ROSA werkt !

aan groene, eerlijke en creatieve oplossingen voor Zaanstad.

plaatje van de ROSA verkiezings poster 2014

Waar is ROSA mee bezig?

 • ROSA in spagaat – een vreemde stemming over de Visie ‘Linten, dijken en paden’

  Tijdens de raadsvergadering van 21 september 2023 diende ROSA een amendement in om de juridische status van de Visie ‘Linten, dijken en paden’ te behouden. Het college wilde namelijk de in dat stuk opgenomen beleidsregels afschalen tot richtlijnen, om zo meer ontwikkelingen langs onze kwetsbare linten mogelijk te maken. Fractievoorzitter Hans Kuyper zei er dit over:

  ‘Voorzitter, toen deze raad op 3 september 2020 unaniem de Visie ‘De identiteit van Zaanstad – Linten, dijken en paden’ vaststelde, ging bij ROSA de vlag uit. We waren er zelfs zó blij mee dat we een motie maakten om het stuk uit te werken voor álle relevante deelgebieden van onze gemeente. En ook die werd met een flinke meerderheid aangenomen. Tweede vlag uit. En nu is dan die eerste uitbreiding, het lint van Assendelft, een feit. Derde vlag, zou je denken. En voor wat betreft de inhoud van die aanvulling mag dat ook zeker. Het is weer een prachtig, goed onderbouwd en gedegen stuk werk. Alle hulde en lof aan de samenstellers.

  Maar de vlag gaat bij ons niet in top. Want tegelijk ligt vanavond een wijziging van de algemene Visie voor die ons inziens een verslechtering betekent: het afzwakken van de ‘beleidsregels’ naar ‘richtlijnen’.

  ROSA was juist blij met die beleidsregels. Ze schiepen duidelijkheid voor iedereen die met gebiedsontwikkeling te maken heeft of krijgt. Geen valse hoop, geen ellenlange discussies, geen rechtsgangen. We spreken af dat, in het krachtenveld van immer botsende belangen, op die smalle linten, dijken en paden, de broze lijnen die de identiteit van Zaanstad dragen, dat daar behoud en waar mogelijk zelfs herstel van het historische landschap vóór al het andere gaat. ‘Eeuwig gaat voor ogenblik’, zoals Vondel al schreef. 

  Want ook dan kan er nog meer dan genoeg. Verduurzaming, toevoegen van groen, functiewijzigingen – er zijn mogelijkheden te over langs de linten en dijken. Je zult misschien hier en daar wat creatiever moeten zijn, het is niet allemaal appeltje-eitje – maar dat was juist de bedoeling van die beleidsregels. Dat je er wat langer over nadenkt. Dat het soms even duurt voordat je iets hebt gevonden wat wél past.

  Voorzitter, wij zien geen noodzaak tot aanpassing van de juridische status van de Visie, en we hebben geen sterke voorbeelden gehoord van waar het dan spaak zou lopen; er is ons geen casus gepresenteerd waarin de Visie een belemmering was voor ontwikkelingen.

  Daarom dienen wij, met steun van DZ en PVV, een amendement in om de beleidsregels onverkort te handhaven. Wij hopen daarvoor op steun van de raad, het liefst unaniem, zoals de raad ze twee jaar geleden zelf ook heeft vastgesteld. Dan kan die derde vlag alsnog naar het puntje van de mast gehesen!’

  Maar helaas, het amendement haalde het niet. Vervolgens kwam de Visie zelf in stemming, en legde ROSA een stemverklaring af:

  ‘Voorzitter, door het niet aannemen van ons amendement zij wij in een lastige positie terechtgekomen. Een spagaat waarin we liever niet hadden willen zitten. Om Linten, dijken en paden recht te doen, moeten wij nu tegenstemmen. En dat doen we dus, met pijn in het hart, en met excuses aan de mensen die zo’n prachtig document hebben opgeleverd. Maar juist ook om hun werk recht te doen, stemt ROSA vanavond tegen.’

