Samenvatting Verkiezingsprogramma 2022


Voorwoord

ROSA bestaat al bijna dertig jaar. We zijn een onafhankelijke, linkse partij die een groot hart heeft voor de schoonheid van de Zaanstreek. ROSA heeft geen last van onderlinge ruzies of afsplitsingen en we lopen ook niet de hele tijd op andere partijen te mopperen. We gaan vrolijk onze eigenwijze weg.

De afgelopen vier jaar zat ROSA in het college. Natasja Groothuismink was onze wethouder. Ze heeft de Dierenwelzijnsnota sterk verbeterd en ervoor gezorgd dat het Zaanse erfgoed een grotere rol speelt in de plannen voor de stad. In de zoektocht naar een nieuwe plek voor de school in Kogerveld liet ze zien hoe echte participatie werkt.

Maar er is nog veel te doen! De Coronacrisis heeft nog maar eens heel duidelijk gemaakt dat er veel ongelijkheid is in de wereld, en dus ook in Zaanstad. En de klimaatcrisis zal ons allemaal raken, als we niet snel grote maatregelen nemen. Dat moet op een eerlijke manier gebeuren. Ondertussen zoeken onze jongeren naar een betaalbare woning en kunnen we de enorme berg auto’s nergens meer kwijt.

Allemaal problemen waar ROSA duidelijke ideeën over heeft. U leest erover in ons verkiezingsprogramma. Het is onderverdeeld in drie hoofdstukken die precies aangeven wat voor ROSA de belangrijkste begrippen zijn: Zaans, groen en sociaal.

Dit is een samenvatting van ons programma.
De volledige tekst vindt u hier: De Zaanse Stem – verkiezingsprogramma 2022


ZAANS

Koester en bescherm (ook) de jonge monumenten

Breng de oude verkaveling (inclusief de sloten) terug bij ​herinrichting

Geen ‘rijken’ binnenhalen, maar onze eigen ‘rijken’ behouden

 

1. Monumenten

* ROSA is de monumenten- en erfgoedpartij van Zaanstad. Van de kreekrug van Assendelft tot het Hembrugterrein en heel veel daar tussenin, ROSA heeft ervoor gezorgd dat het er nog is. En dat blijven we doen.

* Als er meer wordt gebouwd, moet het erfgoed nog beter worden beschermd. En ook het ‘jonge’ erfgoed: de sociale woningbouw van vóór de Tweede Wereldoorlog en de panden van daarna, uit de periode van de wederopbouw.

* Soms is een pand geen monument, maar is het wel belangrijk voor het straatbeeld. ROSA heeft ervoor gezorgd dat zo’n pand ‘beeldbepalend’ kan worden. Dan mag het worden verbouwd als de uitstraling maar hetzelfde blijft. Ook straatmeubilair of stukjes openbaar groen kunnen beeldbepalend zijn!

* Het landschap van de Zaanstreek is uniek. Helaas is er al veel van verloren gegaan. ROSA wil het behouden waar het nog bestaat, en terugbrengen waar dat kan.

* ROSA vindt dat de erfgoedverenigingen en –musea ondersteund moeten worden door de gemeente – ook Vereniging De Zaansche Molen. Op de Zaanse Schans moet het erfgoed worden beschermd en onderhouden, dat belang is groter dan dat van de ondernemers. ROSA ondersteunt het beleid van de Stichting Zaanse Schans.

* De afdeling monumenten van Zaanstad heeft het druk en daar mag dus best personeel bij.

2. Toerisme

* De Zaanstreek heeft een boeiende en unieke geschiedenis van maar liefst 25 eeuwen. We hoeven daar niets bij te verzinnen om interessant te zijn voor bezoekers.

* Wel kunnen we toeristen en dagjesmensen beter verspreiden over de stad. Het verhaal van de Zaanstreek is op meer plekken te beleven dan we nu laten zien.

* Het liefst heeft ROSA dat onze bezoekers komen met de trein en hier dan gaan wandelen of fietsen. Ook zouden ze een paar dagen moeten blijven, om het milieu zo min mogelijk te belasten.

* Dat zorgt ook voor werk, want bezoekers willen graag mensen ontmoeten. Onderwijs in de talen en (lokale) geschiedenis is belangrijk.

* Met Amsterdam heeft de Zaanstreek altijd een vrolijke haat-liefde-verhouding gehad. Wat ROSA betreft blijft dat zo!

3. Marketing

* Het Zaans is al bijna verdwenen, laten we dan in elk geval het Nederlands koesteren. Pas op met teveel Engelstalige onzin!

