SOCIAAL


Zet vol in op ​bestrijding en preventie van armoede

Het percentage sociale huur bij nieuwbouw moet omhoog

Wijken en dorpen staan centraal, de wijkraden terug

12. ROSA en de straat

* Behoud en versterk de kracht van buurten en wijken: sluit bij binnenstedelijke bouw nauw aan bij de bestaande structuren en laat dit, waar deze ontbreken of verloren zijn gegaan, in de planologie weer leidend zijn.

* Juist in straten waar overlast wordt ervaren zouden we onze buurten weer op moeten eisen. De gemeente dient Zaankanters die de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen buurt te ondersteunen.

* Buurtbewoners en maatschappelijke organisaties mogen plannen indienen voor gemeentelijke gebouwen en gronden die langdurig niet gebruikt worden.

* Het bouwen van voorzieningen, groen en recreatiemogelijkheden moet in nieuwe ontwikkelingen gelijk opgaan met de woningbouw.

*Spelen en elkaar buiten opzoeken moet op meer plekken mogelijk worden gemaakt voor de jeugd in elke leeftijdsgroep.

* Geef specifiek aandacht aan het terugbrengen van taal in de openbare ruimte, bijvoorbeeld met ‘straatpoëzie’.

* ROSA pleit voor goed bereikbare, gratis, openbare en genderneutrale toiletten in heel Zaanstad.

13. Cultuur

* Kunst en cultuur beoefenen én beleven dient verspreid over Zaanstad voor jong en oud bereikbaar te zijn.

* De gemeente mag geen financieel onderscheid maken tussen professionele cultuurmakers en amateurkunst.

* Zorg voor drempelloze toegang voor burgers die zelf iets willen organiseren.

* Zaanstad dient zo snel mogelijk een goed functionerend poppodium te hebben op een centrale, bereikbare plek in de stad.

* ROSA is voor behoud van De Groote Weiver op de huidige plek in Wormerveer. Indien dit echt niet lukt moet er een minimaal gelijkwaardige plek komen in Zaanstad Noord.

* Amateurkunst wordt in Zaanstad vaak op hoog niveau beoefend; de gemeente moet ter behoud of uitbreiding hiervan voldoende middelen ter beschikking stellen.

* Bibliotheken zijn belangrijk in de strijd tegen laaggeletterdheid. Elke Zaanse wijk zou (weer) zijn eigen bieb moeten hebben.

* Het organiseren van evenementen zonder winstoogmerk door de niet-professionele Zaanse burgers dient betaalbaar te blijven. Met name evenementen en festivals die voortkomen uit de Zaanse gemeenschap zouden gesubsidieerd moeten worden.

* Evenementen en festivals dienen niet te zorgen voor onaanvaardbare overlast, noch voor de mens noch voor de natuur.

* ROSA vindt dat feestjes vooral leuk zijn als ze vanuit de stad ontstaan, en niet vanuit het stadhuis. Bovendien zijn ze dan ook vaak veel goedkoper.

* Het college zou zich wél hard moeten maken voor het in ere herstellen van Pinksterdrie: onze enige, exclusief Zaanse feestdag.

14. Onderwijs

* Wat ROSA betreft kiezen we nadrukkelijk voor een opwaardering van het vakonderwijs middels het oprichten van wat ROSA de ´Hogeschool voor de Handen´ heeft genoemd.

* ROSA is voor een goed binnenklimaat en duurzame bouw van kleinschalige basisscholen, gecombineerd met buurtcentra, faciliteiten voor buiten- en naschoolse opvang en andere buurtvoorzieningen.

* De schoolpleinen zijn groen: voorzien van bomen, struiken en ander groen om in en op te spelen.

* Kinderen gaan (bij voorkeur) in hun eigen wijk, lopend of fietsend, naar school en de gemeente bevordert dit actief.

* Het onderwijs werkt nauw samen met het Jeugdteam, het Sociaal Wijkteam, culturele instellingen, sportverenigingen en andere partners.

* Huiswerkbegeleiding, bijles en/of examentraining moeten goed gefaciliteerd en voor alle kinderen toegankelijk zijn, ook voor kinderen uit de wijk die elders naar school gaan.

* Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Dit bereiken we door extra te investeren in de gebieden en op de scholen waar dat nodig is.

* Voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven is een goede voorbereiding op de basisschool. Stimuleer ouders om hun kinderen hieraan deel te laten nemen.

* Het vak van leraar dient aantrekkelijker gemaakt te worden. Niet alleen door een hoger salaris maar ook door goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

* Aandacht voor diversiteit in brede zin hoort in het onderwijs thuis. Hieronder vallen lessen over de verschillende godsdiensten en wereldbeschouwingen, goede informatie over lhbtiq-bewustwording en heldere voorlichting over risico’s van (verslavende) middelen of gebruiken, sexting en criminele uitbuiting.

