GROEN


Velden en bermen vol inheemse bomen, struiken en ​bloemen

De teloorgang van ons veen stoppen – en terugdraaien! ​

Schiphol moet krimpen

8. Klimaat

* Op het gebied van CO2-reductie moet Zaanstad veel snellere stappen maken en ook de inwoners overtuigen om een bijdrage te leveren

* Huiseigenaren worden actiever geïnformeerd over de mogelijkheden om energie-neutraal te worden

* Het huidige warmtenet wordt niet uitgebreid door middel van voeding met houtachtige biomassa. Pas als er een duurzaam alternatief voorhanden is, willen wij hierover praten

* Ook op uitstoot- en milieuvergunningen van (industriële) biomassa’s moet scherp worden toegezien

* Richt een fonds op om de verduurzaming van Zaanse sociale huurwoningen een belangrijke impuls te geven

* ROSA wil de verharding in de openbare ruimte met 30 procent terugbrengen

* Om particulieren aan te moedigen bij te dragen aan betere afwatering, pleit ROSA voor een korting op de rioolheffing bij tuinen met een kleiner percentage tuintegels

* ROSA is groot voorstander van vernatting en verbrakking van de veenweidegebieden, o.a. om het vrijkomen van CO2 alhier terug te dringen

9. Milieu en Groen

* Er dienen milieuzones te komen voor het wegverkeer

* Zaanstad moet minstens gaan voldoen aan de strengste normen voor luchtkwaliteit; de WHO-normen

* Het streven naar gezonde luchtkwaliteit dient Zaanstad ook in overlegstructuren met partners binnen en buiten de stad (zoals Schiphol), actief uit te dragen

* Er komt er een verbod op nachtvluchten. Het huidige aantal vliegbewegingen wordt jaarlijks afgebouwd

* Ter bestrijding van de stikstofproblematiek komen we tot aanpak bij de bron: er moet simpelweg veel minder stikstof worden uitgestoten

* De groene gebieden in en om Zaanstad dienen groen te blijven

* Binnenstedelijk en langs wegen zorgen we voor een groter aanbod aan biodiversiteit, met een verscheidenheid aan inheemse bloemen, planten, struiken en bomen

* In de veenweidegebieden doen we er alles aan om de oorspronkelijke flora en fauna te herstellen

* We maken meer geld vrij voor bloem- en insectvriendelijkere maaimethodes

* Het aantal schooltuintjes zou volgens ROSA moeten worden uitgebreid, zodat alle Zaanse kinderen deze mooie ervaring mee kunnen krijgen

* Zaanstad maakt een alomvattend ecologisch plan, waarin de huidige stand van zaken op het gebied van flora en fauna, én een maatregelenpakket om de biodiversiteit te vergroten, is opgenomen

10. Dierenrechten

* Zaanstad moet pal staan voor dierenrechten en dit beleid ook in contacten met partners binnen en buiten de stad actief uitdragen

* Vergunningen voor vuurwerkshows en circussen met dieren zijn naar ons idee niet meer van deze tijd

* De jacht op dieren vinden wij barbaars en dient verboden te worden

* ROSA wil een verbod op commerciële handel in gezelschapsdieren binnen heel Zaanstad

* ROSA wil dat er actief ingezet wordt op de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en dat er maatregelen worden genomen om flora en fauna binnen en buiten de stad te bevorderen

11. Verkeer en vervoer

* Individueel gemotoriseerd vervoer neemt een onevenredig grote plaats in binnen Zaanstad en dat moet veranderen om de stad leefbaar te houden

* ROSA pleit voor de oprichting van een stadsdistributiecentrum

* De fiets moet alle ruimte krijgen en fietsers dienen waar mogelijk voorrang krijgen op gemotoriseerd verkeer

* Het vele water in Zaanstad kan beter worden benut, ook voor het vervoer van forenzen en toeristen 

* Het openbaarvervoernetwerk dient te worden uitgebreid, zowel in tijd als in ruimte

* De Zaanse spoorlijnen zijn eerder een kans dan een belemmering, er kan veel creatiever mee worden omgegaan

* De doortrekking van de A8 naar de A9 is in al zijn varianten onbespreekbaar

* ROSA wil komen tot een autovrij centrum en wenst afsluiting van de Beatrix- en Wilhelminabrug voor gemotoriseerd verkeer

* Heel Zaanstad, met uitzondering van een handjevol doorgaande routes, dient een 30-kilometerzone te worden

* ROSA is voorstander van betaald parkeren in en rond de stadscentra

* Wat ROSA betreft zou een systeem van parkeervergunningen in veel meer woonwijken kunnen worden ingevoerd

Lees ook onze speerpunten ZAANS en SOCIAAL,  of lees  het volledige verkiezingsprogramma

Kunstwerken:Kinga Wieczorek