* Al eeuwenlang is de Zaanstreek een plek van maakindustrie. Er is veel kennis en vakmanschap aanwezig. Dat moet niet verdwijnen! Niks mis met nieuwe technieken, maar onze ‘gouden handjes’ blijven de basis.

* In Zaanstad worden veel voedingsmiddelen van over de hele wereld verwerkt. Die volledige handel zou eerlijk moeten worden – of, om het eens in het Engels te zeggen, ‘fairtrade’.

* Wat ROSA betreft hoeft Zaanstad geen nieuwe inwoners aan te trekken – die komen vanzelf wel en zijn dan hartelijk welkom. Beter is het om onze eigen jeugd hier een fijn plekje te bieden.

4. Ruimtelijke ordening

* Zaanstad bestaat uit een stadje en zes dorpen. Dat moet zichtbaar blijven. De groene ruimte eromheen houden we open.

* ROSA wil geen industriegebied in de Wijkermeerpolder.

* We bouwen niet meer woningen dan we goed kwijt kunnen, en we houden voldoende bedrijven in de stad om de eigen inwoners werk te bieden. Oude bedrijventerreinen kunnen (deels) veranderen in woonwijken als dat niet ten koste gaat van banen.

* Wonen en werken bestaan in Zaanstad naast elkaar en dat moet zo blijven. Bij overlast wil ROSA in gesprek met de bedrijven. Er is steeds meer mogelijk op het gebied van geluid en geur.

* Dorpen en wijken moeten voldoende voorzieningen hebben: een school, winkels, een gezondheidscentrum en (vooral!) een buurthuis. Zo bevorder je ‘buurtkracht’ en maak je de stad prettig om in te wonen voor iedereen.

* ROSA wil beter kijken welke winkels we wel (of juist niet) op bepaalde plaatsen willen hebben. Dat heet ‘brancheringsbeleid’ en het kan helpen om de stad leuker, schoner en gezonder te maken.

* De oevers van de Zaan worden gelukkig steeds beter bereikbaar, maar er zijn nog veel meer plekken waar dat kan. De harde wallekanten zouden vervangen moeten worden door ‘zachte’, natuurvriendelijke oevers.

* Het plan van Zaans Erfgoed voor een historische scheepswerf wordt door ROSA ondersteund.

* Bij nieuwbouw moeten de oorspronkelijke sloten zo veel mogelijk teruggebracht worden. Via het water trek je de natuur de stad in.

* Zaanstad is een stad in het veen. Dat veen moet beschermd blijven en zo veel mogelijk worden teruggebracht waar het is verdwenen.

*De polder Westzaan mag vernat en verbrakt worden.

*Recreatie kan alleen op plekken waar de natuur er niet onder lijdt; dat is vooral langs de randen.

* De Omgevingswet gaat heel veel veranderen als hij dit jaar eindelijk wordt ingevoerd. Ten goede, maar misschien ook ten kwade. ROSA let hier goed op en blijft kritisch.

* Participatie van inwoners blijft moeilijk. Niet alleen doordat de gemeente het niet goed doet, ook omdat inwoners er vaak te hoge verwachtingen van hebben. Participeren betekent niet dat je altijd je zin krijgt. Er moeten duidelijke regels voor komen, in een zogenaamd Participatieprotocol. Belangen van een enkeling mogen de stad niet ‘op slot’ zetten, maar rechten dienen te allen tijde te worden gerespecteerd.

5. Bestuur en dienstverlening

* De afgelopen jaren is Zaanstad beter geworden in het contact met de inwoners. Maar we zijn er nog niet. Heldere taal, toegankelijke websites en begrijpelijke brieven zijn erg belangrijk.

* De gemeente, haar bestuurders en alle ambtenaren dienen zich te realiseren dat ze er zitten voor de burgers – en niet andersom.

* ROSA is voorstander van ‘kleinschalige democratie’ in de vorm van wijk- en dorpsraden met een eigen budget voor verbeteringen in de omgeving.

* Onder leiding van ROSA is er een programma opgesteld om de Zaanse jeugd te laten kennismaken met politiek op het stadhuis. Daar gaan we onverminderd mee door. Een Jeugdraad of Kinderburgemeester kunnen ook heel nuttig zijn.

* Zaanstad maakt deel uit van een aantal regionale organisaties, waaronder de Vervoersregio en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit zijn grote en invloedrijke clubs die niet echt democratisch gecontroleerd (kunnen) worden. Daar is ROSA uiterst kritisch op.

6. Openbare orde en veiligheid

* Ga altijd uit van de menselijke maat.

* ROSA wil de wijkagent terug, als ogen en oren van de wijk.