  Stemmen tégen een visie die zo beantwoordt aan wat ons met Zaanstad voor ogen staat… Dat is treurig, en het voelt ook vreemd. Maar we konden deze keer niet anders. Er zijn momenten waarop je een punt moet maken. Wij hopen vurig dat we niet te vaak in deze uiterst ongemakkelijke positie terecht zullen komen. 


   

  Lees verder →
 • Vragen over evenementen en vergunningen

  Gisteravond ontving de raad een brief waarin de organisatoren van Boulevaart aankondigen met hun evenement te willen stoppen. Dat kan niet de bedoeling zijn! Wij maakten vragen en kregen veel fracties mee. Volgende week praten we hierover door. Wordt zeker vervolgd!

  Op 19 september jongstleden heeft de gemeenteraad een brief ontvangen van Boulevaart. Dit prachtige evenement stopt. De overwegingen zijn hiertoe in de brief toegelicht. Signalen als deze zijn helaas niet nieuw bij de Zaanse raad. Naar aanleiding van signalen uit de stad, vrezen ondergetekenden dat Boulevaart niet het enige evenement zal zijn dat we in het feestjaar 2024 kwijtraken. We hopen dat het niet zover komt.

  In september van 2022 is met een agenda-initiatief aandacht gevraagd voor het faciliteren van kleine evenementen. Er zijn destijds insprekers geweest over de Boekenmarkt Wormerveer en over evenementen in het Wilhelminapark. Een groot aantal partijen in de raad deelde toen de zorgen over de toenemende regeldruk. Ook in het coalitieakkoord hebben we afgesproken ruimte te geven aan kleine evenementen en een evenementencoördinator aan te stellen om organisaties te ondersteunen. 

  Terwijl het college het evenementenbeleid voortvarend heeft aangepakt met de aanstelling van de genoemde coördinator (die ook al zeer proactief aan het werk is) blijkt nu de strikte regelgeving een knelpunt te worden. Ieder jaar lijkt er een regeltje bij te komen, bovenop het reeds zware pakket aan verplichtingen die samenhangen met het organiseren van een evenement. Per regel gepresenteerd als een logische overweging; als geheel vormen ze echter een steeds grotere regeldruk. Steeds meer organisatoren besluiten door deze regeldruk de stekker uit hun evenement te trekken.

  De signalen uit het veld zijn wat ons betreft overduidelijk en de tijd is op. Prachtige evenementen uit het hart van de samenleving gaan verloren, ten koste van de gemeenschapszin en een levendige stad. 

  Ondergetekenden stellen het college daarom de volgende actualiteitsvragen n.a.v. de brief van Boulevaart:

  1. Is het college op de hoogte van de toegenomen regeldruk in de evenementensector, die ervoor zorgt dat evenementen stoppen, geen doorgang vinden of organisatoren ontmoedigd raken?
  2. Deelt u onze zorgen dat grote delen van het budget, tijd en menskracht van zowel de ambtelijke organisatie als van evenementenorganisatoren gaan zitten in het uitvoeren van opgelegde regelgeving?  
  3. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat Zaanstad een faciliterende in plaats van een handhavende houding aanneemt ten opzichte van (kleinschalige) evenementen? Dus van ‘nee, tenzij’, naar ‘ja, mits’?


  Zaanstad, 20 september 2023

  ROSA,

  Geert van Bemmelen

  PvdA,

  Jitske Brommet

  VVD,

  Fidel Lopes

  CDA,

  Julie van ’t Veer

  GroenLinks,

  Natascha Stroo

  POV,

  Perry van der Velden

  Lees verder →
 • Op weg naar een Zaans warmtenet

  Dit is een bijdrage van Mariska Schuttevaer

  De raad mocht vorige week een zienswijze geven op de ‘Intentieovereenkomst Gemeente Zaanstad met HVC inzake collectief warmtesysteem’. Het is de bedoeling dat er in heel Zaanstad in de toekomst een nieuw warmtenet komt, in eerste instantie naast het huidige warmtenet in Zaandam Oost. 


