GROEN


verduurzaming van Zaanstad absolute prioriteit

respect en rechten voor alles wat leeft

herstel en bescherming van veen en water

 

8. Milieu en groen

* Op het gebied van CO2-reductie moet Zaanstad veel snellere stappen maken en ook de inwoners overtuigen om een bijdrage te leveren

* Huiseigenaren moeten actiever worden geïnformeerd over de mogelijkheden om energie-neutraal te worden

* Zaanstad moet gaan voldoen aan de strengste normen voor luchtkwaliteit, de WHO-normen

* Het streven naar gezonde luchtkwaliteit dient Zaanstad ook in overlegstructuren met partners binnen en buiten de stad (zoals Schiphol), actief uit te dragen

* Er dienen milieuzones te komen voor het wegverkeer

* ROSA wil de verharding in de openbare ruimte met 30% terugbrengen

* Om particulieren aan te moedigen bij te dragen aan betere afwatering, pleit ROSA voor een korting op de rioolheffing bij tuinen met een kleiner percentage tuintegels.

* ROSA is groot voorstander van vernatting en verbrakking van de veenweidegebieden

9. Dierenrechten

* Zaanstad moet pal staan voor dierenrechten en dit beleid ook in contacten met partners binnen en buiten de stad actief uitdragen

* Vergunningen voor vuurwerkshows en circussen met dieren zijn naar ons idee niet meer van deze tijd

* De jacht op dieren vinden wij barbaars en dient verboden te worden

* ROSA wil een verbod op commerciële handel in gezelschapsdieren binnen heel Zaanstad

* ROSA wil dat er actief ingezet wordt op de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en dat er maatregelen worden genomen om flora en fauna binnen en buiten de stad te bevorderen

10. Verkeer en vervoer

* Individueel gemotoriseerd vervoer neemt een onevenredig grote plaats in binnen Zaanstad en dat moet veranderen om de stad leefbaar te houden

* ROSA pleit voor de oprichting van een stadsdistributiecentrum

* De fiets moet alle ruimte krijgen en fietsers dienen waar mogelijk voorrang krijgen op gemotoriseerd verkeer

* Het vele water in Zaanstad kan beter worden benut, ook voor het vervoer van forenzen en toeristen 

* Het openbaarvervoernetwerk dient te worden uitgebreid, zowel in tijd als in ruimte

* De Zaanse spoorlijnen zijn eerder een kans dan een belemmering, er kan veel creatiever mee worden omgegaan

* De doortrekking van de A8 naar de A9 is in al zijn varianten onbespreekbaar

* ROSA wil komen tot een autovrij centrum en wenst afsluiting van de Beatrix- en Wilhelminabrug voor gemotoriseerd verkeer

* Heel Zaanstad, met uitzondering van een handjevol doorgaande routes, dient een 30-kilometerzone te worden

* ROSA is voorstander van betaald parkeren in en rond de stadscentra

* Wat ROSA betreft zou een systeem van parkeervergunningen in veel meer woonwijken kunnen worden ingevoerd

 

Lees ook onze speerpunten ZAANS en SOCIAAL,  of lees  het volledige verkiezingsprogramma

Foto:Marjolein Lensink-Neijzing