Speerpunten Verkiezingsprogramma 2018


Voorwoord

  • De grote uitdagingen waar de wereld voor staat nodigen uit om elkaar op te zoeken
  • Voor ROSA is er een wereld te verliezen en een nog mooiere wereld te winnen

Zaanstad is, met zijn infrastructuur, inventieve bevolking en lange geschiedenis van aanpassen aan omstandigheden, bij uitstek geschikt om veranderingen tot een succes te maken


ZAANS

behoud en koestering van monumenten en erfgoed

ruimte voor alle Zaankanters om mee te denken en te besturen

duurzaam toerisme stimuleren

1. Monumenten

* De Zaanse monumenten vertellen het verhaal van de streek en vormen onze grootste schat, ROSA zet zich voortdurend in voor hun bescherming

* Het historisch landschap dient beschermd en waar mogelijk teruggebracht te worden

* De gemeente dient een goede verstandhouding en samenwerking tussen de verschillende partijen in erfgoedland actief te bevorderen

2. Toerisme

* De tijd van vóór en ná de molens moet beter belicht worden, hierdoor worden meer plekken in de stad interessant om te bezoeken

* Zaanstad moet durven investeren om te voorkomen dat inkomsten uit het toerisme wegvloeien

3. Marketing

* Zaanstad is een arbeidersstad en een centrum van de maakindustrie, nieuwe bedrijven zouden uit die hoek moeten komen

* Meer dan nu zou Zaanstad een fair-tradestad moeten worden

4. Ruimtelijke ordening

* De groene ruimte blijft open en binnen de bebouwing brengen we de oude structuren terug

* Wonen en werken blijven gemengd, maar oude bedrijventerreinen kunnen worden getransformeerd

* We leggen ons niet vast op een aantal te bouwen woningen, maar bouwen alleen waar dat mogelijk is

* Zaanstad is een stad van dorpen en wijken, dat principe moet ook in nieuwbouw worden toegepast

* De nieuwe Omgevingswet, voorzien voor 2021, biedt kansen maar ook bedreigingen en de invoering wordt door ROSA actief gevolgd en beïnvloed

5. Bestuur en dienstverlening

* De gemeentelijke organisatie moet zich niet langer sturend, maar dienstbaar opstellen

* Laagdrempelig democratie, zoals bijvoorbeeld wijkraden, dient alle ruimte te krijgen

* Overleg met buurgemeentes en andere overheden hoeft niet te worden vormgegeven in ondoorzichtige en ondemocratische nieuwe bestuurslagen

6. Openbare orde en veiligheid

* Versterking van sociale netwerken werkt preventief

* De aanpak van zogenaamde ondemijnende criminaliteit mag niet leiden tot stigmatisering

* De wet BIBOB kan ook op andere dan alleen horecazaken worden toegepast

* Inzet van geweld van overheidswege moet worden voorkomen, gepast zijn, en geen diereninzet kennen

7. Privacy en digitalisering

* Aan privacyregels moet streng de hand worden gehouden en iedere gemeentelijke dienst of partner dient zich hiervan bewust te zijn

* De gemeente dient zich voortdurend bewust te zijn van de kwetsbaarheid van systemen en zich tegen misbruik en indringers te beschermen

* ROSA geeft de voorkeur aan fysieke surveillance boven cameratoezicht

* In een wereld die snel digitaliseert, zal Zaanstad altijd oog moet houden voor, en faciliteiten bieden aan, mensen die hieraan niet willen of kunnen meedoen


GROEN

verduurzaming van Zaanstad absolute prioriteit

respect en rechten voor alles wat leeft

herstel en bescherming van veen en water

 

8. Milieu en groen

* Op het gebied van CO2-reductie moet Zaanstad veel snellere stappen maken en ook de inwoners overtuigen om een bijdrage te leveren

* Huiseigenaren moeten actiever worden geïnformeerd over de mogelijkheden om energie-neutraal te worden

* Zaanstad moet gaan voldoen aan de strengste normen voor luchtkwaliteit, de WHO-normen

* Het streven naar gezonde luchtkwaliteit dient Zaanstad ook in overlegstructuren met partners binnen en buiten de stad (zoals Schiphol), actief uit te dragen

* Er dienen milieuzones te komen voor het wegverkeer

* ROSA wil de verharding in de openbare ruimte met 30% terugbrengen

* Om particulieren aan te moedigen bij te dragen aan betere afwatering, pleit ROSA voor een korting op de rioolheffing bij tuinen met een kleiner percentage tuintegels.

* ROSA is groot voorstander van vernatting en verbrakking van de veenweidegebieden

9. Dierenrechten

* Zaanstad moet pal staan voor dierenrechten en dit beleid ook in contacten met partners binnen en buiten de stad actief uitdragen

* Vergunningen voor vuurwerkshows en circussen met dieren zijn naar ons idee niet meer van deze tijd

* De jacht op dieren vinden wij barbaars en dient verboden te worden

* ROSA wil een verbod op commerciële handel in gezelschapsdieren binnen heel Zaanstad

* ROSA wil dat er actief ingezet wordt op de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en dat er maatregelen worden genomen om flora en fauna binnen en buiten de stad te bevorderen

10. Verkeer en vervoer

* Individueel gemotoriseerd vervoer neemt een onevenredig grote plaats in binnen Zaanstad en dat moet veranderen om de stad leefbaar te houden

* De fiets moet alle ruimte krijgen en fietsers dienen waar mogelijk voorrang krijgen op gemotoriseerd verkeer

* Het vele water in Zaanstad kan beter worden benut, ook voor het vervoer


SOCIAAL

steun voor alle mensen die het moeilijk hebben

betaalbaar prettig wonen voor iedereen

goede spreiding van cultuur en sport over heel Zaanstad

 