  ROSA vindt het belangrijk dat de energietransitie zoveel mogelijk in lokale handen is. Hiermee vergroot je het draagvlak en kun je de tarieven lager houden. Indien je een combinatie zou maken met lokale energiepartners, zijn Zaanse inwoners met zonnepanelen van het ingewikkelde gedoe met saldering af en zouden de inwoners zowel stroom als warmte van één organisatie af kunnen nemen.


  Tijdens de behandeling van de RES (Regionale Energiestrategie) Noord-Holland Zuid is er bovendien een door ROSA gemaakt amendement aangenomen, om de energietransitie zoveel mogelijk in lokale handen te houden.
  ROSA stelde onderstaande schriftelijke vragen aan het college.

  Lees verder →
 • Denkend aan Ruud…  Dit is een bijdrage van Hans Kuyper

  Het is nog geen anderhalf jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van onze Ruud Pauw en hij is nooit ver weg als we ons politieke werk doen, in de stad of in de raad. Maar soms lijkt zijn geest nog meer nabij dan anders, en deze week voelden we dat heel sterk.

  Het begon met de open monumentendagen vorig weekend, toen we natuurlijk naar de begraafplaats van Wormerveer fietsten om Ruud een mooie dag te wensen. Zijn graf lag er prachtig bij, in het warme licht van september.

  Vervolgens werd het alle hens aan dek om de visie ‘De identiteit van Zaanstad: linten, dijken, paden’ te redden. Dat mooie stuk is in 2020 door de raad unaniem aangenomen. Het beschermt de ‘historische binnenstad’ van Zaanstad: de eeuwenoude lijnen in ons landschap. Indertijd maakten wij een motie ‘Een complete visie’ om dat prachtige document voor alle relevante delen van de gemeente uit te werken en ook die werd aangenomen. Maar nu de eerste uitbreiding er dan is, een prachtige inventarisatie van het lint van Assendelft, stelt het college voor om de beleidsregels die onze schatten voor de toekomst moeten beschermen af te zwakken naar richtlijnen. Voor ons niet acceptabel en we komen dan ook met een amendement om die fout te herstellen. We hoorden Ruud grommen!

  Uit: De eerste wijziging van de Visie “de identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden”

  Voor de voormalige zeepfabriek van Hilko aan de Oostzijde in Zaandam zijn woningbouwplannen in de maak. Er blijft ook wat van het erfgoed behouden (waaronder uiteraard de karakteristieke schoorsteen die een gemeentelijk monument is). Maar wat ons betreft kan het wel een tandje beter en we stelden voor dat er nog eens gepraat gaat worden met Vereniging Zaans Erfgoed, dat daar een goede ideeën voor heeft. Die suggestie werd door de wethouder én door de ontwikkelaar in dank aanvaard. Alle kans dus dat er nog wat meer van het Post 45 erfgoed zichtbaar kan blijven. Ruud knikte instemmend, voelden we.

  En donderdagmiddag opende onze wethouder Natasja Groothuismink samen met de burgemeester de opvang van De Regenboog Groep in Villa Westerweide, de monumentale ‘Verkadevilla’ aan de Provincialeweg in Zaandam. Dat was een feestelijk moment onder een stralende zon. Maatschappelijk hergebruik van ons erfgoed, dat is de manier om al dat fraais voor de toekomst veilig te stellen en daar doen we het voor. Ruud juichte ergens daarboven met ons mee.

  Opening De Regenboog Groep in Villa Westerweide Foto: Marene Kok

  Knokken als het moet, altijd kritisch meedenken en de successen vieren. Zo doen we dat bij ROSA, en op zulke momenten is Ruud altijd heel nabij. Het zijn gouden momenten die we koesteren.


  Lees verder →
 • Schriftelijke vragen sloopmelding De Bres

Nog veel meer nieuws…

Oud nieuws…