SOCIAAL


steun voor alle mensen die het moeilijk hebben

betaalbaar prettig wonen voor iedereen

goede spreiding van cultuur en sport over heel Zaanstad

 

11. ROSA en de straat

* Behoud en versterk de bestaande buurtkracht bij binnenstedelijk bouwen

* Buurtbewoners en/of maatschappelijke organisaties mogen plannen indienen voor gebruik van leegstaande gemeentelijke gebouwen of grond

* Taal mag worden teruggebracht in de openbare ruimte, bijvoorbeeld met poëzie en historische gevelreclames

* Gratis openbare toiletten voor iedereen, in heel Zaanstad

 

12. Cultuur

* Cultuur en kunst verspreid door heel Zaanstad en voor iedereen

* Geen duur cultuurcluster, maar versterking culturele structuur rond de Zaan, en behoud Filmhuis De Fabriek op de huidige plaats

* Zaanstad dient een behoorlijk poppodium te hebben, bijvoorbeeld in de Oostzijderkerk

* Bibliotheken of bibliotheekvoorzieningen goed bereikbaar voor alle Zaanse inwoners

* Subsidie alleen voor evenementen die voortkomen uit de Zaanse gemeenschap

 

13. Onderwijs

* Waardeer het vakonderwijs op, onder meer door oprichting van een Zaanse Hogeschool voor de Handen

* Maak Zaanse scholen duurzaam en zorg voor een gezond binnenklimaat

* Het onderwijs werkt nauw samen met jeugdteams, sociale wijkteams, culturele partners en sportverenigingen

* ROSA is voorstander van de brede school, met uitgebreide naschoolse activiteiten, ook voor tieners

* Schoolzwemmen vanaf groep 3 van het basisonderwijs

* Werk in het onderwijs samen met culturele instellingen en orkesten, voor goede cultuureducatie

* ROSA hecht aan de mogelijkheid tot ‘een leven lang leren’

* Bestrijd laaggeletterdheid op meerdere vlakken

 

14. Wonen

* Voorrangsregels voor Zaanse woningzoekenden om de hoge woning-wachttijden te verkorten

* Maak van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden (tijdelijke) woonruimte

* Beschikbare woonruimte lokaal aanbieden en niet langer via Woningnet

* Introduceer Zaanse Hypotheek Garantie voor koopwoningen en gewogen loting bij nieuwbouw )

* Bouw voor de toekomst met woonvormen voor alle doelgroepen, zoals eenpersoonshuishoudens

* Ga bij nieuwbouw eenvormigheid tegen door doelgroepen te mixen en bevorder zo ook sociale samenhang

* Renovatie van woningen heeft de voorkeur boven nieuwbouw en nieuwbouw mag nooit slechts als excuus dienen om meer huur te vragen

* Speculatie met woningen is wat ROSA betreft misdadig en dient bestreden te worden

* Bied een goede (subsidie)regeling voor funderingsherstel en sanering gifgrond

 

15. Gezondheid

* Zeker bij jeugdzorg geldt: voorkomen is beter dan genezen. Zet hier op in

* Laagdrempelige gezondheidscentra door heel Zaanstad, met korte wachttijden

* Het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers heeft wat ROSA betreft grenzen

* Kwetsbare groepen, zoals ouderen en gehandicapten, behoren extra ondersteund te worden door de gemeente en mogen nooit de dupe worden van wetgeving

* Extra geld voor preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld vanuit de gemeente is noodzakelijk

* ROSA is voor vrije verkoop van softdrugs, maar de handel in harddrugs dient streng te worden aangepakt

* Zet in op een verbod op al het vliegverkeer tussen 22:00 en 07:00 uur

* De hoge concentraties aan fijnstof in Zaanstad zijn wat ROSA betreft onaanvaardbaar

 

16. Sport

* Een toegankelijke financiële regeling, waardoor iedereen kan sporten, is belangrijk

* Sportvoorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn en verspreid te liggen over Zaanstad

* Speelplekken en sportveldjes in elke wijk

* Kijk samen met verenigingen hoe sport mogelijk kan worden gemaakt voor gehandicapten en vergoed sportprotheses vanuit de WMO

17. Emancipatie

* Sociale acceptatie en gelijke rechten voor elke Zaankanter

* Bestrijd seksuele intimidatie en geweld op alle fronten

* De gemeente dient netwerk-initiatieven van kwetsbare groepen te ondersteunen

18. Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

* Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet in gevangenissen verblijven en dienen toegang te hebben tot basisvoorzieningen

* Zorg voor goede voorlichting aan Zaanse inwoners bij het opvangen van vluchtelingen

* Vluchtelingen zonder verblijfsstatus dienen toegang te hebben tot onderwijs en psychologische bijstand

19. Welzijn en vrijwilligerswerk

* Ondersteun buurthuizen structureel, ook financieel

Ondersteun, en werk samen met, actieve inwoners met ideeën en initiatieven

* Richt een organisatie op waar vrijwilligers terecht kunnen voor advies, begeleiding, informatie en ondersteuning

* ROSA is voor het krachtig bestrijden van racisme en discriminatie

* Verruim regelingen, waardoor kinderen die in armoede leven mee kunnen doen aan activiteiten, en maak ze ook toegankelijk voor volwassenen

20. Economie en financiën

* Verdeel de pijn bij eventuele noodzakelijke bezuinigingen

* Richt bij  bezuinigingen geen onherstelbare schade aan, zoals bijvoorbeeld bij culturele voorzieningen

* ROSA blijft zich inzetten voor lagere rioolheffingen

 

Lees ook onze speerpunten ZAANS en SOCIAAL,  of lees  het volledige verkiezingsprogramma

Foto:Marjolein Lensink-Neijzing