11. ROSA en de straat

* Behoud en versterk de bestaande buurtkracht bij binnenstedelijk bouwen

* Buurtbewoners en/of maatschappelijke organisaties mogen plannen indienen voor gebruik van leegstaande gemeentelijke gebouwen of grond

* Taal mag worden teruggebracht in de openbare ruimte, bijvoorbeeld met poëzie en historische gevelreclames

* Gratis openbare toiletten voor iedereen, in heel Zaanstad

 

12. Cultuur

* Cultuur en kunst verspreid door heel Zaanstad en voor iedereen

* Geen duur cultuurcluster, maar versterking culturele structuur rond de Zaan, en behoud Filmhuis De Fabriek op de huidige plaats

* Zaanstad dient een behoorlijk poppodium te hebben, bijvoorbeeld in de Oostzijderkerk

* Bibliotheken of bibliotheekvoorzieningen goed bereikbaar voor alle Zaanse inwoners

* Subsidie alleen voor evenementen die voortkomen uit de Zaanse gemeenschap

 

13. Onderwijs

* Waardeer het vakonderwijs op, onder meer door oprichting van een Zaanse Hogeschool voor de Handen

* Maak Zaanse scholen duurzaam en zorg voor een gezond binnenklimaat

* Het onderwijs werkt nauw samen met jeugdteams, sociale wijkteams, culturele partners en sportverenigingen

* ROSA is voorstander van de brede school, met uitgebreide naschoolse activiteiten, ook voor tieners

* Schoolzwemmen vanaf groep 3 van het basisonderwijs

* Werk in het onderwijs samen met culturele instellingen en orkesten, voor goede cultuureducatie

* ROSA hecht aan de mogelijkheid tot ‘een leven lang leren’

* Bestrijd laaggeletterdheid op meerdere vlakken

 

14. Wonen

* Voorrangsregels voor Zaanse woningzoekenden om de hoge woning-wachttijden te verkorten

* Maak van leegstaande kantoor- en bedrijfpanden (tijdelijke) woonruimte

* Beschikbare woonruimte lokaal aanbieden en niet langer via Woningnet

* Introduceer Zaanse Hypotheek Garantie voor koopwoningen en gewogen loting bij nieuwbouw

* Bouw voor de toekomst met woonvormen voor alle doelgroepen, zoals eenpersoonshuishoudens

* Ga bij nieuwbouw eenvormigheid tegen door doelgroepen te mixen en bevorder zo ook sociale samenhang

* Renovatie van woningen heeft de voorkeur boven nieuwbouw en nieuwbouw mag nooit slechts als excuus dienen om meer huur te vragen

* Speculatie met woningen is wat ROSA betreft misdadig en dient bestreden te worden

* Bied een goede (subsidie)regeling voor funderingsherstel en sanering gifgrond

 

15. Gezondheid

* Zeker bij jeugdzorg geldt: voorkomen is beter dan genezen. Zet hier op in

* Laagdrempelige gezondheidscentra door heel Zaanstad, met korte wachttijden

* Het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers heeft wat ROSA betreft grenzen

* Kwetsbare groepen, zoals ouderen en gehandicapten, behoren extra ondersteund te worden door de gemeente en mogen nooit de dupe worden van wetgeving

* Extra geld voor preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld vanuit de gemeente is noodzakelijk

* ROSA is voor vrije verkoop van softdrugs, maar de handel in harddrugs dient streng te worden aangepakt

* Zet in op een verbod op al het vliegverkeer tussen 22:00 en 07:00 uur

* De hoge concentraties aan fijnstof in Zaanstad zijn wat ROSA betreft onaanvaardbaar

 

16. Sport

* Een toegankelijke financiële regeling, waardoor iedereen kan sporten, is belangrijk

* Sportvoorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn en verspreid te liggen over Zaanstad

* Speelplekken en sportveldjes in elke wijk

* Kijk samen met verenigingen hoe sport mogelijk kan worden gemaakt voor gehandicapten en vergoed sportprotheses vanuit de WMO

17. Emancipatie

* Sociale acceptatie en gelijke rechten voor elke Zaankanter

* Bestrijd seksuele intimidatie en geweld op alle fronten

* De gemeente dient netwerk-initiatieven van kwetsbare groepen te ondersteunen

18. Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

* Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet in gevangenissen verblijven en dienen toegang te hebben tot basisvoorzieningen

* Zorg voor goede voorlichting aan Zaanse inwoners bij het opvangen van vluchtelingen

* Vluchtelingen zonder verblijfsstatus dienen toegang te hebben tot onderwijs en psychologische bijstand

19. Welzijn en vrijwilligerswerk

* Ondersteun buurthuizen structureel, ook financieel

Ondersteun, en werk samen met, actieve inwoners met ideeën en initiatieven

* Richt een organisatie op waar vrijwilligers terecht kunnen voor advies, begeleiding, informatie en ondersteuning

* ROSA is voor het krachtig bestrijden van racisme en discriminatie

* Verruim regelingen, waardoor kinderen die in armoede leven mee kunnen doen aan activiteiten, en maak ze ook toegankelijk voor volwassenen

20. Economie en financiën

* Verdeel de pijn bij eventuele noodzakelijke bezuinigingen

* Richt bij  bezuinigingen geen onherstelbare schade aan, zoals bijvoorbeeld bij culturele voorzieningen

* ROSA blijft zich inzetten voor lagere rioolheffingen


Lees (en download) ook het volledige verkiezingsprogramma

Foto:Marjolein Lensink-Neijzing