ZAANS


Koester en bescherm (ook) de jonge monumenten

Breng de oude verkaveling, inclusief de sloten, terug bij ​herinrichting

De wijkagent terug als ogen en oren van de wijk

1. Monumenten

* ROSA is de monumenten- en erfgoedpartij van Zaanstad. Van de kreekrug van Assendelft tot het Hembrugterrein en heel veel daar tussenin, ROSA heeft ervoor gezorgd dat het er nog is. En dat blijven we doen.

* Als er meer wordt gebouwd, moet het erfgoed nog beter worden beschermd. En ook het ‘jonge’ erfgoed: de sociale woningbouw van vóór de Tweede Wereldoorlog en de panden van daarna, uit de periode van de wederopbouw.

* Soms is een pand geen monument, maar is het wel belangrijk voor het straatbeeld. ROSA heeft ervoor gezorgd dat zo’n pand ‘beeldbepalend’ kan worden. Dan mag het worden verbouwd als de uitstraling maar hetzelfde blijft. Ook straatmeubilair of stukjes openbaar groen kunnen beeldbepalend zijn!

* Het landschap van de Zaanstreek is uniek. Helaas is er al veel van verloren gegaan. ROSA wil het behouden waar het nog bestaat, en terugbrengen waar dat kan.

* ROSA vindt dat de erfgoedverenigingen en –musea ondersteund moeten worden door de gemeente – ook Vereniging De Zaansche Molen. Op de Zaanse Schans moet het erfgoed worden beschermd en onderhouden, dat belang is groter dan dat van de ondernemers. ROSA ondersteunt het beleid van de Stichting Zaanse Schans.

* De afdeling monumenten van Zaanstad heeft het druk en daar mag dus best personeel bij.

2. Toerisme

* De Zaanstreek heeft een boeiende en unieke geschiedenis van maar liefst 25 eeuwen. We hoeven daar niets bij te verzinnen om interessant te zijn voor bezoekers.

* Wel kunnen we toeristen en dagjesmensen beter verspreiden over de stad. Het verhaal van de Zaanstreek is op meer plekken te beleven dan we nu laten zien.

* Het liefst heeft ROSA dat onze bezoekers komen met de trein en hier dan gaan wandelen of fietsen. Ook zouden ze een paar dagen moeten blijven, om het milieu zo min mogelijk te belasten.

* Dat zorgt ook voor werk, want bezoekers willen graag mensen ontmoeten. Onderwijs in de talen en (lokale) geschiedenis is belangrijk.

* Met Amsterdam heeft de Zaanstreek altijd een vrolijke haat-liefde-verhouding gehad. Wat ROSA betreft blijft dat zo!

3. Marketing

* Het Zaans is al bijna verdwenen, laten we dan in elk geval het Nederlands koesteren. Pas op met teveel Engelstalige onzin!

* Al eeuwenlang is de Zaanstreek een plek van maakindustrie. Er is veel kennis en vakmanschap aanwezig. Dat moet niet verdwijnen! Niks mis met nieuwe technieken, maar onze ‘gouden handjes’ blijven de basis.

* In Zaanstad worden veel voedingsmiddelen van over de hele wereld verwerkt. Die volledige handel zou eerlijk moeten worden – of, om het eens in het Engels te zeggen, ‘fairtrade’.

* Wat ROSA betreft hoeft Zaanstad geen nieuwe inwoners aan te trekken – die komen vanzelf wel en zijn dan hartelijk welkom. Beter is het om onze eigen jeugd hier een fijn plekje te bieden.

4. Ruimtelijke ordening

* Zaanstad bestaat uit een stadje en zes dorpen. Dat moet zichtbaar blijven. De groene ruimte eromheen houden we open.

* ROSA wil geen industriegebied in de Wijkermeerpolder.

* We bouwen niet meer woningen dan we goed kwijt kunnen, en we houden voldoende bedrijven in de stad om de eigen inwoners werk te bieden. Oude bedrijventerreinen kunnen (deels) veranderen in woonwijken als dat niet ten koste gaat van banen.

* Wonen en werken bestaan in Zaanstad naast elkaar en dat moet zo blijven. Bij overlast wil ROSA in gesprek met de bedrijven. Er is steeds meer mogelijk op het gebied van geluid en geur.

* Dorpen en wijken moeten voldoende voorzieningen hebben: een school, winkels, een gezondheidscentrum en (vooral!) een buurthuis. Zo bevorder je ‘buurtkracht’ en maak je de stad prettig om in te wonen voor iedereen.

* ROSA wil beter kijken welke winkels we wel (of juist niet) op bepaalde plaatsen willen hebben. Dat heet ‘brancheringsbeleid’ en het kan helpen om de stad leuker, schoner en gezonder te maken.