* Houd kwetsbare jongeren weg van de criminaliteit door ze in een vroeg stadium te benaderen.

* Ondermijning (waar de onderwereld zich mengt met de bovenwereld) is een probleem en een gevaar voor de democratie. Maar de bestrijding ervan moet niet ten koste gaan van het ‘gewone’ politiewerk.

* Preventief fouilleren kost veel menskracht, helpt niet echt en verpest de sfeer in de stad.

* De wet BIBOB, die de financiën van ondernemers onderzoekt, kan wat ROSA betreft vaker worden ingezet. Vooral de vastgoedjongens moeten goed in de gaten gehouden worden.

* ROSA wil liever niet de ME zien binnen de grenzen van Zaanstad. De inzet van honden en paarden is zowel mens- als dieronvriendelijk, dus daar zijn we tegen.

* Sinds kraken strafbaar werd, is de woningnood niet bepaald afgenomen. ROSA pleit voor terughoudendheid in het optreden tegen krakers, binnen de grenzen van de wet.

* ROSA spreekt zich uiteraard uit tegen elke vorm van discriminatie en onderdrukking. Ook in de gemeenteraad, als daar weer eens dubieuze teksten klinken.

7. Privacy en digitalisering

* Zaanstad moet heel secuur omgaan met de gegevens die van de inwoners worden verzameld en die zeker niet zomaar met iedereen delen.

* Hierover moet verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad. En als het misgaat, moet dat onmiddellijk worden gemeld.

* ROSA is geen voorstander van cameratoezicht. De inbreuk op de privacy van alle inwoners is enorm, terwijl de resultaten vaak tegenvallen. Toezicht door mensen, ambtenaren of bijvoorbeeld winkeliers, werkt veel beter.

* Zaanstad mag haar inwoners niet bespioneren, ook niet op de sociale media.

* De wereld wordt snel digitaler. Toch vindt ROSA dat Zaanstad rekening moet blijven houden met mensen die daarin niet mee willen of kunnen gaan.

GROEN

Velden en bermen vol inheemse bomen, struiken en ​bloemen

De teloorgang van ons veen stoppen – en terugdraaien! ​

Schiphol moet krimpen

8. Klimaat

* Zet nú grote stappen om de gevolgen van de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

* ‘Alle Zaankanters molenaar’: Laat Zaanse inwoners zo veel mogelijk mee profiteren van de opbrengsten van wind- en zonprojecten.

* Overstappen van dierlijke naar plantaardige voeding levert een flinke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering; via een bewustwordingscampagne informeren wij Zaanse inwoners hierover.

* Zet in op een betere samenwerking tussen de gemeente en lokale energie-organisaties, zoals de Zaanse Energie Koöperatie.

* Openbare voorzieningen en maatschappelijk vastgoed dienen zo snel mogelijk klimaatneutraal gemaakt worden.

* Het huidige warmtenet mag pas worden uitgebreid als er een goed alternatief is voor de huidige biomassacentrale.

* Er moet scherp worden toegezien op de uitstoot en milieuvergunningen van de Zaanse industrie.

* Richt een fonds op waarmee Zaanse sociale huurwoningen versneld verduurzaamd kunnen worden, waarbij de bewoners de investering terugbetalen via hun (zelfs lagere!) energierekening.

* Kernenergie is en blijft uit den boze in Zaanstad.

* Aanpassingen aan het veranderende klimaat, zoals overvloedige regenval en hitte, hebben hoge prioriteit.

9. Milieu en groen

* ROSA wil dat Zaanstad streeft naar gezonde luchtkwaliteit, minstens volgens de normen die door de WHO (World Health Organization) zijn vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat vervuilende (diesel)auto’s, bestelbussen, vrachtwagens en scooters uit de stadskernen geweerd dienen te worden.

* Zaanstad moet in alle uitingen en overleggen rond luchtvaart bescherming van de inwoners voorop stellen. De gezondheid van Zaanse inwoners is hierbij leidend.

* Om stikstofuitstoot terug te dringen moeten we komen tot aanpak bij de bron: er moet simpelweg veel minder stikstof worden uitgestoten. We moeten af van ‘oplossingen’ waarbij stikstofemissierechten, oftewel de hoeveelheden stikstof die de industrie wettelijk uit mag stoten, mag worden verhandeld.

* Onze veenweidegebieden stoten wegens bodemdaling veel CO2 uit en de hier voorkomende weidevogels en inheemse planten zijn in gevaar. Het verbrakken (onder water zetten met halfzoet water) van deze gebieden zien wij als belangrijke oplossing.

* ROSA streeft binnen Zaanstad naar een zo groot mogelijke biodiversiteit, met een verscheidenheid aan inheemse bloemen, planten, struiken en bomen.

