24-uurseconomie.
 • Vervuilende bedrijven moeten voldoen aan strengere regelgeving waarbij de milieucontouren worden teruggeschaald. Nieuwe overlast veroorzakende bedrijven dienen uit woonwijken te worden geweerd.
 • ROSA is tegen de ontwikkeling van nieuwe industriegebieden in Zaanstad.
 • Bezuinigingen, indien nodig, dienen te worden gepleegd op prestige- en luxeprojecten en niet op de basisvoorzieningen voor de Zaanse bevolking.
SPORT
 • De sportaccommodaties dienen goed over Zaanstad te zijn verdeeld. Van deze accommodaties dient optimaal gebruik te worden gemaakt. Dit kan ook door culturele organisaties of kinderopvang hierbij te betrekken.
 • ROSA acht fusies van sportverenigingen alleen dan acceptabel als deze plaatsvinden op basis van vrijwilligheid door de betrokken verenigingen.
 • ROSA vindt een regionale kunstijsbaan in Zaanstad gewenst, mits de kosten daarvan te overzien zijn.
 • Recreatieve activiteiten moeten gestimuleerd worden. Initiatieven van ondernemers op dit gebied dienen vanuit de gemeente ondersteund te worden.
VERKEER EN VERVOER
 • Stadscentra dienen autovrij te zijn, voor wat betreft het particulier gebruik. De voorrang in het verkeer is aan de voetganger en de fietser.
 • ROSA is voorstander van de aanleg van een light-railverbinding met Amsterdam langs het bestaande spoor door Zaanstad.
 • Uitbreiding van het aantal buurt-/belbussen met diensten op aansluitende overstapplaatsen vindt ROSA noodzakelijk, evenals goede vervoersmogelijkheden vanuit diverse woonkernen naar alle Zaanse openbare instellingen en het Zaans Medisch Centrum.
 • ROSA wenst een optimaal en betaalbaar vervoerssysteem voor senioren en gehandicapten die niet meer in staat zijn om zelfstandig te reizen.
 • ROSA wenst uitbreiding van het fietspadennet en een adequaat onderhoud daarvan, alsmede een betere verkeersregeling voor fietsers.
VLUCHTELINGEN, ASIELZOEKERS EN ‘ILLEGALEN’
 • ROSA is tegenstander van het huidige landelijke vreemdelingenbeleid, waaraan de gemeente Zaanstad en nagenoeg alle politieke partijen in meer of mindere mate hun medewerking verlenen.
 • ROSA pleit voor een humane behandeling van een ieder die in de gemeente Zaanstad vrede en veiligheid, voedsel en welzijn komt zoeken. De gemeente Zaanstad dient dan ook met alle mogelijke middelen de bestaande integrale vreemdelingenwetgeving te boycotten en te saboteren.
 • Vreemdelingen zonder een geldige of perfecte verblijfsstatus moeten verzekerd blijven van de basisvoorzieningen, zoals huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en een sociaal inkomen.
 • ROSA bepleit een grotere opvangcapaciteit van asielzoekers in de gemeente Zaanstad, waarbij een kwalitatief goede en humane opzet en inrichting van de opvang zeer belangrijk is.
WELZIJN
 • De verzelfstandigde buurtcentra hebben het moeilijk. ROSA wil deze buurtcentra behouden. Dat kan niet zonder subsidie.
 • De gemeente dient te bevorderen dat er verspreid over Zaanstad voldoende en voor iedereen (financieel) bereikbare kinderopvang is.
 • ROSA neemt senioren serieus en vindt dat er naar de stem van senioren, verenigd in seniorenbonden en seniorenraden, geluisterd dient te worden, ROSA vindt tevens dat de gemeente Zaanstad meer specifieke aandacht dient te schenken aan de steeds groter wordende groep allochtone senioren.
 • Kinderen en jongeren moeten meer betrokken worden bij de inrichting van een wijk, dat moet niet beperkt blijven tot minimaal één, voor verkeer afgeschermd, speel-/sportveld in een wijk.
WONEN
 • Wonen neemt zon belangrijk deel van het leven in beslag dat hier veel aandacht aan besteed dient te worden. Er dienen in iedere buurt voldoende voorzieningen te zijn die het woongenot stimuleren.
 • De gemeente dient de belangen van woonwijken zwaarder te laten wegen dan die van bedrijven en industrie.
 • Bij de bouw van woningen moet rekening worden gehouden met zowel de behoeftes die er momenteel zijn in de samenleving als met de toekomstige behoeftes.
 • Meer dan nu het geval is, zal de gemeente Zaanstad moeten onderzoeken of leegstaande bedrijfspanden kunnen worden verbouwd tot woningen. Of anders gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke of culturele activiteiten.
 • Een goede subsidieregeling en constante aandacht voor de palenpest problematiek is zeer noodzakelijk.