* De oevers van de Zaan worden gelukkig steeds beter bereikbaar, maar er zijn nog veel meer plekken waar dat kan. De harde wallekanten zouden vervangen moeten worden door ‘zachte’, natuurvriendelijke oevers.

* Het plan van Zaans Erfgoed voor een historische scheepswerf wordt door ROSA ondersteund.

* Bij nieuwbouw moeten de oorspronkelijke sloten zo veel mogelijk teruggebracht worden. Via het water trek je de natuur de stad in.

* Zaanstad is een stad in het veen. Dat veen moet beschermd blijven en zo veel mogelijk worden teruggebracht waar het is verdwenen.

*De polder Westzaan mag vernat en verbrakt worden.

*Recreatie kan alleen op plekken waar de natuur er niet onder lijdt; dat is vooral langs de randen.

* De Omgevingswet gaat heel veel veranderen als hij dit jaar eindelijk wordt ingevoerd. Ten goede, maar misschien ook ten kwade. ROSA let hier goed op en blijft kritisch.

* Participatie van inwoners blijft moeilijk. Niet alleen doordat de gemeente het niet goed doet, ook omdat inwoners er vaak te hoge verwachtingen van hebben. Participeren betekent niet dat je altijd je zin krijgt. Er moeten duidelijke regels voor komen, in een zogenaamd Participatieprotocol. Belangen van een enkeling mogen de stad niet ‘op slot’ zetten, maar rechten dienen te allen tijde te worden gerespecteerd.

5. Bestuur en dienstverlening

* De afgelopen jaren is Zaanstad beter geworden in het contact met de inwoners. Maar we zijn er nog niet. Heldere taal, toegankelijke websites en begrijpelijke brieven zijn erg belangrijk.

* De gemeente, haar bestuurders en alle ambtenaren dienen zich te realiseren dat ze er zitten voor de burgers – en niet andersom.

* ROSA is voorstander van ‘kleinschalige democratie’ in de vorm van wijk- en dorpsraden met een eigen budget voor verbeteringen in de omgeving.

* Onder leiding van ROSA is er een programma opgesteld om de Zaanse jeugd te laten kennismaken met politiek op het stadhuis. Daar gaan we onverminderd mee door. Een Jeugdraad of Kinderburgemeester kunnen ook heel nuttig zijn.

* Zaanstad maakt deel uit van een aantal regionale organisaties, waaronder de Vervoersregio en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit zijn grote en invloedrijke clubs die niet echt democratisch gecontroleerd (kunnen) worden. Daar is ROSA uiterst kritisch op.

6. Openbare orde en veiligheid

* Ga altijd uit van de menselijke maat.

* ROSA wil de wijkagent terug, als ogen en oren van de wijk.

* Houd kwetsbare jongeren weg van de criminaliteit door ze in een vroeg stadium te benaderen.

* Ondermijning (waar de onderwereld zich mengt met de bovenwereld) is een probleem en een gevaar voor de democratie. Maar de bestrijding ervan moet niet ten koste gaan van het ‘gewone’ politiewerk.

* Preventief fouilleren kost veel menskracht, helpt niet echt en verpest de sfeer in de stad.

* De wet BIBOB, die de financiën van ondernemers onderzoekt, kan wat ROSA betreft vaker worden ingezet. Vooral de vastgoedjongens moeten goed in de gaten gehouden worden.

* ROSA wil liever niet de ME zien binnen de grenzen van Zaanstad. De inzet van honden en paarden is zowel mens- als dieronvriendelijk, dus daar zijn we tegen.

* Sinds kraken strafbaar werd, is de woningnood niet bepaald afgenomen. ROSA pleit voor terughoudendheid in het optreden tegen krakers, binnen de grenzen van de wet.

* ROSA spreekt zich uiteraard uit tegen elke vorm van discriminatie en onderdrukking. Ook in de gemeenteraad, als daar weer eens dubieuze teksten klinken.

7. Privacy en digitalisering

* Zaanstad moet heel secuur omgaan met de gegevens die van de inwoners worden verzameld en die zeker niet zomaar met iedereen delen.

* Hierover moet verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad. En als het misgaat, moet dat onmiddellijk worden gemeld.

* ROSA is geen voorstander van cameratoezicht. De inbreuk op de privacy van alle inwoners is enorm, terwijl de resultaten vaak tegenvallen. Toezicht door mensen, ambtenaren of bijvoorbeeld winkeliers, werkt veel beter.

* Zaanstad mag haar inwoners niet bespioneren, ook niet op de sociale media.

* De wereld wordt snel digitaler. Toch vindt ROSA dat Zaanstad rekening moet blijven houden met mensen die daarin niet mee willen of kunnen gaan.

Lees ook onze speerpunten SOCIAAL en GROEN,  of lees  het volledige verkiezingsprogramma

Kunstwerken:Kinga Wieczorek