* Er moeten meer schooltuinen komen voor de Zaanse jeugd.

* Maak een alomvattend ecologisch plan, waarin is opgenomen wat de huidige stand van zaken is op het gebied van flora en fauna én waarin staat welke maatregelen we gaan nemen om de biodiversiteit te vergroten.

10. Dierenrechten

* Wij zijn blij met de geactualiseerde Dierenwelzijnsnota en het uitvoeringsplan, dat jaarlijks samen met de relevante organisaties uit Zaanstad wordt besproken.

* Dierenrechten dienen in de nieuwe Omgevingswet stevig verankerd te worden.

* Bij vergunningverlening voor evenementen dienen de ecologische belangen en de dierenrechten zwaar meegewogen te worden.

* Gelukkig is er na onze jarenlange strijd eindelijk een verbod op vuurwerkshows in de parken. Maar wij blijven ons inzetten voor een algeheel vuurwerkverbod.

* Jacht op dieren vinden wij barbaars.

* Boeren moeten in staat gesteld worden om biologisch te boeren en om hun boerenbedrijf voor meerdere functies te gebruiken.

* Voor dieren in de wei is het noodzakelijk dat ze kunnen schuilen in hete zomers en bij zware regenval. Hierbij moeten we wel voorkomen dat het landelijk gebied verrommelt.

* ROSA wil een verbod op commerciële handel in gezelschapsdieren binnen heel Zaanstad en er dient een campagne te komen om impulsaankopen te voorkomen.

* Zet, zowel binnenstedelijk als in de veenweidegebieden, actief in op de bescherming van bedreigde dier- en plantsoorten, bijvoorbeeld middels ecologisch verantwoord maaibeleid, paddentunnels en voldoende nectar- en stuifmeelleverende planten.

11. Verkeer en Vervoer

* Voor ROSA is overlast door auto’s geen reden om hier meer ruimte voor te scheppen, liever bieden wij betaalbare, aantrekkelijke alternatieven aan.

* Straten dienen weer aangename verblijfsgebieden te worden, geen snelwegen voor de jacht naar ´ergens anders´.

* ROSA pleit al jaren voor de oprichting van een stadsdistributiecentra, waardoor de stad niet meer overbelast zal worden met groot vrachtverkeer ten behoeve van de toelevering aan winkels en bedrijven. Vanuit deze centra zal met elektrisch vervoer verder gedistribueerd worden.

* De gemeente dient een actief beleid te voeren om het aantal hindernissen voor rolstoelers en slechtzienden op de openbare weg te doen afnemen. Ook het reguliere openbaar vervoer dient zo te worden aangepast dat gehandicapten en ouderen er makkelijker gebruik van kunnen maken.

* ROSA wenst uitbreiding van het fietspadennet en een adequaat onderhoud daarvan, alsmede een betere verkeersregeling voor fietsers.

* Er dienen meer bewaakte fietsenstallingen te komen bij elk station en in het stadscentrum.

* ROSA is voor het stimuleren van goederen- en personenvervoer over water. Om die reden vinden wij het belangrijk dat er goede dienstregelingen voor personenvervoer ontstaan op zowel de Zaan als op de verbinding Zaandam-Amsterdam.

* ROSA is voor een nachtelijke treinverbinding tussen Amsterdam en Zaanstad, zeker in het weekend.

* Uitbreiding van het aantal buurt- of belbussen met diensten op aansluitende overstapplaatsen vindt ROSA noodzakelijk, net als goede openbaarvervoersmogelijkheden vanuit diverse woonkernen naar het Zaans Medisch Centrum, het crematorium en de overige Zaanse openbare instellingen.

* Het treinverkeer moet wat ROSA betreft van Zaandam tot voorbij Zaandijk ondergronds. Dit lost ook gelijk de problematiek van het openstellen van de busbrug op en ontlast Westerkoog van veel verkeer door de wijk.

* ROSA vindt dat iedere uitbreiding van het wegennet in Zaanstad kritisch dient te worden bekeken. Doortrekking van de A8 naar de A9 zien wij niet als oplossing voor de bestaande problemen.

* Zaanstad dient, waar mogelijk, een dertig-kilometergebied te worden.

* ROSA vindt dat er op diverse plaatsen rond Zaanstad transferiums en meer carpoolplaatsen dienen te worden aangelegd.

* Bij binnenstedelijke nieuwbouw moet het parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein plaats vinden.