* Ieder Zaans kind zou minimaal één keer tijdens de schooltijd het stadhuis moeten bezoeken en les krijgen over (lokale) democratie.

* Zwemlessen zijn noodzakelijk in een waterrijke omgeving. Schoolzwemmen moet weer ingevoerd worden.

* ROSA vindt het belangrijk dat kinderen de natuur van nabij leren kennen en gunt daarom iedere Zaanse scholier het plezier van een schooltuintje. Daarvoor is een uitbreiding van het aantal schooltuinen noodzakelijk.

* Voor goede cultuureducatie dient het onderwijs samen te werken met de verschillende culturele instellingen, orkesten en andere uitvoerenden in de stad.

* Onderwijs Zaanse kinderen ook over het erfgoed van de streek, inclusief excursies.

* De laaggeletterdheid in Zaanstad is hoog. Taalonderwijs moet in elke wijk en op een kwalitatief goed niveau worden aangeboden.

* De gemeente dient ervoor zorg te dragen dat al haar uitingen (brieven, publicaties, websites) in begrijpelijke taal zijn opgesteld.

* ROSA is voorstander van een gezamenlijke aanpak van leerplichtambtenaren, onderwijs en zorg om schoolverzuim zo snel mogelijk te signaleren en te onderzoeken wat er aan de hand is.

15. Wonen

* Iedereen heeft recht op, kwalitatief goede, woonruimte. Door een aantal concrete maatregelen, zoals vergroting van het aanbod en de introductie van aanvullende voorrangsregels, kan met name de positie van Zaanse starters en doorstarters worden verbeterd.

* Wonen moet betaalbaar zijn en blijven.

* ROSA wil de daarvoor bestemde bedrijfsterreinen sneller transformeren naar een bestemming wonen of wonen en werken. Leegstaande panden kunnen worden omgebouwd tot (tijdelijke of juist permanente) huisvesting. De gemeente moet hier een actief beleid op voeren.

* Transformatie naar wonen mag niet ten koste gaan van arbeidsplekken: houdt de balans!

* En andersom: het onttrekken van woonruimte ten behoeve van bedrijven en AirBnB dient evenzeer te worden bestreden.

* Faciliteer creatieve woonoplossingen en projecten, zoals particuliere
wooncorporaties, ecologische zelfbouw en tijdelijk woningdelen.

* Op nieuwbouwlocaties dient minimaal 40% sociale huurwoningen worden gebouwd.

* Woningbouwverenigingen moeten vasthouden aan hun woningbezit en dit meer dan nu onderhouden en aanpassen aan de moderne milieu-eisen.

* Geef in plaats van vrije loting van nieuwbouw-koopwoningen voorrang aan Zaanse huishoudens die een sociale huurwoning achterlaten, gevolgd door Zaanse huishoudens die een huurwoning in de vrije sector of een goedkope koopwoning achterlaten.

* ROSA pleit voor de invoering van zelfbewoningsplicht. Een woning kan pas in de verkoop nadat de koper er minimaal 5 jaar zelf heeft gewoond. Dit voorkomt speculatie en sluit huisjesmelkerij en illegale verkamering uit. Breidt het verbod op verkamering uit over de hele gemeente.

* Er dienen in iedere buurt voldoende voorzieningen te zijn die het woongenot stimuleren en de sociale samenhang en gezondheid bevorderen.

* In het woningbouwbeleid dient ruimte te zijn en te blijven voor andere dan de traditionele woonvormen, zoals ‘klaine hoissies’, ecowoningen, woningen voor één en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen voor senioren.

* Eenvormigheid van woonbuurten dient te worden tegengegaan door gevarieerde bouw te stimuleren en te ondersteunen, waarbij wél alle woonvormen door elkaar heen worden gebouwd.

* In appartementencomplexen moet worden gestreefd naar het mixen van doelgroepen zoals (startende) jongeren, ouderen, kwetsbaren en statushouders.

* De gemeente dient haar ‘zorgbudget’ goed te benutten: een dubbeltje geïnvesteerd in welzijn bespaart vaak een euro aan zorg en tien euro aan wonen.

* ROSA geeft de voorkeur aan renovatie van woningen boven sloop of vervangende nieuwbouw. Nieuwbouw kan alleen plaatsvinden als woningen in zeer slechte staat verkeren of bij hoge uitzondering als er veel woningen kunnen worden toegevoegd.

