ZAANS


behoud en koestering van monumenten en erfgoed

ruimte voor alle Zaankanters om mee te denken en te besturen

duurzaam toerisme stimuleren

1. Monumenten

* De Zaanse monumenten vertellen het verhaal van de streek en vormen onze grootste schat, ROSA zet zich voortdurend in voor hun bescherming

* Het historisch landschap dient beschermd en waar mogelijk teruggebracht te worden

* De gemeente dient een goede verstandhouding en samenwerking tussen de verschillende partijen in erfgoedland actief te bevorderen

2. Toerisme

* De tijd van vóór en ná de molens moet beter belicht worden, hierdoor worden meer plekken in de stad interessant om te bezoeken

* Zaanstad moet durven investeren om te voorkomen dat inkomsten uit het toerisme wegvloeien

3. Marketing

* Zaanstad is een arbeidersstad en een centrum van de maakindustrie, nieuwe bedrijven zouden uit die hoek moeten komen

* Meer dan nu zou Zaanstad een fair-tradestad moeten worden

4. Ruimtelijke ordening

* De groene ruimte blijft open en binnen de bebouwing brengen we de oude structuren terug

* Wonen en werken blijven gemengd, maar oude bedrijventerreinen kunnen worden getransformeerd

* We leggen ons niet vast op een aantal te bouwen woningen, maar bouwen alleen waar dat mogelijk is

* Zaanstad is een stad van dorpen en wijken, dat principe moet ook in nieuwbouw worden toegepast

* De nieuwe Omgevingswet, voorzien voor 2021, biedt kansen maar ook bedreigingen en de invoering wordt door ROSA actief gevolgd en beïnvloed

5. Bestuur en dienstverlening

* De gemeentelijke organisatie moet zich niet langer sturend, maar dienstbaar opstellen

* Laagdrempelig democratie, zoals bijvoorbeeld wijkraden, dient alle ruimte te krijgen

* Overleg met buurgemeentes en andere overheden hoeft niet te worden vormgegeven in ondoorzichtige en ondemocratische nieuwe bestuurslagen

6. Openbare orde en veiligheid

* Versterking van sociale netwerken werkt preventief

* De aanpak van zogenaamde ondermijnende criminaliteit mag niet leiden tot stigmatisering

* De wet BIBOB kan ook op andere dan alleen horecazaken worden toegepast

* Inzet van geweld van overheidswege moet worden voorkomen, gepast zijn, en geen diereninzet kennen

7. Privacy en digitalisering

* Aan privacyregels moet streng de hand worden gehouden en iedere gemeentelijke dienst of partner dient zich hiervan bewust te zijn

* De gemeente dient zich voortdurend bewust te zijn van de kwetsbaarheid van systemen en zich tegen misbruik en indringers te beschermen

* ROSA geeft de voorkeur aan fysieke surveillance boven cameratoezicht

* In een wereld die snel digitaliseert, zal Zaanstad altijd oog moet houden voor, en faciliteiten bieden aan, mensen die hieraan niet willen of kunnen meedoen

 

Lees ook onze speerpunten ZAANS en SOCIAAL,  of lees  het volledige verkiezingsprogramma

Foto:Marjolein Lensink-Neijzing