 


SOCIAAL

Armoede tast de sociale structuur van de stad aan. Zet vol in op ​bestrijding en preventie

Het percentage sociale huur bij nieuwbouw moet omhoog

Wijken en dorpen staan centraal, de wijkraden terug

12. ROSA en de straat

* Behoud en versterk de kracht van buurten en wijken: sluit bij binnenstedelijke bouw nauw aan bij de bestaande structuren en laat dit, waar deze ontbreken of verloren zijn gegaan, in de planologie weer leidend zijn.

* Juist in straten waar overlast wordt ervaren zouden we onze buurten weer op moeten eisen. De gemeente dient Zaankanters die de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen buurt te ondersteunen.

* Buurtbewoners en maatschappelijke organisaties mogen plannen indienen voor gemeentelijke gebouwen en gronden die langdurig niet gebruikt worden.

* Het bouwen van voorzieningen, groen en recreatiemogelijkheden moet in nieuwe ontwikkelingen gelijk opgaan met de woningbouw.

*Spelen en elkaar buiten opzoeken moet op meer plekken mogelijk worden gemaakt voor de jeugd in elke leeftijdsgroep.

* Geef specifiek aandacht aan het terugbrengen van taal in de openbare ruimte, bijvoorbeeld met ‘straatpoëzie’.

* ROSA pleit voor goed bereikbare, gratis, openbare en genderneutrale toiletten in heel Zaanstad.

13. Cultuur

* Kunst en cultuur beoefenen én beleven dient verspreid over Zaanstad voor jong en oud bereikbaar te zijn.

* De gemeente mag geen financieel onderscheid maken tussen professionele cultuurmakers en amateurkunst.

* Zorg voor drempelloze toegang voor burgers die zelf iets willen organiseren.

* Zaanstad dient zo snel mogelijk een goed functionerend poppodium te hebben op een centrale, bereikbare plek in de stad.

* ROSA is voor behoud van De Groote Weiver op de huidige plek in Wormerveer. Indien dit echt niet lukt moet er een minimaal gelijkwaardige plek komen in Zaanstad Noord.

* Amateurkunst wordt in Zaanstad vaak op hoog niveau beoefend; de gemeente moet ter behoud of uitbreiding hiervan voldoende middelen ter beschikking stellen.

* Bibliotheken zijn belangrijk in de strijd tegen laaggeletterdheid. Elke Zaanse wijk zou (weer) zijn eigen bieb moeten hebben.

* Het organiseren van evenementen zonder winstoogmerk door de niet-professionele Zaanse burgers dient betaalbaar te blijven. Met name evenementen en festivals die voortkomen uit de Zaanse gemeenschap zouden gesubsidieerd moeten worden.

* Evenementen en festivals dienen niet te zorgen voor onaanvaardbare overlast, noch voor de mens noch voor de natuur.

* ROSA vindt dat feestjes vooral leuk zijn als ze vanuit de stad ontstaan, en niet vanuit het stadhuis. Bovendien zijn ze dan ook vaak veel goedkoper.

* Het college zou zich wél hard moeten maken voor het in ere herstellen van Pinksterdrie: onze enige, exclusief Zaanse feestdag.

14. Onderwijs

* Wat ROSA betreft kiezen we nadrukkelijk voor een opwaardering van het vakonderwijs middels het oprichten van wat ROSA de ´Hogeschool voor de Handen´ heeft genoemd.

* ROSA is voor een goed binnenklimaat en duurzame bouw van kleinschalige basisscholen, gecombineerd met buurtcentra, faciliteiten voor buiten- en naschoolse opvang en andere buurtvoorzieningen.

* De schoolpleinen zijn groen: voorzien van bomen, struiken en ander groen om in en op te spelen.

* Kinderen gaan (bij voorkeur) in hun eigen wijk, lopend of fietsend, naar school en de gemeente bevordert dit actief.

* Het onderwijs werkt nauw samen met het Jeugdteam, het Sociaal Wijkteam, culturele instellingen, sportverenigingen en andere partners.

* Huiswerkbegeleiding, bijles en/of examentraining moeten goed gefaciliteerd en voor alle kinderen toegankelijk zijn, ook voor kinderen uit de wijk die elders naar school gaan.

* Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Dit bereiken we door extra te investeren in de gebieden en op de scholen waar dat nodig is.

* Voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven is een goede voorbereiding op de basisschool. Stimuleer ouders om hun kinderen hieraan deel te laten nemen.

* Het vak van leraar dient aantrekkelijker gemaakt te worden. Niet alleen door een hoger salaris maar ook door goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

* Aandacht voor diversiteit in brede zin hoort in het onderwijs thuis. Hieronder vallen lessen over de verschillende godsdiensten en wereldbeschouwingen, goede informatie over lhbtiq-bewustwording en heldere voorlichting over risico’s van (verslavende) middelen of gebruiken, sexting en criminele uitbuiting.