* ROSA blijft zich actief inzetten voor het behoud van de vooroorlogse buurten en zou graag zien dat een fors aantal worden aangemerkt als monument of als beeldbepalende panden.

* De gemeente Zaanstad dient een leegstandsregister bij te houden en bij langdurige leegstand woningen of bedrijfspanden te vorderen. Speculatie met woningen is wat ROSA betreft een misdaad en dient met alle mogelijke middelen bestreden te worden.

* Een goede subsidieregeling en constante aandacht voor de grenenpalenpest is zeer noodzakelijk.

* Bewoners mogen nooit financieel de dupe worden van gif in de bodem onder de huizen. ROSA is in principe voor volledige sanering en niet voor korte termijnoplossingen.

16. Gezondheid

* Corona maakte pijnlijk duidelijk hoe slecht ons zorgstelsel is ingericht op een pandemie. Het is tijd voor een nieuwe balans, niet voor teruggaan naar het oude normaal.

* Steeds meer mensen hebben steeds zwaardere zorg nodig. Dat vraagt om bijsturen. Vooral door nu echt volop in te zetten op het bevorderen van positieve gezondheid en inzetten op preventie.

* ROSA staat voor vertrouwde gezichten in de zorg en duurzame relaties.

* Innovatie in jeugdzorg en goede samenwerking tussen specialisten en Jeugdteams is erg belangrijk, net als samenwerking tussen zorg en onderwijs.

* We zetten in op het bevorderen van gezondheid en ontwikkelingskansen van kinderen in brede zin, zoals tegengaan van armoede, stimuleren van sport en zorgen voor veilige fietsroutes naar scholen en sportparken.

* Het jongerenwerk is een belangrijke spil in de preventie. Laagdrempelig en toegankelijk, niet voor, maar mét de jongeren. In iedere wijk, in ieder dorp. Daartoe is het belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn.

* Extra geld vanuit het Rijk is hard nodig. (Landelijke) financiële tekorten mogen nooit een belemmering zijn om goede zorg aan onze jeugd te leveren.

* Niemand mag ooit worden uitgesloten van de gezondheidszorgvoorzieningen in Zaanstad. Op lokaal niveau streeft ROSA naar goed gespreide, laagdrempelige eerstelijnsvoorzieningen in wijkgezondheidscentra verspreid over heel Zaanstad.

* Preventief gezondheidsbeleid dient in alle beleidsontwikkelingen van de gemeente, met name op het gebied van ruimtelijke ordening, betrokken te worden.

* ROSA is voorstander van een beleid dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving laat wonen. Hierbij kan echter niet enkel uitgegaan worden van inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten begeleid worden en kunnen terugvallen op professionele zorg.

* Goede mantelzorgondersteuning in de vorm van dagopvang, logeerplekken en hulp thuis moet gefaciliteerd worden om mantelzorgers die daar behoefte aan hebben te ontlasten.

* Om te zorgen dat mensen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen, zullen ook voorzieningen op wijkniveau moeten blijven en, waar nodig, verbeterd worden.

* Het personeel in de gezondheidszorg moet goed worden voorgelicht over de specifieke achtergronden van hun cliënten om zo vooroordelen of een verkeerde behandeling te voorkomen.

* De gemeente Zaanstad moet voldoende financiële ondersteuning bieden aan preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling, alsmede aan de hulpverlening en het eventueel verzorgen van huisvesting voor slachtoffers.

* Structurele scholing van professionals en vrijwilligers is nodig om mishandeling en huiselijk geweld tijdig te signaleren.

* Dak- en thuislozen dienen zoveel mogelijk een eigen woonplek te krijgen. Kortdurende opvang blijft daarnaast als noodoplossing belangrijk.

* ROSA is vóór regulering van de wietteelt naast een strenge aanpak van de criminele drugshandel.

17. Sport

* Er moet een goede, toegankelijke financiële regeling zijn voor mensen die willen sporten, bijvoorbeeld met een ‘Stadspas’.

* Sportvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en verspreid liggen over de hele stad. Ze dienen multifunctioneel te worden aangelegd en dagelijks toegankelijk te zijn, zodat ze optimaal kunnen worden benut.

* Speelplekken, openbare sporttoestellen en sportveldjes moeten in iedere wijk voldoende aanwezig zijn.

* Zwemmen in open water, zoals de Jagersplas en delen van de Zaan (buiten de vaarroutes) dient aantrekkelijk gemaakt worden.

* ROSA is alert op signalen vanuit sportclubs die wijzen op het pesten, uitsluiten of discrimineren van de leden. Iedereen moet vrij en onbevangen kunnen sporten binnen Zaanstad, ongeacht leeftijd, afkomst, religie, handicaps, genderidentiteit of geaardheid.