* Ieder Zaans kind zou minimaal één keer tijdens de schooltijd het stadhuis moeten bezoeken en les krijgen over (lokale) democratie.

* Zwemlessen zijn noodzakelijk in een waterrijke omgeving. Schoolzwemmen moet weer ingevoerd worden.

* ROSA vindt het belangrijk dat kinderen de natuur van nabij leren kennen en gunt daarom iedere Zaanse scholier het plezier van een schooltuintje. Daarvoor is een uitbreiding van het aantal schooltuinen noodzakelijk.

* Voor goede cultuureducatie dient het onderwijs samen te werken met de verschillende culturele instellingen, orkesten en andere uitvoerenden in de stad.

* Onderwijs Zaanse kinderen ook over het erfgoed van de streek, inclusief excursies.

* De laaggeletterdheid in Zaanstad is hoog. Taalonderwijs moet in elke wijk en op een kwalitatief goed niveau worden aangeboden.

* De gemeente dient ervoor zorg te dragen dat al haar uitingen (brieven, publicaties, websites) in begrijpelijke taal zijn opgesteld.

* ROSA is voorstander van een gezamenlijke aanpak van leerplichtambtenaren, onderwijs en zorg om schoolverzuim zo snel mogelijk te signaleren en te onderzoeken wat er aan de hand is.

15. Wonen

* Iedereen heeft recht op, kwalitatief goede, woonruimte. Door een aantal concrete maatregelen, zoals vergroting van het aanbod en de introductie van aanvullende voorrangsregels, kan met name de positie van Zaanse starters en doorstarters worden verbeterd.

* Wonen moet betaalbaar zijn en blijven.

* ROSA wil de daarvoor bestemde bedrijfsterreinen sneller transformeren naar een bestemming wonen of wonen en werken. Leegstaande panden kunnen worden omgebouwd tot (tijdelijke of juist permanente) huisvesting. De gemeente moet hier een actief beleid op voeren.

* Transformatie naar wonen mag niet ten koste gaan van arbeidsplekken: houdt de balans!

* En andersom: het onttrekken van woonruimte ten behoeve van bedrijven en AirBnB dient evenzeer te worden bestreden.

* Faciliteer creatieve woonoplossingen en projecten, zoals particuliere
wooncorporaties, ecologische zelfbouw en tijdelijk woningdelen.

* Op nieuwbouwlocaties dient minimaal 40% sociale huurwoningen worden gebouwd.

* Woningbouwverenigingen moeten vasthouden aan hun woningbezit en dit meer dan nu onderhouden en aanpassen aan de moderne milieu-eisen.

* Geef in plaats van vrije loting van nieuwbouw-koopwoningen voorrang aan Zaanse huishoudens die een sociale huurwoning achterlaten, gevolgd door Zaanse huishoudens die een huurwoning in de vrije sector of een goedkope koopwoning achterlaten.

* ROSA pleit voor de invoering van zelfbewoningsplicht. Een woning kan pas in de verkoop nadat de koper er minimaal 5 jaar zelf heeft gewoond. Dit voorkomt speculatie en sluit huisjesmelkerij en illegale verkamering uit. Breidt het verbod op verkamering uit over de hele gemeente.

* Er dienen in iedere buurt voldoende voorzieningen te zijn die het woongenot stimuleren en de sociale samenhang en gezondheid bevorderen.

* In het woningbouwbeleid dient ruimte te zijn en te blijven voor andere dan de traditionele woonvormen, zoals ‘klaine hoissies’, ecowoningen, woningen voor één en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen voor senioren.

* Eenvormigheid van woonbuurten dient te worden tegengegaan door gevarieerde bouw te stimuleren en te ondersteunen, waarbij wél alle woonvormen door elkaar heen worden gebouwd.

* In appartementencomplexen moet worden gestreefd naar het mixen van doelgroepen zoals (startende) jongeren, ouderen, kwetsbaren en statushouders.

* De gemeente dient haar ‘zorgbudget’ goed te benutten: een dubbeltje geïnvesteerd in welzijn bespaart vaak een euro aan zorg en tien euro aan wonen.

* ROSA geeft de voorkeur aan renovatie van woningen boven sloop of vervangende nieuwbouw. Nieuwbouw kan alleen plaatsvinden als woningen in zeer slechte staat verkeren of bij hoge uitzondering als er veel woningen kunnen worden toegevoegd.

* ROSA blijft zich actief inzetten voor het behoud van de vooroorlogse buurten en zou graag zien dat een fors aantal worden aangemerkt als monument of als beeldbepalende panden.

* De gemeente Zaanstad dient een leegstandsregister bij te houden en bij langdurige leegstand woningen of bedrijfspanden te vorderen. Speculatie met woningen is wat ROSA betreft een misdaad en dient met alle mogelijke middelen bestreden te worden.

* Een goede subsidieregeling en constante aandacht voor de grenenpalenpest is zeer noodzakelijk.

* Bewoners mogen nooit financieel de dupe worden van gif in de bodem onder de huizen. ROSA is in principe voor volledige sanering en niet voor korte termijnoplossingen.

16. Gezondheid

* Corona maakte pijnlijk duidelijk hoe slecht ons zorgstelsel is ingericht op een pandemie. Het is tijd voor een nieuwe balans, niet voor teruggaan naar het oude normaal.

* Steeds meer mensen hebben steeds zwaardere zorg nodig. Dat vraagt om bijsturen. Vooral door nu echt volop in te zetten op het bevorderen van positieve gezondheid en inzetten op preventie.

* ROSA staat voor vertrouwde gezichten in de zorg en duurzame relaties.

* Innovatie in jeugdzorg en goede samenwerking tussen specialisten en Jeugdteams is erg belangrijk, net als samenwerking tussen zorg en onderwijs.

* We zetten in op het bevorderen van gezondheid en ontwikkelingskansen van kinderen in brede zin, zoals tegengaan van armoede, stimuleren van sport en zorgen voor veilige fietsroutes naar scholen en sportparken.

* Het jongerenwerk is een belangrijke spil in de preventie. Laagdrempelig en toegankelijk, niet voor, maar mét de jongeren. In iedere wijk, in ieder dorp. Daartoe is het belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn.

* Extra geld vanuit het Rijk is hard nodig. (Landelijke) financiële tekorten mogen nooit een belemmering zijn om goede zorg aan onze jeugd te leveren.

* Niemand mag ooit worden uitgesloten van de gezondheidszorgvoorzieningen in Zaanstad. Op lokaal niveau streeft ROSA naar goed gespreide, laagdrempelige eerstelijnsvoorzieningen in wijkgezondheidscentra verspreid over heel Zaanstad.

* Preventief gezondheidsbeleid dient in alle beleidsontwikkelingen van de gemeente, met name op het gebied van ruimtelijke ordening, betrokken te worden.

* ROSA is voorstander van een beleid dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving laat wonen. Hierbij kan echter niet enkel uitgegaan worden van inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten begeleid worden en kunnen terugvallen op professionele zorg.

* Goede mantelzorgondersteuning in de vorm van dagopvang, logeerplekken en hulp thuis moet gefaciliteerd worden om mantelzorgers die daar behoefte aan hebben te ontlasten.

* Om te zorgen dat mensen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen, zullen ook voorzieningen op wijkniveau moeten blijven en, waar nodig, verbeterd worden.

* Het personeel in de gezondheidszorg moet goed worden voorgelicht over de specifieke achtergronden van hun cliënten om zo vooroordelen of een verkeerde behandeling te voorkomen.

* De gemeente Zaanstad moet voldoende financiële ondersteuning bieden aan preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling, alsmede aan de hulpverlening en het eventueel verzorgen van huisvesting voor slachtoffers.

* Structurele scholing van professionals en vrijwilligers is nodig om mishandeling en huiselijk geweld tijdig te signaleren.

* Dak- en thuislozen dienen zoveel mogelijk een eigen woonplek te krijgen. Kortdurende opvang blijft daarnaast als noodoplossing belangrijk.

* ROSA is vóór regulering van de wietteelt naast een strenge aanpak van de criminele drugshandel.

17. Sport

* Er moet een goede, toegankelijke financiële regeling zijn voor mensen die willen sporten, bijvoorbeeld met een ‘Stadspas’.

* Sportvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en verspreid liggen over de hele stad. Ze dienen multifunctioneel te worden aangelegd en dagelijks toegankelijk te zijn, zodat ze optimaal kunnen worden benut.

* Speelplekken, openbare sporttoestellen en sportveldjes moeten in iedere wijk voldoende aanwezig zijn.

* Zwemmen in open water, zoals de Jagersplas en delen van de Zaan (buiten de vaarroutes) dient aantrekkelijk gemaakt worden.

* ROSA is alert op signalen vanuit sportclubs die wijzen op het pesten, uitsluiten of discrimineren van de leden. Iedereen moet vrij en onbevangen kunnen sporten binnen Zaanstad, ongeacht leeftijd, afkomst, religie, handicaps, genderidentiteit of geaardheid.