* De gemeente kan het onderwijs ondersteunen en samen optrekken om meer sportactiviteiten aan kinderen aan te bieden.

* Bewegen is belangrijk voor ouderen. De gemeente moet initiatieven hiertoe stimuleren en indien nodig ondersteunen. Bewegingsactiviteiten voor ouderen moeten in elke wijk toegankelijk zijn.

* Sport dient voor gehandicapten bereikbaar en betaalbaar te zijn.

18. Emancipatie

* ROSA staat voor sociale acceptatie en gelijke rechten voor iedereen, waarbij zaken als geslacht, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, genderidentiteit, afkomst, handicaps en leeftijd geen, of zo min mogelijk, een belemmerende factor mogen zijn bij het volwaardig meedraaien in de samenleving.

* Een inclusieve, diverse arbeidsmarkt vinden wij vanzelfsprekend.

* Een aandachtspunt van alle gemeentelijke diensten zou het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en geweld moeten zijn.

* ROSA is van mening dat de gemeente netwerkinitiatieven van kwetsbare groepen waar mogelijk actief zou moeten faciliteren, ondersteunen en onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners moet brengen.

19. Vluchtelingen

* Mensen die van huis en haard wegvluchten, alles achterlatend wat hun vertrouwd en dierbaar is, moet je volgens ROSA op een humane manier opvangen en huisvesten.

* Zaanstad dient te zorgen voor goede en consistente voorlichting aan haar burgers over de achtergronden van vluchtelingen en asielzoekers en zorgt omgekeerd voor voorlichting over de Nederlandse en Zaanse cultuur aan de nieuwkomers. Dit kan in samenwerking met de relevante organisaties.

* De gemeente stimuleert en faciliteert een zo snel mogelijke integratie van vluchtelingen.

20. Welzijn en vrijwilligerswerk

* ROSA is voor een structurele ondersteuning in de vorm van professionals in buurthuizen en een goede begeleiding vanuit de gemeente.

* Investeer in ondersteuning van vrijwilligers en zorg voor een omslag binnen de gemeente zelf als het gaat om samenwerken met actieve, Zaanse burgers.

* Vanwege het belangrijke werk van vrijwilligers is het loket zoals we dat nu hebben in de vorm van ‘Zaankanters voor elkaar’ wat ROSA betreft onmisbaar.

* Armoede en schulden moeten zoveel mogelijk voorkomen en bestreden worden.

* ROSA is voorstander van lokale experimenten met een basisloon.

21. Economie

* Mensen in de bijstand worden vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid geholpen, samen met hen wordt een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt, bijvoorbeeld richting werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding of zorg.

* Het zou goed zijn om de voorwaarden creëren waarmee de Zaanse voedingsmiddelenindustrie zich tot een fairtrade-industrie kan ontwikkelen.

* De Zaanse maakindustrie en de bouw kunnen worden gefaciliteerd door een beter (praktijk)scholingsaanbod via de Hogeschool voor de Handen.

* Zaanstad moet ernaar streven vooral de duurzame toerist binnen te halen en diens verblijfsduur binnen de gemeente te verlengen.

* Kleinere en verouderde industriegebiedjes kunnen worden getransformeerd ten gunste van woningbouw.

* Bedrijven in hogere milieucategorieën dienen te worden geweerd van de oudere bedrijfsterreinen en een plaats te vinden aan de randen van Zaanstad.

* ROSA wil gunstige voorwaarden creëren voor de instandhouding van de weekmarkten.

* Een kwaliteitsverbetering van het winkelaanbod, alsmede van de fysieke omgeving van die winkels, zal gunstige effecten hebben op de bezoekersaantallen en de werkgelegenheid in de detailhandel. Dit kan bijvoorbeeld door hier actief beleid op te voeren.

22. Financiën

* Zaanstad is voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage vanuit het Rijk. Voor het almaar groeiende takenpakket krijgen wij niet voldoende geld. ROSA is een voorstander van een onophoudelijke, sterke lobby naar het Rijk, samen met de andere steden en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), om deze problematiek op de kaart te houden.

* Als er bezuinigd moet worden, dient de pijn zorgvuldig verdeeld te worden. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat er geen besluiten worden genomen die niet meer, of heel moeilijk, te herstellen zijn als er weer meer geld beschikbaar komt.

* De Zaanse, te hoge, rioolheffing kan wat ROSA betreft omlaag.

* Aan het ruimhartige kwijtscheldingsbeleid bij gemeentelijke belastingen moet niet getornd worden.

Lees ook onze speerpunten ZAANS en GROEN,  of lees  het volledige verkiezingsprogramma

Kunstwerken:Kinga Wieczorek