* De gemeente kan het onderwijs ondersteunen en samen optrekken om meer sportactiviteiten aan kinderen aan te bieden.

* Bewegen is belangrijk voor ouderen. De gemeente moet initiatieven hiertoe stimuleren en indien nodig ondersteunen. Bewegingsactiviteiten voor ouderen moeten in elke wijk toegankelijk zijn.

* Sport dient voor gehandicapten bereikbaar en betaalbaar te zijn.

18. Emancipatie

* ROSA staat voor sociale acceptatie en gelijke rechten voor iedereen, waarbij zaken als geslacht, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, genderidentiteit, afkomst, handicaps en leeftijd geen, of zo min mogelijk, een belemmerende factor mogen zijn bij het volwaardig meedraaien in de samenleving.

* Een inclusieve, diverse arbeidsmarkt vinden wij vanzelfsprekend.

* Een aandachtspunt van alle gemeentelijke diensten zou het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en geweld moeten zijn.

* ROSA is van mening dat de gemeente netwerkinitiatieven van kwetsbare groepen waar mogelijk actief zou moeten faciliteren, ondersteunen en onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners moet brengen.

19. Vluchtelingen

* Mensen die van huis en haard wegvluchten, alles achterlatend wat hun vertrouwd en dierbaar is, moet je volgens ROSA op een humane manier opvangen en huisvesten.

* Zaanstad dient te zorgen voor goede en consistente voorlichting aan haar burgers over de achtergronden van vluchtelingen en asielzoekers en zorgt omgekeerd voor voorlichting over de Nederlandse en Zaanse cultuur aan de nieuwkomers. Dit kan in samenwerking met de relevante organisaties.

* De gemeente stimuleert en faciliteert een zo snel mogelijke integratie van vluchtelingen.

20. Welzijn en vrijwilligerswerk

* ROSA is voor een structurele ondersteuning in de vorm van professionals in buurthuizen en een goede begeleiding vanuit de gemeente.

* Investeer in ondersteuning van vrijwilligers en zorg voor een omslag binnen de gemeente zelf als het gaat om samenwerken met actieve, Zaanse burgers.

* Vanwege het belangrijke werk van vrijwilligers is het loket zoals we dat nu hebben in de vorm van ‘Zaankanters voor elkaar’ wat ROSA betreft onmisbaar.

* Armoede en schulden moeten zoveel mogelijk voorkomen en bestreden worden.

* ROSA is voorstander van lokale experimenten met een basisloon.

21. Economie

* Mensen in de bijstand worden vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid geholpen, samen met hen wordt een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt, bijvoorbeeld richting werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding of zorg.

* Het zou goed zijn om de voorwaarden creëren waarmee de Zaanse voedingsmiddelenindustrie zich tot een fairtrade-industrie kan ontwikkelen.

* De Zaanse maakindustrie en de bouw kunnen worden gefaciliteerd door een beter (praktijk)scholingsaanbod via de Hogeschool voor de Handen.

* Zaanstad moet ernaar streven vooral de duurzame toerist binnen te halen en diens verblijfsduur binnen de gemeente te verlengen.

* Kleinere en verouderde industriegebiedjes kunnen worden getransformeerd ten gunste van woningbouw.

* Bedrijven in hogere milieucategorieën dienen te worden geweerd van de oudere bedrijfsterreinen en een plaats te vinden aan de randen van Zaanstad.

* ROSA wil gunstige voorwaarden creëren voor de instandhouding van de weekmarkten.

* Een kwaliteitsverbetering van het winkelaanbod, alsmede van de fysieke omgeving van die winkels, zal gunstige effecten hebben op de bezoekersaantallen en de werkgelegenheid in de detailhandel. Dit kan bijvoorbeeld door hier actief beleid op te voeren.

22. Financiën

* Zaanstad is voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage vanuit het Rijk. Voor het almaar groeiende takenpakket krijgen wij niet voldoende geld. ROSA is een voorstander van een onophoudelijke, sterke lobby naar het Rijk, samen met de andere steden en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), om deze problematiek op de kaart te houden.

* Als er bezuinigd moet worden, dient de pijn zorgvuldig verdeeld te worden. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat er geen besluiten worden genomen die niet meer, of heel moeilijk, te herstellen zijn als er weer meer geld beschikbaar komt.

* De Zaanse, te hoge, rioolheffing kan wat ROSA betreft omlaag.

* Aan het ruimhartige kwijtscheldingsbeleid bij gemeentelijke belastingen moet niet getornd worden.

 


Lees (en download) ook
het volledige verkiezingsprogramma

Kunstwerken:Kinga Wieczorek